Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda ATP ve ADP nin dönüşümleri şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Y, defosforilasyon, X fosforilasyondur.
 • X olayı ekzergoniktir.
 • X, dehidrasyon, Y hidrolizdir.
 • Y olayında açığa çıkan enerji metabolik olaylarda kullanılır.
Soru 2

Aşağıda verilen faaliyetlerin hangisinde ATP üretimi gerçekleştiğinden ekzergonik bir tepkimedir?

 • Oksijensiz solunum
 • Aktif taşıma
 • Kas hareketi
 • Sinirsel iletim
Soru 3

Aşağıda verilen canlılardan hangisi ihtiyaç duyduğu organik maddeleri inorganik maddelerden sentezlediği için ototrof (üretici) canlı olarak adlandırılır?

 • İnek
 • Amip
 • Mantar
 • Alg
Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • Karbondioksit miktarı
 • Oksijen miktarı
 • Işık şiddeti
 • Işığın dalga boyu
Soru 5

Yukarıda nitrobakterilerin yaptığı kemosentez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. Nitrobakter, nitriti oksitleyerek nitrata dönüştürür.
II. Oksitleme sonucunda açığa çıkan enerji ile inorganik maddeler organik maddelere dönüştürülür.
III. Bu olay sırasında açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıda fotosentez ile ilgili bir deney düzeneği verilmiştir.
Bu deney düzeneğinde çıkan kabarcık sayısını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Ortamdaki ışık miktarı artırılmalıdır.
 • Sudaki karbondioksit miktarı azaltılmalıdır.
 • Kaptaki bitki sayısı azaltılmalıdır.
 • Ortama fotosentezi ve solunumu durduran madde ilave edilmelidir.
Soru 7

Bitkiye ait aşağıdaki organlardan hangisi fotosentez yapamaz?

 • Yeşil otsu gövde
 • Yeşil çanak yapraklara sahip çiçek
 • Kök
 • Yaprak
Soru 8

Yukarıda fotosentezde Calvin döngüsü ile organik bileşiklerin sentezi şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Calvin döngüsü RuBP nin karbondioksiti kendine bağlaması ile başlar.
 • Döngü sırasında ATP harcanır.
 • NADPH molekülü NADP+ molekülüne indirgenmiştir.
 • Calvin döngüsü sırasında kararsız ve kararlı ara bileşikler oluşmaktadır.
Soru 9

Aşağıdaki grafikte sıcaklık ile fotosentez hızının değişimi verilmiştir.
Grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Sıcaklık bağımsız, fotosentez hızı ise bağımlı değişkendir.
 • 33 °C’de fotosentez en hızlı değerine ulaşır.
 • Yüksek ve düşük sıcaklıklarda fotosentez enzimlerinin faaliyeti yavaşlar.
 • Sıcaklığın artırılması fotosentez hızını sürekli artırır.
Soru 10

Yukarıda fotosentez hızının ışığın dalga boyuna göre değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Grafik ile ilgili;
I. Fotosentez en hızlı kırmızı ve mor renk ışıkta gerçekleşmektedir.
II. Yaprak yeşil ışığı yansıttığından fotosentez en yavaş yeşil ışıkta gerçekleşmektedir.
III. Fotosentez hızı tüm ışıklarda aynıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 11

Yukarıda fotosentez basamakları şematize edilmiştir.
Buna göre I, II ve III numaralı yerlere gelmesi gereken moleküller aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
I <-----> II <-----> III

 • Su <-----> NADPH <-----> Glukoz
 • Su <-----> Glukoz <-----> NADPH
 • Glukoz <-----> Su <-----> NADPH
 • NADPH <-----> Glukoz <-----> Su
Soru 12

Glikoliz tepkimeleri ile ilgili,
I. Tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
II. Sitoplazmada yapılır.
III. Oksitatif fosforilasyon ile ATP üretimi yapılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinin üretiminde fermantasyon reaksiyonlarından yararlanılmaz?

 • Sirke
 • Pekmez
 • Yoğurt
 • Peynir
REKLAM
Soru 14

Yukarıda etil alkol ve laktik asit fermantasyonu özetlenmiştir.
Buna göre etil alkol fermantasyonu ile laktik asit fermantasyonları sırasında farklı son ürünlerin açığa çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kullanılan enzimlerin farklı olması
 • Glikozun aktifleştirilmesi için harcanan ATP miktarının farklı olması
 • İndirgenen NAD+ molekülü sayılarının farklı olması
 • Reaksiyonların hücrenin farklı organellerinde gerçekleşmesi
Soru 15

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi enerji elde etmek için hücresel solunumda kullanılmaz?

 • Protein
 • Yağlar
 • Mineraller
 • Karbonhidratlar
Soru 16

Laktik asit fermantasyonu ile ilgili,
I. İnsanın çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde gerçekleşebilir.
II. Bu olay sırasında üretilen enerji miktarı oksijenli solunumda üretilen enerji miktarına göre daha azdır.
III. Son ürün olarak açığa çıkan laktik asit kaslarda yorgunluğa sebep olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 17

Oksijenli solunum sırasında gerçekleşen,
I. ETS,
II. krebs,
III. glikoliz
olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • III – II – I
 • III – I – II
 • II – III – I
 • I – II – III
Soru 18

Canlılardaki solunum ve fotosentez olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Bir bitkinin tüm hücreleri fotosentez yapabilir.
 • Tüm canlılar oksijenli solunum yapabilir.
 • Tüm canlılar oksijensiz solunum yapabilir.
 • Bazı canlılar hem oksijenli solunum hem de fotosentez yapabilir.
Soru 19

Enerji hammaddesi olarak kullanılan karbonhidrat ve yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerinden meydana gelirken, proteinler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) elementlerinden meydana gelir.
Buna göre aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin solunumda kullanılması ile amonyak (NH3) açığa çıkar?

 • Yağ asidi
 • Amino asit
 • Glikoz
 • Fruktoz
Soru 20

Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum reaksiyonlarının piruvattan sonraki basamakları aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde gerçekleşir?

 • Endoplazmik retikulum
 • Golgi aygıtı
 • Mitokondri
 • Koful
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBDACCDBACBACDADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?