GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

I. Tüketici
II. Fayda
III. Üretim
IV. Emek
V. Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) I, II ve III
 • D) IV ve V
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?

 • A) Ticari bir işletmenin var olması
 • B) Ticari bir işletmenin kendine ait olması
 • C) Ticari bir işletmenin işletilmesi
 • D) Ticari bir işletmenin kendi adına işletilmesi
SORU 3

“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?

 • A) Statü ve saygınlık ihtiyacı
 • B) Kendini geliştirme ihtiyacı
 • C) Ait olma ihtiyacı
 • D) Güvenlik ihtiyacı
SORU 4

Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Lider, işi doğru yapar, yönetici doğru işi yapar.
 • B) Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
 • C) Lider denetime güvenir, yönetici insana güvenir.
 • D) Yönetici yenilik getirir, lider kuralları izler ve uygular.
SORU 5

I. Yemek yemek
II. Spor yapmak
III. Giyinmek
IV. Kitap okumak
V. Su içmek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) II, III ve IV.
 • C) I, III ve V.
 • D) III, IV ve V.
SORU 6

Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Girdi seçimini doğru yapmak
 • B) Kaynakları en ucuz, en az kullanmak
 • C) Girdilerin fayda-maliyet analizini yapmak
 • D) Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak
SORU 7

Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
Üretim faktörleri ----- Aldığı pay

 • A) Emek ----- Kâr
 • B) Girişimci ----- Faiz
 • C) Sermaye ----- Ücret
 • D) Doğa ---- Rant
SORU 8

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Mallar ----- Hizmetler

 • A) Devredilebilir. ----- Devredilemez.
 • B) Müşteri sürecin bir parçasıdır. ----- Müşteri süreçten ayrıdır.
 • C) Sermaye yoğundur. ---- Emek yoğundur.
 • D) Tekniktir. ---- İnsan odaklıdır.
SORU 9

Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • B) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • C) Uluslararası Telekominikasyon Birliği
 • D) Avrupaya Uygunluk
SORU 10

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?

 • A) Kâr elde etmek
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin varlığını devam ettirmek
 • D) Uzun vadeli büyümeyi hedef hâline getirmek
SORU 11

Aşağıda verilen “kâr” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kâr, gelirler ile giderler arasındaki olumlu farktır.
 • B) Kâr, işletmeler için gelişme ve büyüme göstergesidir.
 • C) Kâr, işletmelerin yaşamını sürdürmesi ve gelişmesini sağlamaz.
 • D) Kâr, çalışanlar için bir özendirme ve teşvik aracıdır.
SORU 12

Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Psikoloji
 • B) Hukuk
 • C) Ekonomi
 • D) İstatistik
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir?

 • A) Risk alabilmeli
 • B) İyi bir yönetici olabilmeli
 • C) Rekabetçi düşünebilmeli
 • D) Organizasyon yapabilmeli
SORU 14

Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • B) Ekonomik ve teknik bir birimdir.
 • C) Üretim faktörleri bir arada düşünülemez.
 • D) İnsanların ihtiyaç ve istekleri esas alınır.
SORU 15

Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir?

 • A) Fotoğraf
 • B) İlan gazetesi
 • C) İmza sirküleri
 • D) Ana sözleşme
SORU 16

Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

 • A) İş gücünün miktarı
 • B) İş gücünün niteliği
 • C) İş gücünün maliyeti
 • D) İş gücünün yönetimi
SORU 17

Verimlilik ilkelerinden “uygunluk ilkesi” hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?

 • A) Girdi seçimini doğru yapmak
 • B) Kaynakları doğru kullanmak
 • C) Kaynakları en ucuz, en az kullanmak
 • D) Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir?

 • A) Yenilikçidir.
 • B) Denetime güvenir.
 • C) Mevcut durumu sorgular.
 • D) İnsana güvenir.
SORU 19

Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üretim
 • B) İhtiyaç
 • C) Verimlilik
 • D) Tüketim
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir?

 • A) Maliyeti düşürür.
 • B) Verimliliği artırır.
 • C) Seri imalata imkan verir.
 • D) Can ve mal güvenliği sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBABCCDBADCDBBADDBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?