İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah güzeldir, güzeli sever.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir?

 • Estetik duyarlılık
 • Gösterişe önem vermek
 • Amellerde samimi olmak
 • Güzel ahlak sahibi olmak
Soru 2

Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi sanat ve estetikle ilişkilendirilemez?

 • Celâl
 • Bâri
 • Latif
 • Bedi’
Soru 3

Müslüman sanatçılar, yerleşmiş sanat geleneğini bozup yenisini yapmak yerine kendilerinden önceki birikimi geliştirmeye çalışırlar. Bu birikimin oluşturduğu sanatsal yapıya, geçmişle uyumlu ancak özgün bir parça eklemek gayretiyle eserlerini verirler.
Bu metinde İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmaktadır?

 • Dünya görüşü tevhittir.
 • Ahlak anlayışı vardır.
 • Soyutlama esastır.
 • Tekâmül esastır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dinî mimariye ait eserlerdendir?

 • İmaret
 • Köprü
 • Medrese
 • Tabhane
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilir?

 • Hafız Osman
 • Şeyh Hamdullah
 • Ahmed Şemseddin
 • Yakut el- Mustasimî
REKLAM
Soru 6

“Aynalı yazı, meşk murakkaı ve karalama” gibi kavramlar aşağıdaki sanatlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Minyatür
 • Ebru
 • Mimari
 • Hüsnühat
Soru 7

Kitap süsleme sanatlarının önemli bir dalıdır. Altınlamak anlamına gelir, ana malzeme altındır fakat toprak boyalardan elde edilen çeşitli renkler de kullanılır.
Metinde bahsedilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tezhip
 • Hüsnühat
 • Ebru
 • Kâşi
Soru 8

Işık ve gölge oyunları ile derinlik kazandırılmayan, küçük boyutlu, renkli resimlere ne ad verilir?

 • Kâşi
 • Ahşap sanatı
 • Minyatür
 • Taş işçiliği
Soru 9

Kur’an-ı Kerim de bulunan aşağıdaki kelimelerden hangisi şehir anlamını ifade etmez?

 • Karye
 • Mısr
 • Medine
 • Akabe
Soru 10

Şehir ve medeniyet ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Şehir, medeniyetin geliştiği zemindir.
 • Medeniyet, şehirli hayat anlamındadır.
 • Köy, bozulma ve çürümeyi; şehir, dinginliği ve saflığı temsil eder.
 • Bir şehri tanımak için, o şehrin medeniyet birikimine bakmak gerekir.
Soru 11

Abbasiler döneminde kurulan şehir, Medinetüsselam, Kubbetülislâm ve Darulhilafe gibi isimleriyle meşhur olmuştur. Bu şehirde ilk olarak cami, saray ve çarşı inşa edilmiş, şehir merkezinin her tarafa eşit uzaklıkta olması ve kolayca kontrol edilip korunması için daire şeklinde planlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul
 • Bağdat
 • Kudüs
 • Kurtuba
Soru 12

Mekke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Müslümanların ilk kıblesidir.
 • Allah tarafından harem kılınmıştır.
 • İslam medeniyetinin beşiği kabul edilir.
 • Allah'a ibadet için yapılan ilk mabet bu şehirdedir.
Soru 13

Doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür medeniyetleri üzerinde çalışan batılı araştırmacılar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Antropolog
 • Batı bilimci
 • Oryantalist
 • Sosyolog
REKLAM
Soru 14

İslam medeniyeti hakkında Osmanlıda ve İslam dünyasında yayınlanan ilk eser olan Medeniyyet-i İslamiyye’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şemseddin Sami
 • Saadettin Öktem
 • Nurettin Topçu
 • Cemil Meriç
Soru 15

Müslümanlar, fethettikleri coğrafyalarda yaşayan insanların din ve inançlarına müdahale etmemiştir. İbadetlerini yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlamış ve güvence altına almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilmez?

 • Darülacezede cami, havra ve kilisenin bir arada bulunması
 • Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanların kardeş ilan edilmesi
 • Hz. Peygamber’in Hayber Fethinde Tevrat nüshalarını Yahudilere iade etmesi
 • Osmanlının Yahudi, Hristiyan ve diğer inanç mensuplarına sağladığı ibadet özgürlüğü
Soru 16

“Milletler gelir ve gider. İmparatorluklar yükselir ve düşer. Fakat İslam sürer ve göçebelerle yerleşikleri, medeniyet kurucularla bu medeniyeti dağıtanları bünyesinde barındırmaya devam eder. O zaman, bilinçli ya da bilinçsizce kendi özgünlüklerini korumakla birlikte, İslam’la olan bağlarını en önemli ruhi servet olarak sürdüren çok sayıda milleti tek bir ümmet olarak bir arada tutan unsurlar nelerdir?”
(Gustave E. Von Grunebaum)
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İslam’ın son din olduğu
 • İslamiyet’te tevhidin esas olduğu
 • İslam’ın değişmeden günümüze kadar geldiği
 • İslam’ın Müslümanları bir arada tutacak değerlere sahip olduğu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin günümüzde sahip olduğu başlıca manevi imkânlardandır?

 • Nüfus
 • Tarih şuuru
 • Coğrafya
 • Ekonomi
Soru 18

İslam kültür ve medeniyetine dair yapılan araştırmaların Müslümanlara aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenmez?

 • Doğru bilgiye ulaşmayı
 • Çağın sorunlarına çözümler üretmeyi
 • İnanç ve ibadet esaslarını yeniden tespit etmeyi
 • Kendine ait geçmiş medeniyet havzasını tanımayı
Soru 19

Müslüman, kendisini ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu hisseder. Çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız kalmaz. İnsanlığın huzuru ve güveni, yeryüzünde adaletin tesisi için her zaman mücadele eder.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Sosyal sorumluluk
 • Nüfus çokluğu
 • Tarih şuuru
 • Hoşgörü
Soru 20

Şehrin sakinlerinin şehrin kimliğini oluşturan inanç ve ideallere uygun davranması, şehrin kültüründen ve refahından yararlanması, şehri tanır hale gelmesi, şehri sahiplenmesi ve şehre değer katacak bilince ulaşmasıyla şehirli kimliği ortaya çıkmış olur. Adaletle yönetilen böyle bir şehirde toplumun refahı ve mutluluğu artar.
Farabi böyle bir şehir için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır?

 • Cahil
 • Modern
 • Âkil
 • Fazıl
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCBDACDCBACABDBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler