Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de din anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir?

 • Millet
 • Ümmet
 • Şeriat
 • Takva
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin İslam dinini tanımlarken yer verdiği ifadelerden biri olamaz?

 • Kaynağının Allah olduğu
 • İnsanları hayra yönelttiği
 • Millî bir karaktere sahip olduğu
 • Dünya ve ahiret mutluluğunu amaçladığı
Soru 3

• Dinler tarihi alanında objektif çalış malarıyla tanınmıştır.
• “Tahkîiku Mâ li’l-Hind” adlı eserin müellifidir.
• Modern dinler tarihinin oluşmasında etkili olmuştur.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi kimdir?

 • İbn Hazm
 • Bîrûni
 • Şehristani
 • Şemseddin Sami
Soru 4

Aşağıdaki dinlerden hangisi Hindistan’da ortaya çıkmıştır?

 • Budizm
 • Yahudilik
 • Mecusilik
 • Taoizm
Soru 5

Dinler tarihinin metodu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Öznel bir bakış açısı ile çalışır.
 • İslam dininin savunmasını yapar.
 • Dinleri ön yargılardan uzak bir şekilde inceler.
 • Dinlerin birbirinden üstünlüğünü ispatlamayı hedefler.
REKLAM
Soru 6

Kuran-ı Kerim’de ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi daha çok yer verilmiştir?

 • Özü ve amacı
 • Edâ şekli
 • Niceliği
 • Zamanı
Soru 7

“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.”
(Hucurat suresi, 11. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayette yasaklanan kötü davranışlardan biri değildir?

 • Hakaret etmek
 • Dedikodu yapmak
 • İnsanları küçümsemek
 • Emanete ihanet etmek
Soru 8

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 • Hudeybiye antlaşması
 • Hz. Peygamber’in vefatı
 • Müslümanlara boykot uygulanması
 • Hükümdarlara İslam’a davet mektupları gönderilmesi
Soru 9

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Hz. Ali ile Hz. Aişe taraftarları arasında olmuştur?

 • Cemel
 • Mute
 • Sıffin
 • Nihavent
Soru 10

Emeviler dönemi hangi tarihleri kapsamaktadır?

 • 632 - 661
 • 661 - 750
 • 711 - 1492
 • 750 - 1258
Soru 11

Afrika’nın İslamlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 • Tarikatlar
 • Müslüman tüccarlar
 • Din âlimlerinin tebliğleri
 • Müslüman liderlerin yaptığı evlilikler
Soru 12

Kur’an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırır?

 • Ehli Beyt
 • Ehli Kitap
 • Nuhiler
 • Hanifler
Soru 13

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudilik’te tanrıya verilen isimdir?

 • Tora
 • Talmud
 • Yahve
 • İsrail
REKLAM
Soru 14

Yahudilikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Musa döneminde kutsal topraklara yerleşmişlerdir.
 • Kudüs’teki Mabed Kral Süleyman tarafından yapılmıştır.
 • Yahudi terimi Babil sürgününden sonra ortaya çıkmıştır.
 • Yahudiler Hz. Yakup’un lakabıyla da anılırlar.
Soru 15

• Sürgün sırasında kaybolan Tevrat’ı yeniden kaleme almıştır.
• Yahudi olmak için Yahudi bir anneden doğmayı şart koşmuştur.
• Cumartesi (Şabat) uygulamasını yeniden tesis etmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saul
 • Samuel
 • Yeşu
 • Ezra
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerce peygamber kabul edilmez?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Musa
 • Hz. Davud
 • Hz. Yakup
Soru 17

Gentile-Hristiyanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Pavlus’un başını çektiği bir akımdır.
 • Hz. Musa şeriatına uymanın şart olmadığına inanılır.
 • Hz. İsa’nın insanlığın günahlarına kurban olduğuna inanmak iman için yeterli görülür.
 • Domuz eti yememe, Cumartesi yasağını ihlal etmeme kurtuluş için yegâne şart kabul edilir.
Soru 18

• Evrensel anlamına gelir.
• Havari Petrus tarafından kurulduğu kabul edilir.
• Papa’nın yanılmaz olduğuna inanılır.
Hakkında bilgi verilen kilise aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ortodoks
 • Katolik
 • Protestanlık
 • Evanjelik
Soru 19

Hristiyanlara göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirileceğine inanılan yere yapılmış olan Kudüs’teki kiliseye ne ad verilir?

 • Meryem Ana
 • Aziz Petrus
 • Kıyamet
 • Aziz Pavlus
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların sembollerinden biri değildir?

 • Şamdan
 • Haç
 • Güvercin
 • Kuzu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBACADCABDBCADCDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?