Din Kültürü 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Atatürk, dinin doğru anlaşılması ve topluma doğru bir şekilde anlatılması için çeşitli çalışmalar başlatmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Türkçe tefsir hazırlatması
 • Türkçe ilmihal yazdırması
 • Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurması
 • Din eğitimini Millî eğitimin hedefleri arasına aldırması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının sebeplerinden biri değildir?

 • Halkın dinî tercihlerine müdahale etmek
 • Din işlerini ehil kimseler tarafından yürütmek
 • Toplumu din konusunda doğru bilgilendirmek
 • Halkın dinî duygularının sömürülmesini önlemek
Soru 3

Bir tür sebep-sonuç kanunudur.Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.
Hinduizm’de önemli bir yere sahip olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tenasüh
 • Yoga
 • Karma
 • Meditasyon
Soru 4

Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.
İlkel kabile dinleriyle ilgili açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mana
 • Totem
 • Yüce tanrı
 • Tabu
Soru 5

Kelime anlamı barış, güven, huzur, esenlik ve mutluluk anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam
 • Ahlâk
 • İhsan
 • Ahiret
REKLAM
Soru 6

Ey insanlar, Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdem’in çocuklarısınız.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Adalet
 • Yardımlaşma
 • Eşitlik
 • Merhamet
Soru 7

İslam dini baskı ve zorlamaya karşı çıkar. Müslümanların hâkim olduğu Şam, Kahire, İstanbul ve Mardin gibi şehirlerde kilise, havra ve caminin yan yana bulunması bu duruma örnektir. Buralarda yaşayan farklı din mensupları rahatça dinlerini yaşamaktave olumsuz bir durumla karşı laşmamaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • Bu şehirlerin tüm dinlerce kutsal sayılmasının
 • İslam’ın barışa ve birlikte yaşamaya verdiği önemin
 • Kültürler arasındaki yozlaşmanın
 • İslam’ın son ilahi din oluşunun
Soru 8

İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslam’ın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulunduklarıtoplumda barış ve kardeşliğin yerleş mesine çalışmışlardır.
Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez?

 • Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü
 • Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma.
 • Sana kötülük edenlere sen iyilik et.
 • Bulursak yeriz bulamazsak şükrederiz
Soru 9

İslam dininde tüm insanlığı öldürmekle eş tutulan günah aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kumar oynamak
 • Yalancı şahitlik yapmak
 • Haksız yere birini öldürmek
 • Yetim ve öksüzlerin hakkını yemek
Soru 10

Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl kutsal bir gün, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay, bu Mekke nasıl kutsal bir şehir ise hayatınız, mülkleriniz ve ırzlarınız da öyle kutsaldır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin kutsallığına değinilmemiştir?

 • Namus
 • Mal
 • Can
 • Akıl
Soru 11

Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik öncesinde toplumun barış ve huzuru için çalıştığına aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi örnektir?

 • Akabe’de biat alması
 • Hılful Fudul’a üye olması
 • Medine vesikasını hazırlaması
 • Hudeybiye antlaşmasını imzalaması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamaları arasında yer almaz?

 • Kur’an kurslarının açılmasına karar verilmiştir.
 • Medreselerin kapatılması kararı alınmıştır.
 • Bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
 • İlahiyat fakültesi ve imam hatip okulu açılmasına karar verilmiştir.
Soru 13

Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını yetiştirecek, yükseköğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir?

 • Diyanet İşleri Başkanlığının
 • İmam hatip liselerinin
 • İlahiyat fakültelerinin
 • Kur’an kurslarının
REKLAM
Soru 14

Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış aşağıdaki âlimlerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır?

 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • Babanzade Ahmed Naim Efendi
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Rıfat Börekçi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerden biri değildir?

 • Budistlik
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • İslamiyet
Soru 16

İsrailoğulları kavramı aşağıdaki peygamberlerden hangisinin çocukları için kullanılmıştır?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Yakup
 • Hz. İshak
 • Hz. İsmail
Soru 17

İsrailoğulları en güçlü dönemlerini aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yaşamışlardır?

 • Hz. Yusuf
 • Hz. Musa
 • Hz. Zekeriya
 • Hz. Süleyman
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisi Hristiyanlığın kutsal kabul ettiği incillerden biri değildir?

 • Matta
 • Markos
 • Barnabas
 • Yuhanna
Soru 19

Hinduizm’de ölen bir kimsenin cesedi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 • Mumyalanarak saklanır.
 • Yakılarak külleri Ganj Nehri’ne dökülür.
 • Himalayalar’da buzulların arasına gömülür.
 • Ganj Nehri’nde yıkanır ve toprağa gömülür.
Soru 20

Guru Nanak’ın İslam’ın bazı prensiplerive Hindu inançlarını karış tırarak oluşturduğu din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sihizm
 • Caynizm
 • Taoizm
 • Hinduizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDACBDCDBACDABDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?