Felsefe 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Felsefi faaliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • Neyi, nasıl bilebileceğimizi araştırır.
 • Soru sorma yeteneğine dayanır.
 • Varlığı parçalayarak inceler.
 • Bir düşünme etkinliğidir.
Soru 2

Bilgi türleri söz konusu olduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Dünyayı ve toplumu açıklayabilmek için bilimsel bilgiye ihtiyaç vardır.
 • Güzellik ve beğeni duygusunu geliştirebilmek dini bilgi ile olanaklıdır.
 • Doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştürebilmek sanat bilgisi ile mümkündür.
 • Varlık üstüne düşünmek ve yaşamın anlamını kavrayabilmek gündelik bilgi ile olanaklıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği üç farklı aşama arasında yer almaz?

 • Alet
 • Sanat
 • Makine
 • Otomasyon
Soru 4

Aşağıdaki soru ve felsefi alan eş leştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • İktidarın kaynağı nedir? - Varlık felsefesi
 • Bilim nedir? - Siyaset felsefesi
 • Güzel nedir? - Bilgi felsefesi
 • Din nedir? - Din felsefesi
Soru 5

Doğanın bir amaca göre düzenlenmiş olduğunu, dünyaya bir takım ereksel nedenlere göre düzenverildiğini kabul eden görüş aşağı daki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Teleoloji
 • Ontoloji
 • Kozmoloji
 • Teoloji
REKLAM
Soru 6

Zihinde bulunan her şeyin, tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın deney yoluyla algılanması vardır.
David Hume’un bu ifadesine bakılarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir?

 • Akılcılık
 • Deneycilik
 • Sezgicilik
 • Eleştiricilik
Soru 7

• Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
• Doğru bilginin temelinde akıl vardır.
• Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.
Verilen ifadelerde aşağıdaki akımlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır?

 • Rasyonalizm
 • Pragmatizm
 • Fenomenoloji
 • Entüisyonizm
Soru 8

John Locke’a göre bilgilerimiz doğuş tan olsaydı, cahil ya da budala olarak gördüğümüz kişilerin de akıl ilkeleri, matematik kavramları hakkında bilgisi olması gerekirdi.
Bu düşüncesiyle John Locke aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini eleştirmektedir?

 • Sezgicilik
 • Akılcılık
 • Yararcılık
 • Şüphecilik
Soru 9

Thales doğayı meydana getiren temel öğenin ne olduğunu merak etmiş, onu araştırmıştı. Doğayı ve oluşumunu kavrama çabasından doğan bu felsefe, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

 • Doğa felsefesi
 • Sanat felsefesi
 • Taoculuk
 • Nihilizm
Soru 10

Felsefe de bilgi kuramı da ele aldığı kavramı ya da soruyu derinlemesine araştırır ve aydınlatmaya çalışır. Buradaki temel amaç, belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.
Bu parçanında felsefe ve bilgi kuramı için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Doğru bilginin imkânsızlığı
 • Aklın felsefe yapmadaki rolü
 • Bilgide temellendirmenin gerekliliği
 • Hakikatin felsefe ve bilgi kuramı için önemi
Soru 11

Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir?

 • Sokrates
 • Platon
 • Farabî
 • John Dewey
Soru 12

I. Din
II. Kuram
III. Paradigma
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramları arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Bilim felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Bilimi ve bilimsel bilgiyi konu alan felsefe dalıdır.
 • Evrende var olan her şey inceleme alanı içindedir.
 • Araştırma sonuçları kesin ve tartı şılmazdır.
 • Ahlakla ilgili sorular sorar.
REKLAM
Soru 14

Reichenbach’a göre anlamlı önerme doğrudan doğrulanabilen önermedir. Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabildiği halde geçmişe ve geleceğe ait önermeler dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi anlamlı önerme değildir?

 • Kar beyazdır.
 • Bugün hava yağışlıdır.
 • Bilgin Baran’ın boyu 1.15 cm’dir.
 • Birleşmiş Milletler Örgütü 1945’te kuruldu.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimin mantıksallığını açıklayan bir ifadedir?

 • Bilim gözlenebilir olguları ele alır.
 • Bilimde önermeler birbiriyle tutarlıdır.
 • Bilim nesnel gerçekliği konu edinir.
 • Bilim eleştirel bir tavırla ilerler.
Soru 16

Dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir.
Marx bu anlayışıyla aşağıdaki varlık yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir?

 • Varlığı oluş olarak kabul eden
 • Varlığı idea olarak kabul eden
 • Varlığı madde olarak kabul eden
 • Varlığı fenomen olarak kabul eden
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi diyalektik yöntemin aşamalarından değildir?

 • Evren
 • Sentez
 • Tez
 • Antitez
Soru 18

• Dış dünyadaki varlıklar madde ve form olmak üzere iki öğeden oluşur.
• Gerçekte var olan formdur.
Verilen görüşler aşağıdaki düşü nürlerden hangisine aittir?

 • La Mettrie
 • Demokritos
 • Herakleitos
 • Aristoteles
Soru 19

“Var olan her şey maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?

 • Varlığın bir amacı var mıdır?
 • Varlık niçin vardır?
 • Varlık var mıdır?
 • Varlık nedir?
Soru 20

Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir?

 • Düalizm
 • İdealizm
 • Fenomenoloji
 • Materyalizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDABCBACDCADBCADDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?