Kimya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisi “atom” sınıfında yer alır?

 • H2O
 • OH-
 • N2
 • Mg
Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi atomun yapısında bulunan temel taneciklerden biri değildir?

 • Katyon
 • Elektron
 • proton
 • Nötron
Soru 3

Aşağıda verilenlerden hangisi bileşik molekülüne örnek verilebilir?

 • CO2
 • O3
 • H2
 • P4
Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir?

 • İyonik bağ
 • Hidrojen bağı
 • Metalik bağ
 • Kovalent bağ
Soru 5

16S elementinin Lewis yapısı hangisinde doğru verilmiştir?

REKLAM
Soru 6

Mg2+ ve CI- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mg2CI
 • MgCI2
 • MgCI3
 • Mg2CI2
Soru 7

“SO3” bileşiğinin adı, aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?

 • Monokükürt oksit
 • Kükürt monoksit
 • Kükürt trioksit
 • Monokükürt dioksit
Soru 8

• Ekmeğin kesilmesi
• Yumurtanın pişirilmesi
• Suyun donması
• Peynirin küflenmesi
Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal değişime örnek verilebilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisinikoruduğunu açıklayan araştırmaları nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan bilim insanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Fritz London
 • John Dalton
 • Aziz Sancar
 • Dimitri Mendeleyev
Soru 10

Şekilde görüldüğü gibi, katı hâldeki bir maddenin ısı alarak doğrudan gaz hâline geçmesi olayına ne ad verilir?

 • İyonizasyon
 • Yoğuşma
 • Süblimleşme
 • Buharlaşma
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin “gaz” hâlinin özelliklerinden biri değildir?

 • Tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır.
 • Maddenin en düzensiz hâlidir.
 • Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
 • Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
Soru 12

Atmosferdeki su buharına _________ denir.
Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Çözelti
 • yağmur
 • Plazma
 • Nem
Soru 13

I. Sıvılaştırılmış petrol gazıdır.
II. Bütan ve propan gazlarının karışı mıdır.
III. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.
LPG ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

• Cam
• Tuz
• İyot
• Elmas
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi kristal katı örneğidir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

Şekilde verilen aynı miktardaki sıvılar, aynı anda, aynı eğimle başka bir kaba akıtılmak isteniyor.
Buna göre viskozitesi en büyük olan sıvı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bal
 • Gliserin
 • etil alkol
 • Su
Soru 16

Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Her maddenin buharlaşma hızı farklıdır.
 • Maddenin yüzey alanı büyüdükçe buharlaşma hızı da artar.
 • Buharlaşma hızı sıcaklık ve rüzgâr gibi faktörlere bağlı değildir.
 • Havadaki nem oranı arttıkça buharlaşma hızı azalır.
Soru 17

Oda sıcaklığı olarak tanımlanan 25 ºC, kaç Kelvin(K)’ dir?

 • 300
 • 298
 • 273
 • 237
Soru 18

Atom, molekül, iyon ve serbest elektronların tamamının aynı ortamda bulunduğu maddenin hâline ne ad verilir?

 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz
 • Plazma
Soru 19

I. Sodyum
II. Kalsiyum
III. Magnezyum
Yukarıda verilenlerden hangileri suya sertlik veren iyonlardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Çevre bilinci gelişmiş bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

 • Cam, plastik, kâğıt gibi atıkların geri dönüşümünü sağlaması
 • Günlük hayatta daima plastik bardak, tabak kullanması
 • Ulaşımda toplu taşım aracı kullanmayı tercih etmesi
 • Biten pilleri atık pil kutusuna atması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAABDBCBCCADDCACBDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?