Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Devlet dini Hinduizm olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Endonezya
 • Nepal
 • Pakistan
 • Bangladeş
Soru 2

Hinduizm’i, tarihi gelişim süreci içerisinde dört dönemde incelemek mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir?

 • İlkçağ Dönemi
 • Ortaçağ Dönemi
 • Vedalar Dönemi
 • Modern Dönem
Soru 3

Hindular kendi dinleri için aşağı daki kavramlardan hangisini kullanırlar?

 • Brahma
 • Hinduizm
 • Puranalar
 • Sanatana Dharma
Soru 4

Kast sistemindeki “Brahminler” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • Askerler
 • Çiftçiler
 • Din adamları
 • İşçiler
Soru 5

Hinduizm’de mistik etkisi olduğuna inanılan, kutsal metin ve duaların okunmasından önce; Yoga ve meditasyon yaparken söylenen kutsal hecedir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şiva
 • Om
 • Ehrimen
 • Amen
REKLAM
Soru 6

Budizm hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Bir kurucusu yoktur.
 • Kast sistemini kabul eder.
 • Kutsal kitabı Tripitaka’dır.
 • Millî bir dindir.
Soru 7

Myanmar gibi ülkelerde Müslümanlara yönelik şiddet sergileyen Budistler aşağıdaki inançlarından daha çok hangisine aykırı davranmaktadırlar?

 • Doğru söz
 • Doğru niyet
 • Doğru kazanç
 • Doğru davranış
Soru 8

Aşağıdaki inançlardan hangisinde Sihizm ile İslamiyet benzer görüşe sahiptir?

 • Tek Tanrı
 • Karma
 • Tenasüh
 • Cennet-Cehennem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de var olan “Beş Erdem” den biri değildir?

 • Ciddiyet
 • Samimiyet
 • Cömertlik
 • Tutku
Soru 10

• Kurucusu Lao-tzu dur.
• Çin’in millî ve yerel dinlerinden biridir.
• Mutluluğun kaynağının tabiatta eylemsizliğe ve mevcutla yetinip, olana razı olmaya bağlı olduğunu savunur.
Hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taoizm
 • Caynizm
 • Sihizm
 • Konfüçyanizm
Soru 11

“Ahura Mazda, Ehrimen, Ataş Vahram, Ateşgede” gibi inanç esasları aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Sihizm
 • Mecusilik
 • Caynizm
 • Taoizm
Soru 12

Ermeni kiliseleri hakkında aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ana merkezi Erivan yakınındaki Eçmiyazin’dir.
 • Kilisenin en üst liderine Katolikas denir.
 • Ritüeller Süryanice yapılır.
 • Millî bir kilisedir.
Soru 13

Mardin’deki Deyru’z-Zaferan manastırı aşağıdakilerden hangisinin ana merkezidir?

 • Ermeni Kilisesi
 • Süryani Kilisesi
 • Fener Rum Patrikhanesi
 • Türk Ortodoks Kilisesi
REKLAM
Soru 14

Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliselerinin başında bulunan en üst rütbeli din adamına _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Patrik
 • papaz
 • Rahip
 • peder
Soru 15

• Ayin dili Türkçe’dir.
• Ruhban sınıfında olanların tamamı evlenebilir.
• Ruhban sınıfına mensup olanlar sakal bırakmazlar.
Bu bilgiler aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?

 • Ermeni Kilisesi
 • Süryani Kilisesi
 • Türk Ortodoks Kilisesi
 • Musevi Hahambaşılığı
Soru 16

Tanah ve Talmud üzerine eğitim almıştır. Dinî konularda öğreticilik, sinagogun idaresi, ayinleri, evlilik, cenaze gibi merasimleri yönetme, vaaz ve irşad gibi görevleri vardır.
Görevleri hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Guru
 • Papa
 • Patrik
 • Haham
Soru 17

“Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düş manlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.”
Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir?

 • Bahailik
 • Yezidilik
 • Musevilik
 • Nusayrilik
Soru 18

Özellikle Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere _________ , bununlagörevli ve yetkili olan kişiye de ________ denir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • misyonerlik, misyoner
 • evanjelizm, evanjelist
 • şarkiyatçılık, müsteşrik
 • tebliğ, tebliğci
Soru 19

Bir Hristiyan’ın; yaşantısı, hâl ve hareketleriyle iyi bir hayat sürerek Hristiyan olmayanları etkileyebileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evanjelizm
 • Misyon
 • Şahitlik
 • Beyan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Otoriter bir lider etrafında toplanılır ve lidere tam teslimiyet beklenir.
 • Toplumda yaygın olan dinî anlayı şa karşı bir tutum içindedirler.
 • Harekete yeni üye katmak için misyonerlik faaliyetleri yapılır.
 • Dine akli yaklaşım sergilenir, akla uymayan her şey reddedilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCBCDADABCBACDBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?