Kelam 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen din (İslam) ve dinî yorumlar ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Din tektir, dinî yorum birden fazla olabilir.
 • Din vahye dayanır, dinî yorumlar âlimlerin görüşlerine dayanır.
 • Dinin hükümleri değişmez, dinî yorumlar değişebilir.
 • Din bölgeseldir, dinî yorumlar evrenseldir.
Soru 2

İslam itikadını delilleriyle savunan ilme _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Fıkıh
 • Kelam
 • Tasavvuf
 • Tefsir
Soru 3

İnanç ve ibadetler konusunda dinin esaslarına bağlı kalarak ve zamanın şartlarını da gözeterek yapılan farklı yorumlara denir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezhep
 • Hizip
 • İtikat
 • Akaid
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?

 • Yabancı din, kültür ve medeniyetler
 • Müslümanlar arasındaki iç savaşlar
 • Kur’an’da yer alan muhkem ayetler
 • İslam’ın tanıdığı fikir ve vicdan hürriyeti
Soru 5

Hz. Muhammed’in (sav.) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyen kimselere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ehl-i sünnet
 • Mutezile
 • Mürcie
 • Cebriye
REKLAM
Soru 6

Müslüman, fırka belâsıyle zebun bir kavmi,
Medenî Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?
Ey cemaât, yeter Allah için olsun, uyanın.
Sesi pek müdhiş öter sonra kulaklarda çanın!
Mehmed Akif Ersoy
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • Mezheplerin dinî düşünceyi zenginleştirdiğine
 • Bölünmenin Müslümanların gücü nü zayıflatacağına
 • Avrupa’nın bilim, teknik ve sanatta ilerlemiş olduğuna
 • Hristiyanlık ve Yahudiliğin tahrif edilmiş dinler olduğuna
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?

 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Caferilik
 • Haricîlik
Soru 8

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Maturîdî mezhebine ait değildir?

 • Amel imandan bir cüz değildir.
 • İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir.
 • Allah ne dünyada ne de ahirette görülmez.
 • Akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaş mak mümkündür.
Soru 9

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlı olduğuna vurgu yapılmıştır?

 • “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.”
  (Necm suresi, 39. ayet)
 • “Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz…”
  (İnsân suresi, 30. ayet)
 • “De ki: ‘Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.’…”
  (Kehf suresi, 29. ayet)
 • “Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…”
  (Bakara suresi, 286. ayet)
Soru 10

• İnsanın iradesi ve hürriyeti yoktur.
• Allah’ın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratılmıştır.
• İyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın verilmesi zorunludur.
Bu düşüncelere sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mürcie
 • Şia
 • Mutezile
 • Cebriye
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi deizmin görüşleri arasında yer almaz?

 • Vahiy, nübüvvet, dua ve ibadet diye bir şey yoktur.
 • Tanrı âlemi ve insanı yaratmıştır ama işleyişi ile ilgilenmez.
 • Dünya bir müddet sonra son bulacak ve ahiret hayatı başlayacaktır.
 • Kâinat, dışarıdan müdahale olmaksızın kendi kanunlarına göre hareket etmektedir.
Soru 12

Aşağıdaki ekollerden hangisi tanrının varlığını kabul eder?

 • Deizm
 • Nihilizm
 • Ateizm
 • Materyalizm
Soru 13

Hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran bir anlayıştır.
Hakkında bilgi verilen felsefi dü şünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Agnostisizm
 • Ateizm
 • Pozitivizm
 • Nihilizm
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi gençlerin satanizme yönelme sebeplerinden biri değildir?

 • Eksik ve yanlış din eğitimi
 • Ailede sevgi ve ilgi eksikliği
 • Doğuştan gelen inanma ihtiyacı
 • Kötü alışkanlıklar ve yanlış arkadaş
Soru 15

Tenasüh kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Geçmişin kötü ve karanlık, geleceğin ise hep daha iyi olacağı inancı
 • Ölen insanların ruhunun başkabir canlının bedenine girdiği dü şüncesi
 • Tanrının varlığının ya da yokluğunun kesin olarak bilinemeyeceği düşüncesi
 • İnsanların, ahiretten çok dünyaya odaklanmasını isteyen anlayış
Soru 16

“Hatemü’l-Enbiya” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İki cihan peygamberi
 • Ümmi peygamber
 • Son peygamber
 • Güvenilir peygamber
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ele aldığı konulardan biri değildir?

 • Ahiretin varlığı
 • Kötülük problemi
 • Hidayet ve dalalet
 • Nesh meselesi
Soru 18

Tanrının birden çok olduğunu savunan; putlar, atalar, tabiat güçleri, hayvanlar gibi farklı varlıkların dailahlaştırılmasının sonucu ortaya çı kan inançtır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Politeizm
 • Monoteizm
 • Deizm
 • Agnostisizm
Soru 19

Allah ile beraber başka tanrılara inanmaya _________ , bu inanca sahip olanlara da _________ denir.
Bu cümlede boşluklara getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • nifak - münafık
 • küfür - kâfir
 • şirk - müşrik
 • fısk - fasık
Soru 20

• “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse de kendindendir…”
(Nisâ suresi, 79. ayet)
• “İnsanların bizzat kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de tuttukları kötü yoldan dönerler.”
(Rûm suresi, 41. ayet)
• “Şüphesiz Allah hiç kimseye zerrekadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.”
(Nisâ suresi, 40. ayet)
Bu ayetler kelam ilminde tartışılan aşağıdaki konulardan hangisine cevap oluşturur?

 • Emek ve rızık
 • Hüsün ve kubuh
 • Ecel ve Ölüm
 • Helal ve haram
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACABDCBDCADCBCDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler