Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.
Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur?

 • Vaşak – Tavşan
 • Kartal – Fare
 • Arslan – Bizon
 • Koyun – Keçi
Soru 2

Ekolojik rolü çakışan iki tür arasındaki rekabeti incelemek amacıyla 1934 yılında Rus bilim insanı G.F. Gause tarafından hazırlanan bir deney düzeneğinde, Paramecium caudatum ve Paramecium aurelia türlerinin ayrı ayrı kültür ortamında yetiştirdiğinde her türün birey sayısı değişimi Şekil I de verilmiştir. Bu türlerin aynı kültür ortamında yetiştirdiğinde birey sayısı değişimleri ise Şekil II de verilmiştir.
Buna göre;
I. Paramecium türleri ayrı kültür ortamlarında geliştirildiğinde birey sayıları önce hızla artmakta daha sonra bu artış durmaktadır.
II. Verilen canlıların aynı kültür ortamında geliştirilmeleri iki canlı arasında rekabete neden olmuştur.
III. Her iki durumda da birey sayısı artışı sürekli olmaktadır.
yorumlarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinin neslinin tükenmesine neden olan faktörlerden birisi değildir?

 • Doğal ve kontrollü yangınlar
 • Plansız madencilik
 • Habitatların tahrip edilmesi
 • Aşırı sulama
Soru 4

Belirli bir alanda yaşayan, farklıtürden popülasyonların oluşturdu ğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süksesyon
 • Rekabet
 • Komünite
 • Biyom
Soru 5

Farklı bölgede yaşayan aynı türe ait popülasyonlarda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?

 • Birey sayısı
 • Kromozom sayısı
 • Protein yapıları
 • Ölüm oranı
REKLAM
Soru 6

Yarı parazit bitkiler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Kloroplast taşımadığından fotosentez yapamazlar.
 • Gerçek yaprakları yoktur.
 • Üzerinde yaşadığı bitkinin ksileminden su ve mineral alır.
 • Kökleri ile topraktan organik besin monomeri alırlar.
Soru 7

Çevresel sınırlamaların bulunduğu bir ortamda yaşayan popülasyonun birey sayısının zamanla değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Buna göre belirtilen zaman dilimlerinden hangisi denge evresini göstermektedir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörler çevre direnci olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıda verilen çevre direncini oluşturan faktörlerden hangisi abiyotik bir faktördür?

 • Sıcaklık
 • Doğum oranı
 • Parazitler
 • Avcı
Soru 9

Belirli bir alanda yaşayan bireyler arasında etkileşimin bulunmaması durumundaki canlı dağılımları aşağıda şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen ve özelliği belirtilen popülasyon dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümeli
 • Rastgele
 • Düzenli
 • Orantısal
Soru 10

Popülasyon büyüklüğündeki değişim; şeklinde ifade edilebilir.
Buna göre,
I. A < B ise popülasyon büyür.
II. A = B ise popülasyon dengededir.
III. Verilen denklem popülasyon büyüklüğünde hem içsel hem de dışsal faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Aşağıda dünyadaki insan nüfusunun artma grafiği verilmiştir.
Buna göre,
I. Dünyada yaşayan popülasyonlardaki büyüme M.Ö yıllarda çok düşük değerlerde gerçekleşmiştir.
II. 1960 – 1974 yılları arası dünya nüfusu yaklaşık bir milyar artmıştır.
III. Dünya nüfusunun aşırı artışı beraberinde ölüm oranını da artırmıştır.
yargılarından hangilerine grafikten ulaşılamaz?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 12

Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin ilkel atmosferde olmadığı kabul edilir?

 • Metan
 • Karbondioksit
 • Amonyak
 • Oksijen
Soru 13

Canlının başka bir canlıdan oluştuğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyogenez
 • Heterotrof
 • Panspermia
 • Ototrof
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dengeli bir popülasyonda gen frekansının değişmesine neden olmaz?

 • Mutasyon
 • Göç
 • Modifikasyon
 • Akraba evliliği
Soru 15

Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?

 • Akdeniz foku
 • Van kedisi
 • Alabalık
 • Asya fili
Soru 16

Bir popülasyonda herhangi bir karakterle ilgili tüm genlerin toplam frekansı birdir.
Buna göre bir insan popülasyondaki kan gruplarını belirleyen B geninin frekansı 0,4; 0 geninin frekansı 0,1 ise A geninin frekansı kaçtır?

 • 0,3
 • 0,4
 • 0,5
 • 0,6
Soru 17

Kommensalizm, birlikte yaşayan canlılardan birinin fayda, diğerinin fayda ya da zarar görmediği simbiyotik ilişkidir.
Buna göre kommensalizmde canlılar arasındaki etkileşimin ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir? (+, faydayı; -, zararı; 0, fayda ve zararın olmamasını ifade eder.)

 • +,0
 • +,+
 • +,-
 • -,-
Soru 18

Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.
Buna göre,
I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.
II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.
III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Toprak yapısı bozulmadan mevcut komünite yapısının bozulmasına ikincil süksesyon denir.
Buna göre,
I. aşırı otlatma,
II. yangın,
III. kuraklık
verilen durumlardan hangileri ikincil süksesyona sebep olabilir?

 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinin ülkemizde nesli tehlike altında değildir?

 • Orkide
 • Gül
 • Kardelen
 • Yara otu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBCDABCBDACDCABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?