Fıkıh 1 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz?

 • İnsanların Allah’a karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlar.
 • İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar.
 • Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlar.
 • Yaşayan dinlerin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.
SORU 2

Şer’i kaynaklardan hüküm çıkarmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ukûbat
 • İstinbat
 • Akaid
 • Muâmelât
SORU 3

• Kaynaklardan, hükümlerin nasıl çıkarılacağını belirler.
• Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını gösterir.
• Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu ortaya koyar.
Bazı özellikleri verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Usul-i Kavaid
 • Usul-i Kelam
 • Usul-i Fıkıh
 • Usul-i Tefsir
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin hüküm çıkarırken gözettiği temel ilkelerden biri değildir?

 • Yerellik
 • Kolaylık
 • Tedricilik
 • Adalet
SORU 5

• Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.
• Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
• Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
• Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.
Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sahabe
 • Tabiin
 • Tebe-i tabiîn
 • Müctehit imamlar
SORU R
SORU 6

Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmıştır. 1869’da başlayıp 1876 yılında tamamlanmıştır. Fıkıh kitaplarındaki çeşitli hükümler bir araya getirilmiştir. Toplam 1851 maddeden oluşur.
Hakkında bilgi verilen çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu
 • Hukuk-ı Aile Nizamnâmesi
 • Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi
SORU 7

I. Sünnet
II. İstihzan
III. İcma
IV. Sedd-i zerai
Bunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
SORU 8

Kur’an-ı Kerim’deki herhangi bir hükmü tavsiye edip destekleyen sünnete ne ad verilir?

 • Hüküm koyucu
 • Açıklayıcı
 • Teyit edici
 • Takriri
SORU 9

• Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi
• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması
• Cuma günü iki ezanın okunması
Bunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur?

 • Kıyas
 • İstihsan
 • Mesalih-i Mürsele
 • İcma
SORU 10

Âlimlerin dinin anlaşılması ve onu günlük hayata uygulanabilmesi için ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gayretidir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İktisab
 • İçtihad
 • İstihsan
 • İstishab
SORU 11

• Fıkıh usulünü bilmelidir.
• Arapçaya hakim olmalıdır.
• İslamiyet’in genel hedeflerini bilmelidir.
• İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır?

 • Müçtehit
 • Muhaddis
 • Müfessir
 • Müerrih
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biri değildir?

 • Muâmelât
 • İbadât
 • Münâkehât
 • Riyaziyat
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi “fıkıh usûlü” tabirinin karşılığı olarak kullanılır?

 • İslam Hukuk Felsefesi
 • Din felsefesi
 • Din Sosyolojisi
 • Din Psikolojisi
SORU 14

Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında incelenir?

 • Ukûbat
 • Ferâiz
 • Muâmelât
 • İbadât
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi “Temel İslam İlimleri” arasında yer almaz?

 • Siyer
 • Kelam
 • Felsefe
 • Tefsir
SORU 16

Fıkıhtaki “Eşyada aslolan ibahadır.” ilkesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yasak olmayan her şey helaldir.
 • İbadetlerde asıl olan devamlılıktır.
 • Zaruretler haram olanı mübah kılar.
 • Zararın önlenmesi yarardan önceliklidir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir?

 • Canı koruma
 • Malı koruma
 • Dini koruma
 • Örfü koruma
SORU R
SORU 18

“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın…”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
Bu ayetten adaletin gerçekleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Hukuk karşısında herkes eşittir.
 • Şahitlik için iki kişi gereklidir.
 • Şahitlerin adaletli olması gerekir.
 • Nefsi davranmak adaleti yanıltır.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi “Medine Dönemi”nin özelliklerindendir?

 • 610-622 yıllarını kapsayan bir dönemdir.
 • Tebliğin ana konusu tevhid ve ahirettir.
 • Kur’an’ın yaklaşık üçte biri nazil olmuştur.
 • Fıkhi hükümler daha çok bu döneme aittir.
SORU 20

Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Ahmed b.Hanbel / el-Umm
 • İmam Şafii / er-Risale
 • İmam Malik / el-Muvatta
 • İmam Ebu Hanife / el-Fıkhu’lEkber
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCABCACDBADABCADBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Fıkıh 1 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 128 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %75. Sınava katılan 128 öğrenci arasından sadece 96 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 1.04 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?