Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Başta devlet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, ticari kuruluşlar bu kavramın temel örnekleridir.
Verilen ifadede sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hukuk
 • İnsan hakları
 • Tüzel kişi
 • Adalet
Soru 2

Eşitlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.
 • Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
 • Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
 • Eşitlik aynı olmak anlamına gelmektedir.
Soru 3

• İngiliz Kralı Yurtsuz John tarafından 1215’te imzalanmıştır.
• Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı ilk belgedir.
Verilen özellikler aşağıdaki belgelerden hangisine aittir?

 • Magna Carta Libertatum
 • Virginia Haklar Bildirgesi
 • Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
 • Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
III. Kuşak Haklar arasında yer almaz?

 • Çevre hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Barış hakkı
 • Gelişme hakkı
Soru 5

--I ---- II ------ III ------- IV
Kanun - Anayasa - Yönetmelik -Tüzük
Numaralanmış kavramların normlar hiyerarşisine göre doğru sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • II, I, IV, III
 • I, II, III, IV
 • IV, III, II, I
 • III, IV, II, I
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?

 • Vatandaşlık
 • Seçme, seçilme
 • Özel hayatın gizliliği
 • Eğitim ve öğrenim
Soru 7

“Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.”
Anayasa’da yer alan bu ifade aşağıdaki haklardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 • Eğitim
 • Sağlık
 • Kişi dokunulmazlığı
 • Özel yaşamın gizliliği
Soru 8

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 • Ülke, bir devletin var olabilmesi için egemenliğini kullanmasıdır.
 • Devlet, birlikte yaşamak üzere örgütlenmiş insan toplumudur.
 • Halk, ortak bir amaçla bir araya gelmiş insanlara denir.
 • Adalet, hak ve hukuka uygunluk anlamına gelir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkelerinden biridir?

 • Yönetimin azınlığın elinde olması
 • Halkın egemenliğine dayanması
 • Devletin başlı başına bir amaç olarak görülmesi
 • Belli bir zümrenin özgürlüğünü koruması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?

 • Dünya milletler ailesinin eşit bir ferdi olma
 • Üniter devlet yapısı
 • Kuvvetler birliği
 • Hukukun üstünlüğü
Soru 11

Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • J. Bodin
 • Machiavelli
 • Petrarca
 • H. Groteus
Soru 12

I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek
II. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
III. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek
Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

1982 Anayasısı'nda "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir." ibaresi bulunmasına ve başta Medeni Kanun olmak üzere pek çok yasada buna uygun düzenlemeler yapılmasına rağmen töreler kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitlik kurulmasını engellemektedir.
Verilen durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan öncelikle hangisine örnek olabilir?

 • Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengesizliğe
 • Devletin ekonomik olanaklarının yetersizliğine
 • Geleneklerden kaynaklanan engellere
 • Eğitimsizliğe
REKLAM
Soru 14

"Türkiye devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir." ibaresi Anayasa'ya aşağıdaki tarihlerden hangisinde eklenmiştir?

 • 1923
 • 1927
 • 1934
 • 1961
Soru 15

Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin yönetim döneminde imzalanmıştır?

 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • Abdülmecit
 • II. Abdülhamit
Soru 16

Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paris
 • İstanbul
 • Roma
 • Atina
Soru 17

I. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
II. Savaşların ortadan kaldırılması
III. Cehaletin önlenmesi
Verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri içinde yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası koruma organlarından biridir?

 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • Birleşmiş Milletler Örgütü
 • Avrupa Birliği
 • Avrupa Konseyi
Soru 19

"Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 • Kant
 • Bacon
 • Sokrates
 • Comte
Soru 20

Atatürk bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin aseletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım." demiştir.
Bu parça aşağıda verilen ilkelerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?

 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABADCABCBDCABDDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?