Kelam 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir?

 • İlm-i tevhid
 • Usûlü’d-dîn
 • Fıkh-ı ekber
 • İlm-î bâtın
Soru 2

Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Tevhid
 • Kıssa
 • Ahiret
 • Nübüvvet
Soru 3

İslam düşünce tarihinde inanç konuları üzerinde düşünme ve bu alanda ilk defa akla dayalı yöntemleri kullanma aşağıdaki mezheplerden hangisi ile başlamıştır?

 • Mâtürîdiyye
 • Eş’ariyye
 • Mutezile
 • Cebriye
Soru 4

Kelam ilminin “mütekaddîmin” ve “müteahhirin” dönemleri şeklinde isimlendirilmesinde aşağıdaki âlimlerden hangisi dönüm noktası kabul edilmiştir?

 • Gazzâlî
 • Beyzâvî
 • Nesefî
 • Râzi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet ekollerince bilginin kaynakları arasında yer almaz?

 • Havass-ı selime
 • Rüya-ı rahmani
 • Haber-i sadık
 • Akl-ı selim
REKLAM
Soru 6

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kelam ilminin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin hükmü nedir?

 • Vacip
 • Farz ayn
 • Sünnet
 • Farzı Kifaye
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçları arasında yer almaz?

 • Kişinin imanını taklitten kurtarmak
 • İslam inançları ile ilgili ayetleri yorumlamak
 • İbadetlerin nasıl yerine getirileceğini açıklamak
 • İslam inanç esaslarını eleştirilere karşı savunmak
Soru 8

• Eşrefü’l ulûm
• Dinî ilimlerin başı
• Şer’î hükümlerin esası
Bu tabirleri kelam ilminin öneminianlatmak için kullanan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teftâzâni
 • Eş’arî
 • Gazzâlî
 • Vâsıl b.Atâ
Soru 9

Kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki eserlerden hangisi İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’ye aittir?

 • El-Fıkhu’l- Ekber
 • Kitabu’t Tevhîd
 • Yeni İlm-i Kelam
 • Muvazzah İlm-i Kelam
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde “tümevarım” metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir?

 • Görünene dayanarak görünmeyeni dillendirmek
 • Bilinenden hareketle bilinmeyenin bilgisine ulaşmak
 • Bilinen bir olaydan hareketle genel bir kurala ya da sonuca ulaşmak
 • İki farklı şey arasındaki ortak özelliğin her ikisinde de olduğu sonucuna ulaşmak
Soru 11

Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.
Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez?

 • Cennet ve cehennem haktır.
 • İnanç esaslarını kalben tasdik eden mümindir.
 • Herhangi bir inanç esasını inkâr eden kâfir olur.
 • İnanç esasları kişilere göre değiş kenlik gösterir.
Soru 12

Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir?

 • Varlık bölünemez en küçük yapı taşlarından oluşur.
 • Madde sonlu ve sınırlı olup varlı ğını bir yaratıcıya borçludur.
 • Madde dışında varlık ide, ruh ve gaye olarak da isimlendirilir.
 • Varlığı oluşturan ana madde su, hava, ateş ve topraktan oluşur.
Soru 13

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “iman-bilgi” ilişkisine örnek verilemez?

 • “Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya işte onlar cehennemliklerdir.”
  (Hac suresi, 51. ayet)
 • “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”
  (Zümer suresi, 9. ayet)
 • “… Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”
  (Fâtır suresi, 28. ayet)
 • “Yine şöyle derler: Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli ateştekilerden olmazdık.”
  (Mülk suresi, 10. ayet)
REKLAM
Soru 14

Allah’ın “hayat ve can veren” sıfatı Kur’an’ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Muhdi
 • Muktedir
 • Muhyi
 • Mümin
Soru 15

“Bütün insanlar ölümlüdür. Ali de bir insandır. O hâlde Ali de ölümlüdür.”
Bu önerme aşağıdaki metotlardan hangisine örnek oluşturur?

 • Parçadan bütüne veya sonuçtan sebebe gidiş
 • Bütünden parçaya veya sebepten sonuca gidiş
 • Parçadan parçaya gidiş
 • Naslardan sonuca gidiş
Soru 16

Kesin olan “aklî delil” aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Temsil
 • İstikra
 • Huccet
 • Dedüksiyon
Soru 17

İtikadî hükümlerin delil olabilmesi için ayetlerle mütevâtir hadislerin ifade ettikleri anlam net olmalı, anlamı üzerinde fikir ayrılığı bulunmamalıdır.
Bu açıklama itikâdi hükümlerin aşağıdaki şartlarından hangisiyle ifade edilir?

 • Kesinlik
 • Açıklık
 • Değişmezlik
 • Bölünmezlik
Soru 18

• Ameli hükümlerdendir.
• Fıkıh ilminin konularındandır.
• Kur’an ve sünnete aykırı olamazlar.
• Zaman, mekân ve örfün değişmesiyle değişebilirler.
Bu bilgilerde anlatılan amelî hükmü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet
 • Mümkin
 • Mümteni
 • Muâmelât
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Vâcib li-zâtihî”nin özellikleri arasında yer almaz?

 • Var olması da yok olması da imkân dâhilinde olan varlıktır.
 • Varlığı mutlaktır, atomlardan meydana gelmemiştir.
 • Varlığı ezelidir, olmadığı bir an yoktur.
 • Varlığı ebedidir, sonu yoktur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dînî hü kümlerin (ahkâm-ı şer’iyye, ahkâm-ı ilâhiyye) ana konularından biri değildir?

 • Amelî hükümler
 • İtikadî hükümler
 • Aklî hükümler
 • Ahlakî hükümler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCABDCAACDBACBCBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler