GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir?

 • A) Demir çelik fabrikası
 • B) Ticaret işletmesi
 • C) Banka
 • D) Okul
SORU 2

Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Verimli olmak
 • B) Kâr elde etmek
 • C) İstihdamı sürekli kılmak
 • D) Mal veya hizmet üretmek
SORU 3

Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir?

 • A) Finansman
 • B) Pazarlama
 • C) Üretim
 • D) Yönetim
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?

 • A) Faaliyetlerin gizli olması
 • B) Kurulmasının kolay olması
 • C) Yetkilerin bir kişide toplanmış olması
 • D) Yönetimin belli bir sisteme bağlı olması
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır?

 • A) Personelinin çalışmalarından haberdar olmalı
 • B) Çalışanlarının işle ilgili görüşlerini almalı
 • C) Sorumluluk almaya hazır olmalı
 • D) Yetki almaktan kaçınmalı
SORU 6

Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?

 • A) İşletme bütçesi
 • B) Teşkilat şeması
 • C) Kâr/zarar tablosu
 • D) İşletme bilançosu
SORU 7

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • B) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • C) İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
 • D) Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir?

 • A) Büyüme yeteneği sonsuzdur.
 • B) Yönetim belli bir sisteme bağlıdır.
 • C) İşletmede yetkiler bir kişide toplanır.
 • D) İşletmeden alacaklı olanlara karşı sorumlulukları sınırlıdır.
SORU 9

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir?

 • A) Fabrika
 • B) işletme
 • C) Dükkân
 • D) Büro
SORU 10

Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Denetim
 • B) Sevk ve idare
 • C) Organizasyon
 • D) Koordinasyon
SORU 11

Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar?

 • A) Girdi
 • B) İşlem
 • C) Çıktı
 • D) Geri Bildirim
SORU 12

Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir?

 • A) Gözle kontrol yöntemi
 • B) Sabit sipariş miktarı yöntemi
 • C) Sabit sipariş süresi yöntemi
 • D) Stoksuz malzeme yönetim sistemi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir?

 • A) Girdileri uygun fiyattan almak
 • B) Üretimde kaliteyi artırmak
 • C) Üretim süresini artırmak
 • D) Seri üretim yapmak
SORU 14

Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir?

 • A) Yöneltir.
 • B) Yarıştırır.
 • C) Motive eder.
 • D) İşletmeye olan güveni artırır.
SORU 15

Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez?

 • A) İşletmenin tanıtımı
 • B) İşle ilgili bilgilerin aktarımı
 • C) Personel haklarının açıklanması
 • D) Amirlerin siyasi görüşleri
SORU 16

I. Aylık Ödeme
II. İhbar Tazminatı
III. Mağduriyet Aylığı
IV. Kıdem Tazminatı
İşletmelerin işten çıkardığı personeline yapacakları zorunlu ödemeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 17

İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları dikkate alındığında, bir işletmenin kuruluş yeri seçiminin doğru yapılmamasının ortaya çıkaracağı sonuçlara, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

 • A) Kentleşme yavaşlar.
 • B) Tarım arazileri azalır.
 • C) Doğal kaynaklar kirletilir.
 • D) Sanayi belli bölgelerde toplanır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir?

 • A) Mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklar kullanılmalı
 • B) İşletme kurulduktan sonra çevre sorunları ile ilgilenmeli
 • C) Zehirli ve kimyasal gazlar için fabrika bacalarına filtre takılmalı
 • D) Eğitimler yoluyla çalışanlarında çevre sorumluluk bilinci geliştirmeli
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • A) Ekonomik sorumluluğu
 • B) Hukuksal sorumluluğu
 • C) Gönüllü sorumluluğu
 • D) Rekabet etme sorumluluğu
SORU 20

Standardizasyon, sağladığı yararlar açısından düşünüldüğünde, öncelikli olarak hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üreticiler
 • B) Tüketiciler
 • C) Satıcılar
 • D) Komisyoncular
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADDBDCBCCBCBDCABDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?