Felsefe 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yunanca; “seviyorum”, “peşi sıra koşuyorum”, “arıyorum” anlamına gelen “philia” ile “bilgi”, “bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşiminden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanat
 • Felsefe
 • Bilim
 • Din
Soru 2

“Papatya öksürüğe iyi gelir.” örneği aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?

 • Gündelik
 • Teknik
 • Sanatsal
 • Dinî
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?

 • Düzenli ve sistemli bir bilgi türüdür.
 • Deney ve gözleme dayalı araştırmalar yapar.
 • Varlığı, yaşamı birleştirici ve bütünleştirici bir tavırla ele alır.
 • Merak eden, sorgulayan ve araştırma yapan eleştirel bir tavrın ürünüdür.
Soru 4

I. Bilim
II. Sanat
III. Din
Yukarıdakilerden hangileri felsefenin konusu olabilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Bilim ve felsefe ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Her ikisinde de amaç dünyayı ve insan yaşamını anlamaktır.
 • Akıl yürütme ilkeleri her ikisinde de titizlikle kullanılır.
 • Her iki alan da çalışmalarını olgulara dayandırır.
 • Her iki alan da etkin ve eleştirel bir tavırla bilgi üretir.
REKLAM
Soru 6

Bilgi ile nesnel gerçek arasındaki uygunluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Temellendirme
 • Doğruluk
 • Gerçeklik
 • Bilgi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “empirizm”in açıklamasıdır?

 • Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.
 • Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.
 • Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
 • Fenomeni dile getiren bilgi doğru bilgidir.
Soru 8

Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rasyonalizm
 • Entüisyonizm
 • Septisizm
 • Fenomenoloji
Soru 9

Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.
Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • Aristoteles
 • Descartes
 • Hegel
 • Platon
Soru 10

I. Rasyonalizm = Akılcılık
II. Entüisyonizm = Deneycilik
III. Kritisizm = Eleştiricilik
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 11

Doğruluğun ölçütünü açık ve seçiklik olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hegel
 • Descartes
 • Sokrates
 • Phyrrhon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?

 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • Doğru bilginin ölçütü nedir?
 • Bilginin kaynağı nedir?
 • Varlık var mıdır?
Soru 13

• Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.
• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.
Verilen özellikler Thomas Kuhn’a göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?

 • Olağan bilim dönemi
 • Bunalımlar dönemi
 • Bilim öncesi dönem
 • Bilimsel devrim dönemi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

 • Olgusallık
 • Eleştirellik
 • Öznellik
 • Mantıksallık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimin varlığa yaklaşım biçimidir?

 • Varlığı parçalara ayırarak incelemesi
 • Varlığın var olup olmadığını sorgulaması
 • Varlığı akıl yoluyla temellendirmeye çalışması
 • Dış dünyadaki varlıkların gerçekliğini tartışması
Soru 16

MÖ 624-546 yılları arasında Milet kentinde yaşamış olan Thales her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya dönüşeceğini ileri sürmüştür.
Bu bilgiye göre Thales aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?

 • Ortak estetik yargılar var mıdır?
 • Bilgimizin sınırı var mıdır?
 • Ahlaki yargılar evrensel midir?
 • Evrenin ana maddesi nedir?
Soru 17

Görünenin arkasındaki asıl varlığı, ilk nedenleri ve ilk ilkeleri araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Estetik
 • Metafizik
 • Ahlâk
 • Siyaset
Soru 18

Husserl’e göre öze ulaşabilmek o varlığın var oluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve yargılar paranteze alınarak sağlanır.
Buna göre Husserl’in varlığın temelineyerleştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oluş
 • İdea
 • Öz
 • Madde
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin kavramlarından değildir?

 • Ana madde
 • İde
 • Estetik
 • Varlık
Soru 20

Türk İslam düşünürü Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bilginin tek kaynağının deney olduğunu savunur.
 • Varlığı zorunlu ve mümkün olarak ayırır.
 • Amacı İslam dinini felsefi bir temele dayandırmaktır.
 • Aristoteles’in görüşlerini İslam inancıyla uzlaştırmıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDCBACDDBDACADBCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?