Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin
Kelam 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir?

 • İlm-i tevhid
 • Usûlü’d-dîn
 • Fıkh-ı ekber
 • İlm-î bâtın
Soru 2

Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Tevhid
 • Kıssa
 • Ahiret
 • Nübüvvet
Soru 3

İslam düşünce tarihinde inanç konuları üzerinde düşünme ve bu alanda ilk defa akla dayalı yöntemleri kullanma aşağıdaki mezheplerden hangisi ile başlamıştır?

 • Mâtürîdiyye
 • Eş’ariyye
 • Mutezile
 • Cebriye
Soru 4

Kelam ilminin “mütekaddîmin” ve “müteahhirin” dönemleri şeklinde isimlendirilmesinde aşağıdaki âlimlerden hangisi dönüm noktası kabul edilmiştir?

 • Gazzâlî
 • Beyzâvî
 • Nesefî
 • Râzi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet ekollerince bilginin kaynakları arasında yer almaz?

 • Havass-ı selime
 • Rüya-ı rahmani
 • Haber-i sadık
 • Akl-ı selim
SORU R
Soru 6

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kelam ilminin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin hükmü nedir?

 • Vacip
 • Farz ayn
 • Sünnet
 • Farzı Kifaye
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçları arasında yer almaz?

 • Kişinin imanını taklitten kurtarmak
 • İslam inançları ile ilgili ayetleri yorumlamak
 • İbadetlerin nasıl yerine getirileceğini açıklamak
 • İslam inanç esaslarını eleştirilere karşı savunmak
Soru 8

• Eşrefü’l ulûm
• Dinî ilimlerin başı
• Şer’î hükümlerin esası
Bu tabirleri kelam ilminin öneminianlatmak için kullanan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teftâzâni
 • Eş’arî
 • Gazzâlî
 • Vâsıl b.Atâ
Soru 9

Kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki eserlerden hangisi İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’ye aittir?

 • El-Fıkhu’l- Ekber
 • Kitabu’t Tevhîd
 • Yeni İlm-i Kelam
 • Muvazzah İlm-i Kelam
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde “tümevarım” metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir?

 • Görünene dayanarak görünmeyeni dillendirmek
 • Bilinenden hareketle bilinmeyenin bilgisine ulaşmak
 • Bilinen bir olaydan hareketle genel bir kurala ya da sonuca ulaşmak
 • İki farklı şey arasındaki ortak özelliğin her ikisinde de olduğu sonucuna ulaşmak
Soru 11

Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.
Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez?

 • Cennet ve cehennem haktır.
 • İnanç esaslarını kalben tasdik eden mümindir.
 • Herhangi bir inanç esasını inkâr eden kâfir olur.
 • İnanç esasları kişilere göre değiş kenlik gösterir.
Soru 12

Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir?

 • Varlık bölünemez en küçük yapı taşlarından oluşur.
 • Madde sonlu ve sınırlı olup varlı ğını bir yaratıcıya borçludur.
 • Madde dışında varlık ide, ruh ve gaye olarak da isimlendirilir.
 • Varlığı oluşturan ana madde su, hava, ateş ve topraktan oluşur.
Soru 13

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “iman-bilgi” ilişkisine örnek verilemez?

 • “Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya işte onlar cehennemliklerdir.”
  (Hac suresi, 51. ayet)
 • “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”
  (Zümer suresi, 9. ayet)
 • “… Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…”
  (Fâtır suresi, 28. ayet)
 • “Yine şöyle derler: Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli ateştekilerden olmazdık.”
  (Mülk suresi, 10. ayet)
SORU R
Soru 14

Allah’ın “hayat ve can veren” sıfatı Kur’an’ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Muhdi
 • Muktedir
 • Muhyi
 • Mümin
Soru 15

“Bütün insanlar ölümlüdür. Ali de bir insandır. O hâlde Ali de ölümlüdür.”
Bu önerme aşağıdaki metotlardan hangisine örnek oluşturur?

 • Parçadan bütüne veya sonuçtan sebebe gidiş
 • Bütünden parçaya veya sebepten sonuca gidiş
 • Parçadan parçaya gidiş
 • Naslardan sonuca gidiş
Soru 16

Kesin olan “aklî delil” aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Temsil
 • İstikra
 • Huccet
 • Dedüksiyon
Soru 17

İtikadî hükümlerin delil olabilmesi için ayetlerle mütevâtir hadislerin ifade ettikleri anlam net olmalı, anlamı üzerinde fikir ayrılığı bulunmamalıdır.
Bu açıklama itikâdi hükümlerin aşağıdaki şartlarından hangisiyle ifade edilir?

 • Kesinlik
 • Açıklık
 • Değişmezlik
 • Bölünmezlik
Soru 18

• Ameli hükümlerdendir.
• Fıkıh ilminin konularındandır.
• Kur’an ve sünnete aykırı olamazlar.
• Zaman, mekân ve örfün değişmesiyle değişebilirler.
Bu bilgilerde anlatılan amelî hükmü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet
 • Mümkin
 • Mümteni
 • Muâmelât
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Vâcib li-zâtihî”nin özellikleri arasında yer almaz?

 • Var olması da yok olması da imkân dâhilinde olan varlıktır.
 • Varlığı mutlaktır, atomlardan meydana gelmemiştir.
 • Varlığı ezelidir, olmadığı bir an yoktur.
 • Varlığı ebedidir, sonu yoktur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dînî hü kümlerin (ahkâm-ı şer’iyye, ahkâm-ı ilâhiyye) ana konularından biri değildir?

 • Amelî hükümler
 • İtikadî hükümler
 • Aklî hükümler
 • Ahlakî hükümler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCABDCAACDBACBCBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler