GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Yunanca; “seviyorum”, “peşi sıra koşuyorum”, “arıyorum” anlamına gelen “philia” ile “bilgi”, “bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşiminden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sanat
 • B) Felsefe
 • C) Bilim
 • D) Din
SORU 2

“Papatya öksürüğe iyi gelir.” örneği aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?

 • A) Gündelik
 • B) Teknik
 • C) Sanatsal
 • D) Dinî
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?

 • A) Düzenli ve sistemli bir bilgi türüdür.
 • B) Deney ve gözleme dayalı araştırmalar yapar.
 • C) Varlığı, yaşamı birleştirici ve bütünleştirici bir tavırla ele alır.
 • D) Merak eden, sorgulayan ve araştırma yapan eleştirel bir tavrın ürünüdür.
SORU 4

I. Bilim
II. Sanat
III. Din
Yukarıdakilerden hangileri felsefenin konusu olabilir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 5

Bilim ve felsefe ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her ikisinde de amaç dünyayı ve insan yaşamını anlamaktır.
 • B) Akıl yürütme ilkeleri her ikisinde de titizlikle kullanılır.
 • C) Her iki alan da çalışmalarını olgulara dayandırır.
 • D) Her iki alan da etkin ve eleştirel bir tavırla bilgi üretir.
SORU 6

Bilgi ile nesnel gerçek arasındaki uygunluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • A) Temellendirme
 • B) Doğruluk
 • C) Gerçeklik
 • D) Bilgi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi “empirizm”in açıklamasıdır?

 • A) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.
 • B) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.
 • C) Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
 • D) Fenomeni dile getiren bilgi doğru bilgidir.
SORU 8

Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rasyonalizm
 • B) Entüisyonizm
 • C) Septisizm
 • D) Fenomenoloji
SORU 9

Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.
Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • A) Aristoteles
 • B) Descartes
 • C) Hegel
 • D) Platon
SORU 10

I. Rasyonalizm = Akılcılık
II. Entüisyonizm = Deneycilik
III. Kritisizm = Eleştiricilik
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 11

Doğruluğun ölçütünü açık ve seçiklik olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hegel
 • B) Descartes
 • C) Sokrates
 • D) Phyrrhon
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?

 • A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • B) Doğru bilginin ölçütü nedir?
 • C) Bilginin kaynağı nedir?
 • D) Varlık var mıdır?
SORU 13

• Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.
• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.
Verilen özellikler Thomas Kuhn’a göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?

 • A) Olağan bilim dönemi
 • B) Bunalımlar dönemi
 • C) Bilim öncesi dönem
 • D) Bilimsel devrim dönemi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Olgusallık
 • B) Eleştirellik
 • C) Öznellik
 • D) Mantıksallık
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimin varlığa yaklaşım biçimidir?

 • A) Varlığı parçalara ayırarak incelemesi
 • B) Varlığın var olup olmadığını sorgulaması
 • C) Varlığı akıl yoluyla temellendirmeye çalışması
 • D) Dış dünyadaki varlıkların gerçekliğini tartışması
SORU 16

MÖ 624-546 yılları arasında Milet kentinde yaşamış olan Thales her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya dönüşeceğini ileri sürmüştür.
Bu bilgiye göre Thales aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?

 • A) Ortak estetik yargılar var mıdır?
 • B) Bilgimizin sınırı var mıdır?
 • C) Ahlaki yargılar evrensel midir?
 • D) Evrenin ana maddesi nedir?
SORU 17

Görünenin arkasındaki asıl varlığı, ilk nedenleri ve ilk ilkeleri araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Estetik
 • B) Metafizik
 • C) Ahlâk
 • D) Siyaset
SORU 18

Husserl’e göre öze ulaşabilmek o varlığın var oluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve yargılar paranteze alınarak sağlanır.
Buna göre Husserl’in varlığın temelineyerleştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oluş
 • B) İdea
 • C) Öz
 • D) Madde
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin kavramlarından değildir?

 • A) Ana madde
 • B) İde
 • C) Estetik
 • D) Varlık
SORU 20

Türk İslam düşünürü Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bilginin tek kaynağının deney olduğunu savunur.
 • B) Varlığı zorunlu ve mümkün olarak ayırır.
 • C) Amacı İslam dinini felsefi bir temele dayandırmaktır.
 • D) Aristoteles’in görüşlerini İslam inancıyla uzlaştırmıştır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDCBACDDBDACADBCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?