Fıkıh 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz?

 • İnsanların Allah’a karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlar.
 • İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar.
 • Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlar.
 • Yaşayan dinlerin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.
Soru 2

Şer’i kaynaklardan hüküm çıkarmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ukûbat
 • İstinbat
 • Akaid
 • Muâmelât
Soru 3

• Kaynaklardan, hükümlerin nasıl çıkarılacağını belirler.
• Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını gösterir.
• Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu ortaya koyar.
Bazı özellikleri verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Usul-i Kavaid
 • Usul-i Kelam
 • Usul-i Fıkıh
 • Usul-i Tefsir
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin hüküm çıkarırken gözettiği temel ilkelerden biri değildir?

 • Yerellik
 • Kolaylık
 • Tedricilik
 • Adalet
Soru 5

• Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.
• Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
• Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
• Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.
Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sahabe
 • Tabiin
 • Tebe-i tabiîn
 • Müctehit imamlar
REKLAM
Soru 6

Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmıştır. 1869’da başlayıp 1876 yılında tamamlanmıştır. Fıkıh kitaplarındaki çeşitli hükümler bir araya getirilmiştir. Toplam 1851 maddeden oluşur.
Hakkında bilgi verilen çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu
 • Hukuk-ı Aile Nizamnâmesi
 • Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi
Soru 7

I. Sünnet
II. İstihzan
III. İcma
IV. Sedd-i zerai
Bunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 8

Kur’an-ı Kerim’deki herhangi bir hükmü tavsiye edip destekleyen sünnete ne ad verilir?

 • Hüküm koyucu
 • Açıklayıcı
 • Teyit edici
 • Takriri
Soru 9

• Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi
• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması
• Cuma günü iki ezanın okunması
Bunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur?

 • Kıyas
 • İstihsan
 • Mesalih-i Mürsele
 • İcma
Soru 10

Âlimlerin dinin anlaşılması ve onu günlük hayata uygulanabilmesi için ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gayretidir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İktisab
 • İçtihad
 • İstihsan
 • İstishab
Soru 11

• Fıkıh usulünü bilmelidir.
• Arapçaya hakim olmalıdır.
• İslamiyet’in genel hedeflerini bilmelidir.
• İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır?

 • Müçtehit
 • Muhaddis
 • Müfessir
 • Müerrih
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biri değildir?

 • Muâmelât
 • İbadât
 • Münâkehât
 • Riyaziyat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “fıkıh usûlü” tabirinin karşılığı olarak kullanılır?

 • İslam Hukuk Felsefesi
 • Din felsefesi
 • Din Sosyolojisi
 • Din Psikolojisi
REKLAM
Soru 14

Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında incelenir?

 • Ukûbat
 • Ferâiz
 • Muâmelât
 • İbadât
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi “Temel İslam İlimleri” arasında yer almaz?

 • Siyer
 • Kelam
 • Felsefe
 • Tefsir
Soru 16

Fıkıhtaki “Eşyada aslolan ibahadır.” ilkesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yasak olmayan her şey helaldir.
 • İbadetlerde asıl olan devamlılıktır.
 • Zaruretler haram olanı mübah kılar.
 • Zararın önlenmesi yarardan önceliklidir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir?

 • Canı koruma
 • Malı koruma
 • Dini koruma
 • Örfü koruma
Soru 18

“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın…”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
Bu ayetten adaletin gerçekleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Hukuk karşısında herkes eşittir.
 • Şahitlik için iki kişi gereklidir.
 • Şahitlerin adaletli olması gerekir.
 • Nefsi davranmak adaleti yanıltır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Medine Dönemi”nin özelliklerindendir?

 • 610-622 yıllarını kapsayan bir dönemdir.
 • Tebliğin ana konusu tevhid ve ahirettir.
 • Kur’an’ın yaklaşık üçte biri nazil olmuştur.
 • Fıkhi hükümler daha çok bu döneme aittir.
Soru 20

Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Ahmed b.Hanbel / el-Umm
 • İmam Şafii / er-Risale
 • İmam Malik / el-Muvatta
 • İmam Ebu Hanife / el-Fıkhu’lEkber
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCABCACDBADABCADBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?