GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Tüm hak ve özgürlüklerin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 • A) Seyahat ve yerleşme özgürlüğü
 • B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • C) Din ve vicdan özgürlüğü
 • D) Yaşama ve sağlık hakkı
SORU 2

“Dinde zorlama yoktur...”
(Bakara suresi, 256. ayet)
Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini vurgulamaktadır?

 • A) İnanç
 • B) Eğitim
 • C) Düşünce
 • D) Mülkiyet
SORU 3

Atatürk’e göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir?

 • A) Akla
 • B) Bağnazlığa
 • C) Bilime
 • D) Düşünceye
SORU 4

Bir düşünceye ve inanışa körü körüne bağlanmak, taraf olmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnanç
 • B) Din
 • C) Taassup
 • D) Cehalet
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımını engeller?

 • A) Hoşgörü
 • B) Adalet
 • C) Doğruluk
 • D) Zorlama
SORU 6

“Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”
(Nisâ suresi, 93. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

 • A) İbadet hakkını
 • B) Yaşama hakkını
 • C) İnanç özgürlüğünü
 • D) Düşünce özgürlüğünü
SORU 7

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”
(Mâide suresi, 90. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) Batıl inançlar dinî eğitimin yetersizliğinden kaynaklanır.
 • B) İçki, kumar ve şans oyunları Allah’ın yasakladığı işlerdendir.
 • C) Dinin emir ve yasaklarına uymak mutlu olmanın şartlarındandır.
 • D) Allah insanları iyiliğe yönlendirir, kötülükten uzaklaştırmak ister.
SORU 8

İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farzdır. Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır.
Bu hadis aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) İnanç özgürlüğü
 • B) Seyahat özgürlüğü
 • C) Eğitim hakkı
 • D) İbadet hakkı
SORU 9

Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.
Atatürk’ün bu sözünden din hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) İnsan ve toplum için önemlidir.
 • B) Cehalet ve taassubun düşmanıdır.
 • C) Birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahiptir.
 • D) Milletlerin devamlılığını sağlayan bir unsurdur.
SORU 10

“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…”
(Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Ticaret yapmanın helal olduğu
 • B) Mirastan pay almanın meşruluğu
 • C) Helal gıda ile beslenmenin önemi
 • D) Kul hakkının gözetilmesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi dinin yozlaştırılmasına karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

 • A) İnanç ve ibadet özgürlüğünü sı nırlamak
 • B) Bağnazlık ve hurafelerle mücadele etmek
 • C) Dinin esas kaynağından öğrenilmesini sağlamak
 • D) Gerçek din âlimlerinin yetişmesine önem vermek
SORU 12

Allah tarafından gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı olan, hayata yön veren, inanç, ibadet ve ahlak kurallarının bütünüdür.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medeniyet
 • B) Bilim
 • C) Din
 • D) Sanat
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi aklı kullanmayı ve öğrenmeyi teşvik eden ayetlerden biri değildir?

 • A) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku.”
  (Alâk suresi, 1. ayet)
 • B) “… De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”
  (Zümer suresi, 9. ayet)
 • C) “… Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”
  (Fâtır suresi, 28. ayet)
 • D) “Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.”
  (Şûrâ suresi, 19. ayet)
SORU 14

İslam tarihinde ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medrese
 • B) Suffe
 • C) Beytü’l-Hikme
 • D) Küttap
SORU 15

Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 1067 yılında kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Buruciye Medresesi
 • B) İnce Minareli Medrese
 • C) Nizamiye Medresesi
 • D) Gök Medrese
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) gelen vahiy şekillerinden biri değildir?

 • A) Yazılı olarak gelmesi
 • B) Perde arkasından duyma
 • C) Cebrail’in bizzat getirmesi
 • D) Doğrudan kalbe yerleştirilmesi
SORU 17

Akıl ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

 • A) İyiyi kötüden ayırır.
 • B) Dinî sorumluluğun ön şartıdır.
 • C) İrade ve davranışlara yön verir.
 • D) Tüm canlılara verilmiş bir nimettir.
SORU 18

Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmaları ile tanınmıştır?

 • A) İbni Sina
 • B) Taberî
 • C) Buhari
 • D) Biruni
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre bilgi kaynaklarından biri değildir?

 • A) Vahiy
 • B) Duyular
 • C) Akıl
 • D) Rüya
SORU 20

Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın şekilde ilk çizen Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kindi
 • B) Harezmî
 • C) Piri Reis
 • D) Battânî
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABDDBACBDACDBCADBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?