Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’nın özellikleri arasında yer almaz?

 • Yasa önerisi vermek Bakanlar Kuruluna aittir.
 • Anayasa ile Meclis-i Umumi adında bir meclis kurulmuştur.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
 • Padişahın parlamentoyu toplantıya çağırma ve feshetme yetkisi vardır.
Soru 2

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1921 Anayasası döneminde gerçekleştirilmiştir?

 • Hilafetin kaldırılması
 • Temel hak ve özgürlüklerin geniş letilmesi
 • Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
 • Laikliğin devlet nitelikleri arasında yer alması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir?

 • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
 • Çalışma ve sözleşme özgürlüğü
 • Kişi hürriyet ve güvenliği
 • Haberleşme özgürlüğü
Soru 4

Sosyal devlet çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açar, toplumdaki herkesin çalışabilmesi için gerekenleri yapar.
Verilen ifade sosyal devlet anlayışıyla ilgili aşağıdaki gerekliliklerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?

 • Tam istihdam ve işsizlikle mücadele
 • Sosyal denge ve barışı sağlamak
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
 • Sosyal güvenlik
Soru 5

I. İnsan Hakları Üst Kurulu
II. İnsan Hakları Danışma Kurulu
III. İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları
Yukarıdakilerden hangileri Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca oluşturulan komisyonlar arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz?

 • Vazgeçilmezlik
 • Devredilmezlik
 • Sınırsızlık
 • Dokunulmazlık
Soru 7

Yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlıktır.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Toplum
 • Halk
 • Demokrasi
 • Devlet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yasamanın idare üzerindeki denetim yollarından değildir?

 • Meclis araştırması
 • Genel görüşme
 • Sosyal denge
 • Soru
Soru 9

1789’da ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
 • Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
 • Wesfalia Barış Antlaşması
 • Virginia Haklar Bildirgesi
Soru 10

Siyasi partilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar.
 • Parti üyesi olabilmek için 30 yaşı nı doldurmuş olmak gerekir.
 • Siyasi partiler ancak Anayasa Mahkemesinin kararıyla kapatılabilirler.
 • Vatandaşlar siyasi parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir.
Soru 11

İnsan haklarının evrensel düzeyde korunması çabası ile 1919’da kurulanancak umulan faydayı sağ layamadığı gerekçesiyle 1946’da kapatılan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası Çalışma Örgütü
 • Birleşmiş Milletler
 • Cemiyet-i Akvam
 • Avrupa Birliği
Soru 12

Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul etmiştir?

 • 1945
 • 1946
 • 1948
 • 1949
Soru 13

• 20 Kasım 1989’da kabul edilip 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir.
• 31 Aralık 1995 itibariyle 190 devlet onaylamıştır.
• Türkiye bu sözleşmeyi 23 Aralık 1994’te onaylamıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisine aittir?

 • Çocuk Hakları Sözleşmesi
 • Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
 • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
 • İşkenceye ve Başka Zalimce İnsanlık Dışı Davranışlara Karşı Sözleşme
REKLAM
Soru 14

Avrupa Konseyi’nin üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Parlamenterler Meclisi
 • Genel Sekreterlik
 • Bakanlar Komitesi
Soru 15

Avrupa Birliği’nin, üyelerinden ve Birliğe dâhil olmak isteyen ülkelerden sağlamasını istediği Kophenag Kriterleri aşağıdaki alanlardan öncelikle hangisi ile ilgilidir?

 • Eğitim
 • Siyaset
 • İnsan hakları
 • Ekonomi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın organları arasında yer almaz?

 • Konsey
 • Birleşmiş Milletler
 • Danışma Komitesi
 • Hür Seçimler Bürosu
Soru 17

Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösterenuluslararası sivil toplum örgü tü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Green Peace
 • Uluslararası Af Örgütü
 • Uluslararası PEN Kulübü
 • Uluslararası Hukuk Komisyonu
Soru 18

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine denir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • İnkılap
 • Laiklik
 • Çağdaşlaşma
 • Reform
Soru 19

“Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden hareketle Atatürk’le ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • İleri görüşlü bir lider olduğuna
 • Savaşsız bir dünya özlemi çektiğine
 • Üniter devlet yapısının önemini vurguladığına
 • Her alanda çağdaşlaşmanın gerekliliğine inandığına
Soru 20

I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Reformculuk
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk inkılabının dayandığı temel ilkeler arasında yer almaz?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABADCDCABCDADCBADBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?