Fizik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilirse fiziksel anlamda iş yapılmıştır.
Buna göre bazı eylemler aşağıda verilmiştir.
I. Havada serbest bırakılan topun yere düşmesi
II. Yerdeki kitabın rafa konulması
III. Bahçe duvarının itilmesi fakat duvarı hareket ettirememek
Bu eylemlerden hangileri ile fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Fizikte iş, kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı ile bulunur. Büyüklüğü 8 N olan bir kuvvet yere paralel olarak şekildeki gibi bloğa 3 m’lik yol boyunca uygulanıyor.
Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç j’dür? (Sürtünmeler önemsiz)

 • 8
 • 16
 • 24
 • 32
Soru 3

Güç birim zamanda yapılan iştir. İşin zamana bölümü ile bulunur.
Buna göre dakikada (60 s) 300 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watt’tır?

 • 5
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 4

Bir cismin hareket halindeki sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.
Buna göre
I. Ağaçta duran ceviz
II. Rafta duran kitap
III. Bisikleti sürerek hareket ettiren çocuk
verilenlerden hangileri kinetik enerjiye örnektir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 5

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?

 • Petrol
 • Rüzgâr
 • Dalga
 • Güneş
REKLAM
Soru 6

Potansiyel enerji, bir cismin ağırlığı ile yerden yüksekliğinin çarpımı ile bulunur. Kütleleri eşit şekildeki K, L, M ve N cisimlerinden hangisinin potansiyel enerjisi en büyüktür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 7

Oyuncak kamyonet K noktasından serbest bırakıldığında şekildeki KLM yolunu takip edip M noktasında durmaktadır.
Buna göre I. Kamyonet serbest bırakılmadan önce K noktasında potansiyel enerjiye sahiptir.
II. Kamyonet L noktasından geçerken kinetik enerjiye sahiptir.
III. Kamyonetin M noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Fırın gibi yüksek sıcaklığı olan yerlerin sıcaklığını ölçmek için hangi araç kullanılır?

 • Civalı barometre
 • Metal termometre
 • Gazlı manometre
 • İspirto ocağı
Soru 9

Celcius termometresinde suyun donma sıcaklığı deniz seviyesinde 1 atm basınç altında kaç °C olarak kabul edilmiştir?

 • 373
 • 273
 • 32
 • 0
Soru 10

Öz ısı ile ilgili;
I. Birimi cal/g °C’dür.
II. Maddeler için ortak özelliktir.
III. Madde miktarına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Eşit kütleli K, L ve M maddelerinin sıcaklıklarının verilen ısıya bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre maddelerin öz ısıları CK, CL ve CM arasındaki ilişki nasıldır?

 • CK > CL > CM
 • CL > CK > CM
 • CM > CL > CK
 • CL > CM > CK
Soru 12

Kütleleri eşit K, L, M ve N maddelerine ait öz ısı değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre hangi maddeyi ısıtmak daha zordur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 13

Saf bir maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişimi sütun grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre hal değişim sıcaklığı kaç °C’dür?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
REKLAM
Soru 14

Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
I. Sıcak su içine atılan kaşığın ısınması
II. Yanan sobanın odayı ısıtması
III. Güneşin dünyayı ısıtması
Bu örneklerden hangileri ısının iletim yoluyla yayılmasına örnektir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III.
Soru 15

Yalıtkan sapları üzerinde duran elektrik yüklü K ve L küreleri şekildeki gibidir.
K ve L küreleri birbirlerine dokundurulup ayrıldığında K’nin son yükü kaç q olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 16

Bazı yargılar aşağıda verilmiştir.
I. Elektron alan cisimlerde negatif yük fazlalığı oluşur.
II. Elektron veren cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
III. Proton alan cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Nötr K ve L iletken cisimlerine artı yüklü M küresi şekildeki gibi yaklaştırılıyor.
M küresi uzaklaştırılmadan K ve L cisimleri yalıtkan saplarından tutularak ayrılırsa K ve L cisimleri hangi cins yükle yüklenirler?
K <----> L

 • − <----> +
 • + <----> +
 • + <----> −
 • − <-----> −
Soru 18

Şekildeki +q yükünün kendisinden dkadar uzaktaki bir K noktasında oluş turduğu elektriksel alan E’dir.
Buna göre +2q yükünün d kadar uzaktaki elektriksel alanı kaç E olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 19

Elektrik yükleri q1 ve q2 olan iki kürenin arasındaki uzaklık d birbirlerine uyguladıkları kuvvet F kadardır.
Buna göre F kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • q1 yükü arttırılmalı
 • q2 yükü arttırılmalı
 • d uzunluğu azaltılmalı
 • d uzunluğu arttırılmalı
Soru 20

Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldükten sonra
I. Çubuk ve kumaş aynı cins elektrik yükü ile yüklenir.
II. Çubuk ve kumaş farklı cins elektrik yükü ile yüklenir.
III. Çubuğun ve kumaşın toplam yükleri sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABADDBDACCCABACBDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?