Felsefe 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ahlak felsefesinin kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Erdem, ahlaki iyiye yönelmedir.
 • Ahlaki karar, ahlak yasasına uygun olarak verilmiş karardır.
 • Özgürlük, bireyin davranış ve eylemlerini önceden düşünmesidir.
 • Sorumluluk, kişinin kendi eylemlerinin hesabını verebilmesidir.
Soru 2

İnsan ahlaki eylemde bulunurken kendi iradesiyle, özgür bir biçimde mi davranır yoksa başka iç ve dış faktörlerin etkisi altında mı kalır?
Bu soruya, determinizme göre verilebilecek cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsanın irade ve eylemleri, içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiştir.
 • Doğaüstü bir güç bütün insan eylemlerini önceden belirlemiştir.
 • İnsan iyi ve kötü arasında karar verirken tamamen özgürdür.
 • İnsan aklını kullanarak eylemlerini özgürce belirleyebilir.
Soru 3

I. Utilitarizm
II. Hedonizm
III. Egoizm
Yukarıdakilerden hangileri evrensel ahlak yasasını reddeden görüşlerdendir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

“Kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın.” ilkesini benimseyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bentham
 • Bergson
 • Sartre
 • Mil
Soru 5

Kant’a göre bir eylem, çıkar ya da beklentiden değil, bir ödev duygusu ile yapılmış ise ahlaki bir eylem olabilir. Burada ödev dediği, her çeşit duygunun özellikle de çıkar duygusunun dışında, ahlak yasasına sadece yasaya saygı ya da uyma duygusuyla hareket etmektir.
Buna göre muhtaç olan birine aşağıdaki durumlardan hangisiyle yaklaştığımızda Kant’a göre ahlaki bir eylemde bulunmuş oluruz?

 • İçimizdeki acıma hissiyle
 • Sevap kazanmak amacıyla
 • Yardıma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle
 • Aynı durumda bize de yardım edilsin diye
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutasavvıf değildir?

 • Sokrates
 • Mevlana
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş Velî
Soru 7

Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeylerdir.
Verilen tanım siyaset felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine aittir?

 • Hukuk
 • Devlet
 • Yasa
 • Hak
Soru 8

• Erdemli Toplum
• Güneş Ülkesi
• Ütopya
Verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstenilen ütopya olmaları
 • Teknolojinin olumsuz yönlerini vurgulamaları
 • Gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekmeleri
 • İnsanlar arasında her yönden tam bir eşitlik sağlamak istemeleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “İktidar kaynağını nereden alır?” sorusuna verilen cevaplar arasında yer almaz?

 • İnsanın doğal yapısından
 • Toplum sözleşmesinden
 • Bürokrasiden
 • Tanrıdan
Soru 10

I. Hoşgörü
II. Düşünce özgürlüğü
III. Siyasal katılımı sınırlandırma
Verilenlerden hangileri sivil toplumu oluşturan ögeler arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Filozofların eşitlik, adalet ve özgürlük gibi ilkeleri temel alarak olması gerekene göre tasarladıkları ideal toplum düzenini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karmaşa
 • Ütopya
 • Devlet
 • İktidar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini savunan düşünürlerdendir?

 • Protagoras
 • Nietzsche
 • Mill
 • Thrasymakhos
Soru 13

Taklit olarak sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Sanatçının yaptığı taklidin taklidinden başka bir şey değildir.
 • Sanat eseri, sanatçının hayal gü cüyle ortaya çıkan üründür.
 • Sanatçı, ideaların yansıması olan bu dünyayı tasvir eder.
 • Gerçek sanat eseri evrenin bizzat kendisidir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?

 • Erdem
 • Özgürlük
 • Güzellik
 • Egemenlik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıları reddeden düşünürlerden değildir?

 • Protagoras
 • Gorgias
 • Croce
 • Baumgarten
Soru 16

Oyun olarak sanat anlayışının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Schiller
 • Aristoteles
 • Platon
 • Sokrates
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Dinsel olguları tartışıp sorgulamaya çalışır.
 • Dini, inanca dayanarak açıklamaya çalışır.
 • Dini bilgiye yaklaşımı nesnel ve eleştireldir.
 • Temel amacı, dini akılla temellendirmektir.
Soru 18

“Tanrı var mıdır?” sorusu din felsefesinin aşağıdaki temel konularından hangisi ile ilgilidir?

 • Evrenin yaradılışı
 • Ruhun ölümsüzlüğü
 • Vahyin olanaklılığı
 • Tanrı’nın varlığı
Soru 19

Bütün insanlar iyilik yapmaya kötü lükten kaçmaya eğilimlidir. Bu ahlak yasası vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.
Verilen bilgi aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine aittir?

 • Ahlaki
 • Kozmolojik
 • Ontolojik
 • Ereklilik
Soru 20

Tanrı, ilk neden olarak evreni yaratmıştır ve evren artık kendi yasalarıyla işlemektedir. Tanrı’nın sürekli olarak evrene müdahale etmesi akla aykırıdır.
Verilen bilgi Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

 • Teizm
 • Deizm
 • Ateizm
 • Agnostisizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBCADACABCBCDABDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?