Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhuriyet’in ilk yıllarında nü fus artışını teşvik eden görüş ve uygulamaların desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ülkemizin enerji kaynaklarınca fakir olması
 • Ülkemizde sermaye birikiminin düşük olması
 • Ziraat ve hayvancılıkta sorunlar yaşanması
 • Ülkemizin yakın dönemde uzun savaşlardan çıkması
Soru 2

1965’de kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan Nüfus Planlaması Kanunu’nun ülkemiz nüfusuna temel bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ülkemizde kırdan kente göçün teşvik edilmesi
 • Türkiye’de nüfus artışının tamamen durdurulması
 • Kişilerin istediği zaman istediği kadar çocuğunun olması
 • Çok çocuklu ailelerin vergi muafiyeti ile ödüllendirilmesi
Soru 3

Aşağıdaki illerimizden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında yer almaktadır?

 • Çorum
 • Karabük
 • Giresun
 • Bayburt
Soru 4

Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerimizin ekonomisi ziraat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunedenle öncelikle bu alanlarda yatı rımları geliştirmek gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini DAP kapsamında yapılması gerekenlerden biri olamaz?

 • Hayvan ırklarının geliştirilmesi
 • Erozyonla mücadele edilmesi
 • Mera ve otlakların korunup ıslah edilmesi
 • Bölge dışına göçün teşvik edilmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik önemini azaltır?

 • Nüfus miktarının artması
 • Doğal kaynaklarının tükenmesi
 • Coğrafi sınırlarının genişlemesi
 • Bilim ve teknolojide ilerlemesi
REKLAM
Soru 6

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs adası Türkiye için hangi yönden daha önemlidir?

 • Stratejik
 • Enerji
 • Turizm
 • Tarım
Soru 7

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ); Karadeniz çevresindeki ülkelerin coğrafi yakınlıktan dolayı ticari, bilimsel ve teknolojik İşbirliklerini geliştirme projesidir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu teşkilata üye olduğu söylenemez?

 • Ukrayna
 • İtalya
 • Gürcistan
 • Bulgaristan
Soru 8

• Okullaşma oranı
• Doktor başına düşen hasta sayısı
• Doğal kaynakların kullanım biçimi
Verilenlerin tamamı bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar?

 • Gelişmişlik düzeyi
 • Nüfus yoğunluğu
 • Ulaşım sistemleri
 • Madenlerin dağılışı
Soru 9

İnsani Gelişim Endeksi Raporu’nda son sıralarda yer alan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Okur-yazar oranı düşüktür.
 • Nüfus artış hızı yüksektir.
 • Ortalama yaşam süresi kısadır.
 • Gelir dağılımı oldukça dengelidir.
Soru 10

I. Nüfus artışı
II. İhtiyaçların çeşitlenmesi
III. Çevreci hareketlerin güçlenmesi
IV. Yenilenebilir enerjinin önem kazanması
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynakların tüketimini arttı ran faktörlerdir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve IV.
Soru 11

Büyük devletlerin 19. yüzyıldan itibaren petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Askeri araçlarda kullanılması
 • İstihdam yaratan kaynaklar olması
 • Sanayilerinin bu kaynaklara bağımlı olması
 • Konut ve binaların ısıtılmasında kullanılması
Soru 12

Aşağıdaki ülkelerden hangisi satın aldıkları petrolü tamamen deniz yoluyla taşımak zorundadır?

 • Japonya
 • Türkiye
 • Suriye
 • Afganistan
Soru 13

Hazar bölgesi enerji kaynakları, verilen Dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’nın fiziki bir özelliğidir?

 • Kuzey ve Güney yarıkürelerde toprakları vardır.
 • Orman ürünleri üretiminde dünya liderlerindendir.
 • 1822 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.
 • Önemli kentleri kıyı kesimlerinde yer almaktadır.
Soru 15

Su, Orta Doğu’da sıcak çatışmalara neden olan önemli unsurlardan biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bölgede su sorununa neden olan akarsulardan biri olduğu söylenemez?

 • Fırat
 • Nil
 • Dicle
 • Kızılırmak
Soru 16

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynak tüketimiyle oluşan ekolojik sorunları daha fazla yaşamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enerji tüketimlerinin az olması
 • Sanayilerinin gelişmemiş olması
 • Aşırı ve bilinçsiz doğal kaynak tüketmeleri
 • Çevresel sorun ve çözümleri önemsiz görmeleri
Soru 17

Afrika’da aslan, leopar gibi yırtıcı hayvanların avlanarak sayılarının azaltılması, otla beslenen hayvan türlerinin artmasına bu durumun da otlakların aşırı tüketilerek kıtada erozyonun hızlanmasına neden olduğu görülmektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılır?

 • Erozyonun oluşması kıtada iklim değişmesine neden olur.
 • Otçul hayvanlar erozyon oluşmasının başlıca sorumlusudur.
 • Yırtıcı hayvan sayısının artması doğanın devamlılığı için temel şarttır.
 • Doğa canlı ve cansız varlıklarıyla bütünlük taşır ve birbirine bağlıdır.
Soru 18

Uzun süreli kuraklık yaşayan bir bölgede bu duruma bağlı olarak insan ve hayvanların yaşayacağı olası sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tsunami
 • Hava kirliliği
 • Kıtlık
 • Heyelan
Soru 19

Yukarıda verilen görsel hangi çevre kuruluşunun amblemidir?

 • Greenpeace
 • Uluslararası Fauna ve Flora
 • Dünya Doğayı Koruma Vakfı
 • Uluslararası Doğa Koruma Birliği
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre bilinci gelişmiş bireyin amaçlarından biri olamaz?

 • Biyoçeşitliliğe saygı duymak
 • Lüks konutlar inşa etmek
 • Doğal kaynakların korunmasına önem vermek
 • Gelecek nesillere sağlıklı ortam sunmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADBABADBCACADCDCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?