İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir?

 • Dil
 • Kıyafet
 • Gelenek
 • Sanat anlayışı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde “medeniyet” kavramını karşılayan kelimelerden biridir?

 • Umrân
 • Adap
 • Letafet
 • Ünsiyet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynaklarındandır?

 • Diğer kültür ve medeniyetler
 • Kur’an ve sünnet
 • Örf ve âdetler
 • Beş duyu
Soru 4

İslam hukukunda, hakkında Kur’an ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir.
Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İslam dini, örf ve âdetlere öncelik verir.
 • Farklı dinlerin oluşmasında örf ve adetlerin etkisi vardır.
 • İslam kültüründe hükümlere sahih örf ve adetler de dayanak oluşturur.
 • İslam’ın temel inanç esaslarında örf ve adetlere göre değişiklik yapılabilir.
Soru 5

Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Her toplumun bir kültürü vardır, kültürsüz insan topluluğu olmaz.
 • Tabiatta kendiliğinden bulunmaz, insan ürünüdür.
 • Kendi içinde bir bütünlük ve tutarlılık gösterir.
 • Değişkenlikten uzak, sabit bir yapıya sahiptir.
REKLAM
Soru 6

Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar!” veya “Ey Âdemoğulları!” ile başlayan pek çok ayet bulunmaktadır.
Bu hitaplar İslam kültür ve medeniyetinin hangi yönü ile ilgilidir?

 • Evrensellik
 • Özgünlük
 • Hürriyet
 • İlmîlik
Soru 7

Uzun süreler boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde farklı din ve geleneklere mensup gruplar kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • İslam’ın inanç ilkelerinden taviz vermemesinin
 • Müslümanların barış ve din hürriyetine verdikleri önemin
 • Müslümanların bazı bölgelerdeki hâkimiyetinin zayıflığının
 • İslam’ın hüküm koyarken bölgenin kültürel yapısını dikkate almasının 57
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz?

 • Adalet
 • İstişare
 • Meşruiyet
 • Milliyet
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yönetim anlayışındaki emanet ilkesi ile ilgili söylenemez?

 • Yönetim hem yönetene hem de yönetilene emanettir.
 • Korunması gereken maddi ve manevi her türlü sorumluluktur.
 • Yönetim aynı aileden gelen en yetkili kişilere emanet edilmelidir.
 • Hukuki metinler, anlaşmalar ve sözleşmeler emanet kapsamındadır.
Soru 10

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
(Şeyh Edebâli)
Bu söz İslam medeniyetinin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Evrenseldir.
 • İnsan merkezlidir.
 • Hukuk medeniyetidir.
 • İlim medeniyetidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in öngördüğü sosyal düzenin amaçlarından değildir?

 • İnsanın kabiliyetini geliştireceği bir ortamın hazırlanması
 • İnsanın maddi ve manevi varlığının korunması
 • Toplumun huzur ve barış içinde yaşaması
 • Aynı tarzda bireylerin yetiştirilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir?

 • Yavuz Sultan Selim’in kutsal emanetleri İstanbul’a getirmesi
 • 16. yüzyılın batılılar tarafından Osmanlı Barış Çağı olarak adlandırılması
 • 19. yüzyılda Rusya’nın baskısından kaçan binlerce Macar’ın Osmanlı Devleti’ne sığınması
 • İspanya’dan çıkarılan Yahudilerin II. Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi
Soru 13

“Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun...”
(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)
Bu ayet aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin oluşmasına katkı sağlamıştır?

 • Nakib’ül-Eşraflık
 • Hılfu’l-Fudûl
 • Sakalık
 • Hisbe
REKLAM
Soru 14

I. “… Biz insana şah damarından daha yakınız.”
(Kâf suresi, 16.ayet)
II. “Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.”
(Hadis-i Şerif)
III. “Kötülüğü, en güzel olan şekilde uzaklaştır…”
(Mü’minûn suresi, 96. ayet)
IV. “Allah bir kulunu sevdiğinde, onun işiten kulağı gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur.”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadislerin hangilerinde Allah-insan ilişkisine değinilmiştir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 15

İslam toplumunda sosyal hayatı düzenleyen kavramlardan olan “isar” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Farklı fikir ve kültürlere saygı duyma
 • Yönetilenlere karşı adaletli davranma
 • İhtiyaç içinde dahi kardeşini kendine tercih etme
 • Toplumun güvenliği için gereken tedbirleri alma
Soru 16

Kur’an-ı Kerim’de mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi tavsiyelerle birlikte Hz. Peygamberin de sadaka ve sadaka-i cariye ile ilgili hadisleri bulunmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasında öncelikle etkili olmuştur?

 • Vakıf
 • Tekke
 • Mescit
 • Ahilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik hayatla ilgili tutumları arasında yer almaz?

 • İnsana kaynakları kullanma, mülkiyet ve teşebbüs hakkı verir.
 • Servetin Müslümanların tekelinde olmasını tavsiye eder.
 • Çalışma hakkını ve emeği kutsal kabul eder.
 • İnfakı tavsiye edip israf ve faizi yasaklar.
Soru 18

• Halife Me’mun tarafından 832’de Bağdat’ta kurulmuştur.
• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.
• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.
Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nizamiye Medreseleri
 • Uluğbey Medresesi
 • Beytü’l-Hikme
 • Daru’l Erkam
Soru 19

Günümüzde yaşayan en büyük el yazması kitap arşivi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

 • Bağdat Kütüphanesi
 • İskenderiye Kütüphanesi
 • İstanbul Beyazıt Kütüphanesi
 • İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi
Soru 20

Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması ve varılan sonucun paylaşılması, ilmî güvenilirliği sağlayan ölçütler olarak dünya ilim mirasına kazandırılmıştır.
Bu parçanında İslam medeniyetindeki ilmî faaliyetlerin diğer medeniyetlere etkilerinin hangisinden bahsedilmektedir?

 • Ahlaki tavır
 • Evrensellik
 • Metodik çalışma
 • Akli ve bütüncül tavır
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABCDABDCBDADBCABCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler