Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi DNA’ya özgüdür?

 • Urasil
 • Adenin
 • Timin
 • Sitozin
Soru 2

I. Tek zincirlidir.
II. Deoksiriboz şekeri bulunur.
III. Kendini eşleyebilir.
IV. Riboz şekeri bulunur.
V. Sadece protein sentezinde görevlidir.
Yukarıdaki ifadelerden DNA’ya veRNA’ya ait olanlar hangisinde doğ ru eşleştirilmiştir?
DNA ----- RNA

 • I, III ----- II, IV, V
 • II, III ----- I, IV, V
 • I, II, ----- III IV, V
 • II, III, IV ----- I, V
Soru 3

Melez DNA lı bakteriler normal azotlu (14Nh) ortamda bir kez çoğaltılacak olursa oluşan bakteriler hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

 • % 100 melez DNA lı bakteriler oluşur.
 • % 100 normal DNA lı bakteriler oluşur.
 • % 50 melez % 50 normal DNA lı bakteriler oluşur.
 • % 50 melez % 50 ağır DNA lı bakteriler oluşur.
Soru 4

Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.
I. Gen
II. DNA
III. Nükleotid
IV. Üçlü şifre
Buna göre verilen birimlerin kü çükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • III – IV – I – II
 • IV – II – III – I
 • III – I – IV – II
 • I – II – III – IV
Soru 5

Yukarıda öncül bir maddeden arjinin maddesinin sentezi verilmiştir.
Buna göre,
I. Gen B nin mutasyona uğraması durumunda ornitin maddesi birikir.
II. Enzim B nin ürünü olan sitrulin Enzim C nin substratıdır.
III. Gen A nın mutasyona uğraması durumunda arjinin maddesinin üretilebilmesi için ortama öncül madde ilave edilmelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları,
I. tarım,
II. tıp ve eczacılık,
III. çevre temizliği
verilen alanlardan hangilerinde kullanılabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıda verilen bitkisel doku çeşitlerinden hangisi inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir?

 • Sklerankima lifleri
 • Özümleme (yapım) parankiması
 • Hidatod (su savağı)
 • Primer meristem
Soru 8

Yukarıda çift çenekli bir bitkinin yaprak enine kesiti verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi kökten yaprağa, yapraktan köke madde iletimi ile görevlidir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi depo kök örneği değildir?

 • Havuç
 • Pırasa
 • Turp
 • Pancar
Soru 10

Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin gövdesi otsudur?

 • Köknar
 • Ladin
 • Çam
 • Ispanak
Soru 11

Yukarıdaki tabloda bitkisel hormonların sınıflandırılması yapılmıştır.
Buna göre X ile gösterilen yere seçeneklerde verilen hormonlardan hangisi gelmelidir?

 • Oksin
 • Giberellin
 • Sitokinin
 • Absisik asit
Soru 12

Bitkilerdeki ksilemle ilgili;
I. Yapraktan köke su ve mineral taşır.
II. Cansız hücrelerden oluşur.
III. Taşıma sırasında enerji harcanmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Yukarıda bir bitki fidesinin kök ve gövdesinde ışığa bağlı gerçekleşen bir hareket şematize edilmiştir.
(a, uyaran verilmeye başlandığındaki durumu; b, uyaranın bir süre uygulanması sonucunda kök ve gövdede meydana gelen değişimi şematize etmektedir.)(ışık: foto, kimyasal: kemo olarak ifade edilir.)
Buna göre;
I. Verilen durum tropizma(yönelim) hareketine örnektir.
II. Bitkide şematize edilen hareket ani turgor basıncı değişimi ile gerçekleşmektedir.
III. Kökte gerçekleşen hareket negatif kemotropizmadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Yukarıda çift çenekli bir bitkinin tohumu verilmiş ve bazı yapıları numaralandırılmıştır.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi triploit çekirdekten köken almıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi fototropizmaya örnektir?

 • Bitkinin kökünün su kaynağına doğru büyümesi
 • Yaralanan bir kökün yaranın tersi yönünde büyümesi
 • Kökün kendisi için yararlı minerallere doğru büyümesi
 • Bitkinin gövde ucunun ışığa doğru büyümesi
Soru 16

Bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğe ait yumurtalıkların birleşipkaynaşarak tek bir meyveye dönüş mesine bileşik meyve denir.
Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi bileşik meyvedir?

 • Fındık
 • Çilek
 • Buğday
 • Mısır
Soru 17

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli bölgeye uyum sağlamış bitkilerde görülmez?

 • Yaprak yüzeyinin (ayasının) büyük olması
 • Stomaların yaprağın hem alt ve hem üst yüzeyinde bulunması
 • Kütikula tabakasının çok kalın olması
 • Yaprak yüzeyinin tüysüz olması
Soru 18

Soymuk borusunda madde taşınması kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru olur.
I. Kaynak hücrelerden kalburlu borular içine glikoz aktarılır. Kalburlu borularda ozmotik basınç artar. Ksilemden kalburlu borulara ozmozla su geçer.
II. Kalburlu borularda hidrostatik basınç oluşur. Floem öz suyu, kalburlu borular boyunca bir hücreden diğerine geçer.
III. Kalburlu borulardaki glikozlar derişim farkına bağlı olarak pasif ya da aktif taşımayla havuz hücrelerine geçer.
IV. Glikoz derişiminin azalması ile su, kalburlu borulardan ksileme geçer.
Buna göre soymuk borusunda madde iletimi sırasında gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte verilmiştir?

 • I – II – III – IV
 • II – III – IV – I
 • II – IV – III – I
 • IV – II – I – III
Soru 19

Yukarıda bitkide terleme hızını etkileyen bazı faktörlerle ilgili grafikler verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış grafiklerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Tohumun uygun ortam koşullarında fotosentez yapıncaya kadar geçirdiği zaman çimlenme olarak tanımlanabilir.
Buna göre tohumun çimlenme sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 • Sıcaklık
 • Işık
 • Su
 • Hormon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCAADBCBDDCADDBCAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?