Kelam 1 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir?

 • İlm-i tevhid
 • Usûlü’d-dîn
 • Fıkh-ı ekber
 • İlm-î bâtın
SORU 2

Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Tevhid
 • Kıssa
 • Ahiret
 • Nübüvvet
SORU 3

İslam düşünce tarihinde inanç konuları üzerinde düşünme ve bu alanda ilk defa akla dayalı yöntemleri kullanma aşağıdaki mezheplerden hangisi ile başlamıştır?

 • Mâtürîdiyye
 • Eş’ariyye
 • Mutezile
 • Cebriye
SORU 4

Kelam ilminin “mütekaddîmin” ve “müteahhirin” dönemleri şeklinde isimlendirilmesinde aşağıdaki âlimlerden hangisi dönüm noktası kabul edilmiştir?

 • Gazzâlî
 • Beyzâvî
 • Nesefî
 • Râzi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet ekollerince bilginin kaynakları arasında yer almaz?

 • Havass-ı selime
 • Rüya-ı rahmani
 • Haber-i sadık
 • Akl-ı selim
SORU R
SORU 6

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kelam ilminin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin hükmü nedir?

 • Vacip
 • Farz ayn
 • Sünnet
 • Farzı Kifaye
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçları arasında yer almaz?

 • Kişinin imanını taklitten kurtarmak
 • İslam inançları ile ilgili ayetleri yorumlamak
 • İbadetlerin nasıl yerine getirileceğini açıklamak
 • İslam inanç esaslarını eleştirilere karşı savunmak
SORU 8

• Eşrefü’l ulûm
• Dinî ilimlerin başı
• Şer’î hükümlerin esası
Bu tabirleri kelam ilminin öneminianlatmak için kullanan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teftâzâni
 • Eş’arî
 • Gazzâlî
 • Vâsıl b.Atâ
SORU 9

Kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki eserlerden hangisi İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’ye aittir?

 • El-Fıkhu’l- Ekber
 • Kitabu’t Tevhîd
 • Yeni İlm-i Kelam
 • Muvazzah İlm-i Kelam
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde “tümevarım” metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir?

 • Görünene dayanarak görünmeyeni dillendirmek
 • Bilinenden hareketle bilinmeyenin bilgisine ulaşmak
 • Bilinen bir olaydan hareketle genel bir kurala ya da sonuca ulaşmak
 • İki farklı şey arasındaki ortak özelliğin her ikisinde de olduğu sonucuna ulaşmak
SORU 11

Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.
Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez?

 • Cennet ve cehennem haktır.
 • İnanç esaslarını kalben tasdik eden mümindir.
 • Herhangi bir inanç esasını inkâr eden kâfir olur.
 • İnanç esasları kişilere göre değiş kenlik gösterir.
SORU 12

Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir?

 • Varlık bölünemez en küçük yapı taşlarından oluşur.
 • Madde sonlu ve sınırlı olup varlı ğını bir yaratıcıya borçludur.
 • Madde dışında varlık ide, ruh ve gaye olarak da isimlendirilir.
 • Varlığı oluşturan ana madde su, hava, ateş ve topraktan oluşur.
SORU 13

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “iman-bilgi” ilişkisine örnek verilemez?

 • “Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya işte onlar cehennemliklerdir.”
  (Hac suresi, 51. ayet)
 • “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”
  (Zümer suresi, 9. ayet)
 • “… Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”
  (Fâtır suresi, 28. ayet)
 • “Yine şöyle derler: Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli ateştekilerden olmazdık.”
  (Mülk suresi, 10. ayet)
SORU 14

Allah’ın “hayat ve can veren” sıfatı Kur’an’ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Muhdi
 • Muktedir
 • Muhyi
 • Mümin
SORU 15

“Bütün insanlar ölümlüdür. Ali de bir insandır. O hâlde Ali de ölümlüdür.”
Bu önerme aşağıdaki metotlardan hangisine örnek oluşturur?

 • Parçadan bütüne veya sonuçtan sebebe gidiş
 • Bütünden parçaya veya sebepten sonuca gidiş
 • Parçadan parçaya gidiş
 • Naslardan sonuca gidiş
SORU 16

Kesin olan “aklî delil” aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Temsil
 • İstikra
 • Huccet
 • Dedüksiyon
SORU 17

İtikadî hükümlerin delil olabilmesi için ayetlerle mütevâtir hadislerin ifade ettikleri anlam net olmalı, anlamı üzerinde fikir ayrılığı bulunmamalıdır.
Bu açıklama itikâdi hükümlerin aşağıdaki şartlarından hangisiyle ifade edilir?

 • Kesinlik
 • Açıklık
 • Değişmezlik
 • Bölünmezlik
SORU R
SORU 18

• Ameli hükümlerdendir.
• Fıkıh ilminin konularındandır.
• Kur’an ve sünnete aykırı olamazlar.
• Zaman, mekân ve örfün değişmesiyle değişebilirler.
Bu bilgilerde anlatılan amelî hükmü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet
 • Mümkin
 • Mümteni
 • Muâmelât
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi “Vâcib li-zâtihî”nin özellikleri arasında yer almaz?

 • Var olması da yok olması da imkân dâhilinde olan varlıktır.
 • Varlığı mutlaktır, atomlardan meydana gelmemiştir.
 • Varlığı ezelidir, olmadığı bir an yoktur.
 • Varlığı ebedidir, sonu yoktur.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi dînî hü kümlerin (ahkâm-ı şer’iyye, ahkâm-ı ilâhiyye) ana konularından biri değildir?

 • Amelî hükümler
 • İtikadî hükümler
 • Aklî hükümler
 • Ahlakî hükümler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCABDCAACDBACBCBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kelam 1 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Kelam 1 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Kelam 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kelam 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Kelam 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kelam 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kelam 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kelam 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kelam 1 dersi için geçme notu nedir ?

Kelam 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kelam 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kelam 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kelam 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kelam 1 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kelam 1 soruları toplamda 47 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kelam 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kelam 1 testinin başarı yüzdesi %69. Sınava katılan 47 öğrenci arasından sadece 33 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 3.1 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kelam 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kelam 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler