GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?

 • A) Rızık
 • B) Tesadüf
 • C) Özgürlük
 • D) Tevekkül
SORU 2

Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kader
 • B) Kaza
 • C) İrade
 • D) Rızık
SORU 3

Müslüman, ibadetini sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allah’a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.
Bu parçanında, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) İsteklilik
 • B) Kolaylık
 • C) Güç yetirebilirlik
 • D) Gösterişten uzak olmak
SORU 4

“… Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez…”
(Bakara suresi, 185.ayet)

“… Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez…” (Mâide suresi, 6.ayet)

 • A) İsteklilik
 • B) Samimiyet
 • C) Güç yetirebilirlik
 • D) Gösterişten uzak olmak
SORU 5

I. Ortam ve kültür
II. Mezhepler
III. Dinî metinler
IV. Tasavvufi oluşumlar
Bunlardan hangileri İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
SORU 6

İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir?

 • A) Gıybet
 • B) Gıbta
 • C) Riya
 • D) Haset
SORU 7

İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinciyle mutlu ve huzurlu olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.
Bu parçanında ibadetlerin faydaları nın hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • A) Kültürel
 • B) Bireysel
 • C) Fiziksel
 • D) Toplumsal
SORU 8

“And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir…”
(Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • A) Merhameti
 • B) Güvenirliği
 • C) Adaleti
 • D) Hoşgörüsü
SORU 9

“Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.”
Bu hadis, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Cesaretine
 • B) Sabrına
 • C) Adaletine
 • D) Merhametine
SORU 10

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman, ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve ona döneceğiz.’ derler.”
(Bakara suresi, 155-156. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde tavsiye edilen davranışlar arasında yer almaz?

 • A) Kararlılık
 • B) Dirayet
 • C) Sabır
 • D) Cömertlik
SORU 11

Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü,
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?

 • A) Allah
 • B) Peygamber
 • C) Vatan
 • D) Millet
SORU 12

• Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi
• Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri
• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
Bu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

 • A) Kolaylık
 • B) İsteklilik
 • C) Samimiyet
 • D) Gösterişten uzak olmak
SORU 13

Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisinin yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Edebi eserlerde sıkça ehl-i beyt sevgisinin işlenmesi
 • B) Çocuklara Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma isimlerinin verilmesi
 • C) Hüsnü hat yazılarında ehl-i beytten isimlere yer verilmesi
 • D) Hicri takvimin ilk ayının Muharrem olması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki siyasi-itikâdi mezheplerden biri değildir?

 • A) Şafiilik
 • B) Maturidilik
 • C) Eş’arilik
 • D) Haricîlik
SORU 15

Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, “Allah’ın kudreti, Allah’ın zâtı” şeklinde yorumlamışlardır.
Bu parçanında İslam düşüncesindeyorum farklılıklarının ortaya çıkışı na etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) İnsan yapısı
 • B) Dinî metinler
 • C) Ortam ve Kültür
 • D) Sosyal ve siyasi sebepler
SORU 16


• Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.
• İbadetleri terk eden veya bü yük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.
Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mutezile
 • B) Maturidilik
 • C) Haricîlik
 • D) Şia
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin temel görüşleri arasında yer almaz?

 • A) Tevhit
 • B) Nübüvvet
 • C) Adalet
 • D) El va’d vel vaîd
SORU 18

• Mezhebi, Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam olduğu düşüncesi oluşturur.
• İmamların hatadan korunup masum olduklarına ve sözlerinin sünnet olduğuna inanılır.
• Günümüzde Şia’nın en önemli fıkhi mezhebidir.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Caferilik
 • B) Hanbelilik
 • C) Malikilik
 • D) Şafiilik
SORU 19

İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

 • A) Tevhit
 • B) Nübüvvet
 • C) Şefaat
 • D) Ahiret
SORU 20

• Osmanlı Devleti’nin resmî mezhebidir.
• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kur’an, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.
• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.
Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hanbelilik
 • B) Malikilik
 • C) Şafiilik
 • D) Hanefilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADCDCBACDBADABCBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?