Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.
Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir?

 • Etkileşime kapalı bir yapıdadır.
 • Yenilenebilir bir yapıya sahiptir.
 • Teknolojik gelişmelerden etkilenmeyen bir yapıdadır.
 • Toplumdan topluma yazılı olarak aktarılır.
Soru 2

Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı’ denir.
Buna göre Türk kültürünün “kültür ocağı” aşağıdaki yerlerden hangisidir?

 • Kuzey Afrika
 • Batı Avrupa
 • Anadolu
 • Orta Asya
Soru 3

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde sanayi ürünleri üretimi daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır?

 • ABD – Japonya
 • Nijerya – Şili
 • Almanya – Etiyopya
 • Bangladeş – Brezilya
Soru 5

Turizm farklı kültürlerin, etnik yapıların, yaşam tarzlarının ve dillerin birbirini tanımasına olanak sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangialandaki etkisinden bahsedilmiş tir?

 • Çevresel
 • Ekonomik
 • Sosyal
 • Politik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından biri değildir?

 • Mostar Köprüsü
 • İskenderiye Feneri
 • Keops Piramidi
 • Babilin Asma Bahçeleri
Soru 7

Japonya’nın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

 • Türdeş nüfusa sahip olması
 • Doğurganlık oranının düşük olması
 • Ortalama yaşam süresinin uzun olması
 • Şehirleşme oranının yüksek olması
Soru 8

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle “geçim türü” tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır?

 • Kenya
 • Mısır
 • Hollanda
 • Hindistan
Soru 9

Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.
Buna göre;
I. Almanya
II. Hindistan
III. İngiltere
IV. Nijerya
ülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?

 • I ve II
 • I ve III
 • I ve IV
 • II ve IV
Soru 10

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğinialarak Avrupa’nın güvenliğini sağ lamak için kurulan siyasi ve askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • BM
 • NATO
 • IMF
 • OECD
Soru 11

Gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde doğal kaynaklar daha verimli kullanılmakta ve doğal kaynak israfı az olmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı söylenebilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Türkiye’de bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir?

 • Nükleer enerji
 • Biyoenerji
 • Jeotermal enerji
 • Hidrojen enerjisi
Soru 13

I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi
II. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesi
III. Tarım arazilerinin ağaçlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?

 • Kutuplardaki buzulların erimesi
 • Salgın hastalıklarda artış olması
 • Deniz suyu seviyesinin yükselmesi
 • Biyolojik çeşitliliğin artış göstermesi
Soru 15

I. Pulluk
II. Traktör
III. Dinamo
Yukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir?

 • Atık miktarının azalması
 • Çevre kirliliğinin azalması
 • Enerji tasarrufu sağlanması
 • Doğal kaynak kullanımının artması
Soru 17

Endüstri kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.
Buna göre bu hava kirliliğinin harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha çok görülmesi beklenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir?

 • Doğal çevrede kirliliğe neden olmayan enerji üretimini sağlar.
 • Sportif faaliyetler için imkânlar sağlar.
 • Baraj havzasında alüvyon birikmesini sağlar.
 • Akarsu taşkınlarını önler.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi asit yağ murlarına sebep olmaz?

 • Endüstri kuruluşları
 • Motorlu taşıtlar
 • Termik santraller
 • Hidroelektrik santraller
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır?

 • Cam şişe
 • Kâğıt
 • Plastik
 • Piller
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBACAACDBABCDCDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?