GİRİŞ/KAYIT

Kimya 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisi “atom” sınıfında yer alır?

 • A) H2O
 • B) OH-
 • C) N2
 • D) Mg
SORU 2

Aşağıda verilenlerden hangisi atomun yapısında bulunan temel taneciklerden biri değildir?

 • A) Katyon
 • B) Elektron
 • C) proton
 • D) Nötron
SORU 3

Aşağıda verilenlerden hangisi bileşik molekülüne örnek verilebilir?

 • A) CO2
 • B) O3
 • C) H2
 • D) P4
SORU 4

Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir?

 • A) İyonik bağ
 • B) Hidrojen bağı
 • C) Metalik bağ
 • D) Kovalent bağ
SORU 5

16S elementinin Lewis yapısı hangisinde doğru verilmiştir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 6

Mg2+ ve CI- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mg2CI
 • B) MgCI2
 • C) MgCI3
 • D) Mg2CI2
SORU 7

“SO3” bileşiğinin adı, aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?

 • A) Monokükürt oksit
 • B) Kükürt monoksit
 • C) Kükürt trioksit
 • D) Monokükürt dioksit
SORU 8

• Ekmeğin kesilmesi
• Yumurtanın pişirilmesi
• Suyun donması
• Peynirin küflenmesi
Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal değişime örnek verilebilir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 9

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisinikoruduğunu açıklayan araştırmaları nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan bilim insanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Fritz London
 • B) John Dalton
 • C) Aziz Sancar
 • D) Dimitri Mendeleyev
SORU 10

Şekilde görüldüğü gibi, katı hâldeki bir maddenin ısı alarak doğrudan gaz hâline geçmesi olayına ne ad verilir?

 • A) İyonizasyon
 • B) Yoğuşma
 • C) Süblimleşme
 • D) Buharlaşma
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin “gaz” hâlinin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır.
 • B) Maddenin en düzensiz hâlidir.
 • C) Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
 • D) Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
SORU 12

Atmosferdeki su buharına _________ denir.
Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Çözelti
 • B) yağmur
 • C) Plazma
 • D) Nem
SORU 13

I. Sıvılaştırılmış petrol gazıdır.
II. Bütan ve propan gazlarının karışı mıdır.
III. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.
LPG ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 14

• Cam
• Tuz
• İyot
• Elmas
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi kristal katı örneğidir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 15

Şekilde verilen aynı miktardaki sıvılar, aynı anda, aynı eğimle başka bir kaba akıtılmak isteniyor.
Buna göre viskozitesi en büyük olan sıvı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bal
 • B) Gliserin
 • C) etil alkol
 • D) Su
SORU 16

Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her maddenin buharlaşma hızı farklıdır.
 • B) Maddenin yüzey alanı büyüdükçe buharlaşma hızı da artar.
 • C) Buharlaşma hızı sıcaklık ve rüzgâr gibi faktörlere bağlı değildir.
 • D) Havadaki nem oranı arttıkça buharlaşma hızı azalır.
SORU 17

Oda sıcaklığı olarak tanımlanan 25 ºC, kaç Kelvin(K)’ dir?

 • A) 300
 • B) 298
 • C) 273
 • D) 237
SORU 18

Atom, molekül, iyon ve serbest elektronların tamamının aynı ortamda bulunduğu maddenin hâline ne ad verilir?

 • A) Katı
 • B) Sıvı
 • C) Gaz
 • D) Plazma
SORU 19

I. Sodyum
II. Kalsiyum
III. Magnezyum
Yukarıda verilenlerden hangileri suya sertlik veren iyonlardır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 20

Çevre bilinci gelişmiş bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

 • A) Cam, plastik, kâğıt gibi atıkların geri dönüşümünü sağlaması
 • B) Günlük hayatta daima plastik bardak, tabak kullanması
 • C) Ulaşımda toplu taşım aracı kullanmayı tercih etmesi
 • D) Biten pilleri atık pil kutusuna atması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAABDBCBCCADDCACBDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
4 kişi oy kullandı
Online Testler