Din Kültürü 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın cenaze ile ilgili sorumlulukları arasında yer almaz?

 • Cenaze evinde yemek yemek
 • Cenaze sahibine başsağlığı dilemek
 • Cenazenin yakınlarına destek olmak
 • Ölen kimsenin cenaze namazını kılmak
Soru 2

Kur’an-ı Kerim’de “diriliş günü, son gün, hesap günü, toplanma günü ve büyük olay” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araf
 • Berzah
 • Kıyamet
 • Ölüm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü sitte” olarak bilinen temel hadis eserlerinden biri değildir?

 • Sünen-i Ebu Davud
 • Sünen-i Darimi
 • Sünen-i Tirmizi
 • Sünen-i Nesâi
Soru 4

Aşağıdaki ayetlerden hangisindehayatın amacının ne olduğuna yö nelik bir açıklama bulunmaktadır?

 • “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, üstündür, bağışlayandır.”
  (Mülk suresi, 2. ayet)
 • “Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.”
  (A’râf suresi, 2. ayet)
 • “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”
  (İsrâ suresi, 70. ayet)
 • “O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.”
  (İbrâhim suresi, 34. ayet)
Soru 5

• Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuştur.
• Asya’dan Balkanlara ve Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.
• Fakir ve muhtaç kimselerin yardı mına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlevîlik
 • Nakşibendîlik
 • Yesevilik
 • Kâdirîlik
REKLAM
Soru 6

“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.”
(Kâf suresi, 9-11. ayetler)
Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Cennet-Cehennem
 • Mizan
 • Berzah
 • Haşr
Soru 7

Kur’an-ı Kerim’de kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez?

 • Kesinliği
 • Yakınlığı
 • Zamanı
 • Oluş biçimi
Soru 8

Tövbe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsan, hayatının son anına kadar tövbe edebilir.
 • Tövbenin belirli bir zamanı ve mekânı vardır.
 • Tövbede pişman olmak ve bir daha yapmamaya karar vermek esastır.
 • Tövbe eden kişi, başka insanların da hatalarını affetmek gerektiğini fark eder.
Soru 9

Hz. Peygamber, ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla harp oyunu oynadıklarını gördüğünde ses çıkarmamıştır. Dolayısı ile çocukların mescitte oynamalarını normal karşılamıştır.
Bu parçanın aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi için örnek oluşturmaktadır?

 • Fiili
 • Kutsi
 • Kavli
 • Takriri
Soru 10

Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır?

 • İşlerine besmele ile başlaması
 • Dişlerini misvak ile temizlemesi
 • Yemeği çok yemekten kaçınması
 • Yemekten önce ellerini yıkaması
Soru 11

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde sünnetin önemine vurgu yapılmaktadır?

 • “(Resulüm) De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...”
  (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)
 • “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat O, Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur…”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)
 • “Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar...”
  (Nahl suresi, 90. ayet)
 • “(Ey Muhammed!) De ki: ‘Allah’ı bırakıp da, sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
  (Mâide suresi, 76. ayet)
Soru 12

İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoludur.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkıh
 • Akaid
 • Tasavvuf
 • Felsefe
Soru 13

Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi için kullanılmaktadır?

 • Sultanu’l şuara
 • Pîr-i Türkistan
 • Haydar-ı kerrar
 • Şah-ı ulema
REKLAM
Soru 14

“Sema” aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisinin ayinlerindendir?

 • Kâdirîlik
 • Nakşibendîlik
 • Mevlevîlik
 • Bektaşilik
Soru 15

Alevi-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleri ile birlikte dede huzurunda kurban keserek yol kardeşi olmaya söz vermesine _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

 • Musahiplik
 • yarenlik
 • ahiretlik
 • dervişlik
Soru 16

Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Peygamber, “Allah’ın ayı” olarak niteler.
 • Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır.
 • Onuncu gününe “aşura” denir.
 • Hac ibadetinin yapıldığı aydır.
Soru 17

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini yıktırmamış ve ibadetlerine devam etmelerine müsaade etmiştir.
Bu durum İslam’ın önem verdiği aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

 • Yardımlaşma ve paylaşma
 • Hoşgörü ve birlikte yaşama
 • Azimli ve kararlı olma
 • Eğitim ve öğretim
Soru 18

• İçten ve sessiz bir şekilde Allah’ı zikretmek önemlidir.
• “Sohbet” adı verilen ilim ve irfan meclislerinde bulunma prensibi bulunur.
• İmam Rabbani ve Mevlana Halid önemli temsilcilerindendir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâdirîlik
 • Mevlevîlik
 • Nakşibendîlik
 • Yesevilik
Soru 19

Pek çok ayette Allah’ın çok affedici ve bağışlayıcı olduğu ifadesi bulunmaktadır.
Bu durum Müslümanları aşağıdakilerden hangisine daha çok yönlendirmektedir?

 • Tövbe etmeye
 • Dua etmeye
 • Sabretmeye
 • Şükretmeye
Soru 20

Cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • İki rekât şeklinde kılınır.
 • Farz-ı ayn olan namazlardandır.
 • Öğlen ya da ikindi vakti dışında kılınamaz.
 • Niyet edilirken kadın ya da erkek olduğu belirtilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBADDCBDBACBCADBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?