Coğrafya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır.
• Ülkemizde Erzurum – Kars çevresinde yaygın olarak görülür.
• Bu topraklar üzerinde gür otlaklar bulunduğundan genellikle büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen zonal toprak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çernezyom
 • Terra rossa
 • Laterit
 • Podzol
Soru 2

Yukarıdaki harita üzerinde akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan toprakların yaygın olduğu bazı alanlar gösterilmiştir.
Bu toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alüvyal
 • Lös
 • Moren
 • Regosoller
Soru 3

Türkiye’nin yaklaşık % 35’i ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların büyük çoğunluğu yıllık yağış miktarı fazla olan yerlerde bulunmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış alanlardan hangisi orman varlığı bakımından daha zengindir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Aşağıda verilen akarsu ve döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Gediz – Ege Denizi
 • Ceyhan – Akdeniz
 • Sakarya – Karadeniz
 • Fırat – Marmara Denizi
Soru 5

Türkiye’ de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır. Bu bölgelerden biri de Göller Yöresidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöredeki göllerden biri değildir?

 • Acıgöl
 • İznik
 • Eğirdir
 • Burdur
REKLAM
Soru 6

Türkiye’nin iç kesimlerinde bozkırlarla kaplı dağlarda yer yer adacıklar halinde meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç topluluklarına da rastlanır.
Bu durum;
I. İç bölgelerin daha önceleri ormanlarla kaplı olduğu
II. Bu alanlardaki ormanların insanlar tarafından tahrip edildiği
III. Bu alanların volkanik araziler olduğu
fikirlerinden hangilerine kanıt olabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biridir?

 • Rejimleri düzenlidir.
 • Akış hızları yüksektir.
 • Boyları uzundur.
 • Debileri yüksektir.
Soru 8

Türkiye’de sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen nüfusu seyrek olan yerler de bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biridir?

 • Kocaeli platosu
 • Çukurova deltası
 • Kıyı Ege ovaları
 • Menteşe yöresi
Soru 9

Su kaynaklarının bol, yer şekillerinin engebeli ve tarım arazilerinin parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler yaygındır.
Buna göre, harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

• Köye bağlı yerleşme birimleri içinde en yaygın olanıdır.
• Yaz döneminde halkın hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alanlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi hangisidir?

 • Oba
 • Mezra
 • Çiftlik
 • Yayla
Soru 11

Türkiye’nin nüfus artış hızı 1985 yılından sonra düzenli bir azalma eğilimi göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

 • Eğitim düzeyinin yükselmesi
 • Yurt dışına yoğun göç vermesi
 • Kadınların iş hayatında daha çok yer alması
 • Ekonomik alanda gelişmelerin yaşanması
Soru 12

Çukurova’da tarım ekimini tamamlayan mevsimlik işçiler soğan hasadı için bu kez Ankara Polatlı ile Hatay’ın Amik ovasının yolunu tuttu. Soğan hasadının ardından bu kez de Karadeniz’e fındık hasadı için göçler başlayacak.
Paragrafta bahsedilen göçlerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sağlık
 • Turizm
 • Ekonomik
 • Siyasi
Soru 13

Panama Kanalı harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır?

 • Kara yolu
 • Demir yolu
 • Deniz yolu
 • Hava yolu
Soru 15

Ulaşım yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Hava yolu ulaşımı diğer ulaşım sektörlerine göre daha sonra kullanılmıştır.
 • Kara yolları dünyanın en eski ulaşım sistemidir.
 • Demir yolu ile yük ve yolcu diğer ulaşım sistemlerinden hızlı taşınır.
 • Yapay su yolu olan kanalların yapılmasıyla deniz yolu ulaşımı kısalmıştır.
Soru 16

Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde demir yolu yoğunluğu daha fazladır?

 • Almanya
 • Etiyopya
 • Mısır
 • Kenya
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi oluşumu bakımından meteorolojik kökenli bir doğal afettir?

 • Deprem
 • Kasırga
 • Tsunami
 • Volkanizma
Soru 18

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde deprem olma riski daha azdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Gelişmiş ülkelerde doğal afetler sonucu yaşanan can ve mal kaybı gelişmemiş ülkelere göre daha azdır.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde aynı büyüklükteki bir depremin daha az can ve mal kaybına neden olması beklenir?

 • Nijerya
 • Bangladeş
 • Japonya
 • Pakistan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçlarından biridir?

 • Doğal bitki örtüsü gelişir.
 • Biyolojik çeşitlilik artar.
 • Tarım ürünü çeşidi artar.
 • Tarımsal üretim azalır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AABDBCBDADBCADCABCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?