Dil ve Anlatim 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hiçbir şey yazmadan, okumadan ya da herhangi bir şey yapmadan bir süre bekleyiniz. Bu hâle ne kadar katlanabilirsiniz? Kuşkusuz sosyal bir çevre içerisinde yaşayan insan, çevresindeki varlıklarla iletişim kurmak zorundadır. İnsan çevresindeki insanlarla konuşmak, onlardan bilgi almak, bilgi vermek ihtiyacı duyar ve bunun için de iletişim kurar.
Bu paragrafta üzerinde durulan asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İletişimin ögeleri
 • İletişim zorlukları
 • İletişimin önemi
 • İletişim kuralları
Soru 2

Şirket başkanı, tüm çalışanlarını toplantı salonuna toplayıp onlara şirketin genel durumu hakkında bilgi verdi.
Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

 • Dönüt
 • Kaynak
 • Alıcı
 • İleti
Soru 3

Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Bu sosyal kurumun kendine göre birtakım kuralları vardır. Bu kurallara göre dilde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir, kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar; kullanılmayanlar da unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır.
Bu parçanında “dil” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Sürekli gelişip değiştiğine
 • Kendi kuralları olduğuna
 • Kültürün aktarıcılığını üstlendiğine
 • İnsanların anlaşmasını sağladığına
Soru 4

Üniversitede edebiyat öğrenimi gören Ayçin, bitirme tezi için Türkçede mevsim ve tabiat olaylarını anlatan sözcüklerin anlamsal özelliklerini, geçirdiği anlamsal değişimleri inceleyecektir.
Buna göre Ayçin, dil bilgisinin hangi alanında çalışma yapacaktır?

 • Biçim bilgisi(morfoloji)
 • Anlam bilim(semantik)
 • Köken bilim(etimoloji)
 • Ses bilgisi(fonetik)
Soru 5

Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.
Bu parçanında dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

 • Kültürün taşıyıcısı olduğu
 • İnsanların anlaşmasını sağladığı
 • Bir milletin ortak malı kabul edildiği
 • Ulusları birbirine yaklaştırdığı
REKLAM
Soru 6

-Konuşma dili, kişilerin kültür düzeylerine ve bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir.
-Dillerde coğrafi ve toplumsal ayrılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur.
-Yazı dilinde noktalama işaretlerine dikkat edilmez.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – D
 • D – D – Y
Soru 7

I. Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
II. Türkçe, İngilizce ile akraba dillerdendir.
III. Türkçe, yapı olarak çekimli bir dildir.
IV. Çekimli dillerde sözcüğün kökü değişikliğe uğrar.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 8

Ural-Altay dil ailesine mensup dillerin sondan eklemeli bir yapısı vardır.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kuralı örneklemektedir?

 • Hâkimiyet
 • Bilgili
 • Edebiyat
 • Merdiven
Soru 9

Türkçenin bilinen en eski örnekleri (8. yy.) _________ kalmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Eski Türkçe Çağı’ndan
 • Modern Türkçe Dönemi’nden
 • Yeni Türkçe Dönemi’nden
 • Orta Türkçe Çağı’ndan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden biridir?

 • İlyada ve Odysseia
 • Şinto
 • Kalavela
 • Kutadgu Bilig
Soru 11

-Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 1074 yılları arasında yazılmıştır.
-Yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarını veren bir sözlüktür.
-Eserde İslamiyet Öncesi Dönem’e ait çok sayıda koşuk, sagu, sav örneği bulunmaktadır.
Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atabetü’l Hakayık
 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Muhakemetü’l Lugateyn
 • Kutadgu Bilig
Soru 12

En geniş anlamıyla konuşmayı sağ layan hareketlerin tümüdür. Dar anlamıyla dildeki sesleri çıkarma olayıdır.
Bu parçanında tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ulama
 • Lehçe
 • Söyleyiş(telaffuz)
 • Yazı dili
Soru 13

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bü yük ünlü uyumu kuralına uymaz?

 • Seslendi
 • Yorgunluk
 • Televizyon
 • Özlemek
REKLAM
Soru 14

Hoyrattır bu akşam üstüler daima
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden

Bu dörtlükteki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ünsüz benzeşmesi
 • Ünlü türemesi
 • Ünsüz türemesi
 • Ünsüz yumuşaması
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 • 23 ağustosta memlekete gideceğim.
 • Bizimle Doktor Kenan da gelecek.
 • Sıra arkadaşım da Trabzonluymuş.
 • Onur Bey, az önce şirketten ayrıldı.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Dediklerimi yapsa da onu artık affetmem.
 • Senin yüzünden bildiklerimi de unuttum.
 • Bu parayla da dükkân açılmaz.
 • Oraya trenlede gitme ihtimalimiz var.
Soru 17

Aşağıdaki birleşik sözcüklerdenhangisi ses aşınması yoluyla oluş muştur?

 • Kayınvalide
 • Cumartesi
 • hanımeli
 • Sivrisinek
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez?

 • Konuşmalarından konuya hâkim olmadığı anlaşılıyordu
 • Karadeniz iklimi fındık yetiştirmek için oldukça uygundur
 • Gelmekte olan trenin sesini duyuyor musun
 • Aklıma gelenler bir bir başıma geliyor
Soru 19

Ahmet, Musa, Ebru sözeli ( ) Faruk, Necla, Burhan sayısalı tercih etmişti.
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 • Ünlem ( ! )
 • İki nokta ( : )
 • Üç nokta ( … )
 • Noktalı virgül ( ; )
Soru 20

İnsan hayatta neye ihtiyaç duyar ( )
Bence iki şeye ( ) sevgi ve saygı ( )

Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( ? ) ( . ) ( … )
 • ( ! ) ( : ) ( . )
 • ( : ) ( : ) ( … )
 • ( ? ) ( : ) ( . )
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACBADCBADBCCDADBCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler