GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 7 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi sanat metinleri için söylenemez?

 • A) Estetik haz verme amacı vardır.
 • B) Nesnellik ön plandadır.
 • C) Kurmaca bir yapıya sahiptir.
 • D) Üslup kaygısı taşır.
SORU 2

Ayşe Öğretmen: Çocuklar, tahtaya yazdıklarımı herkes defterine geçirdi mi?
Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır?

 • A) Kanalı kontrol
 • B) Alıcıyı harekete geçirme
 • C) Heyecana bağlı
 • D) Göndergesel
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi fablın sonunda yer almaz?

 • A) Kötüler yapacaklarını yapmaya karar verdiler mi, onları bu yoldan çevirmek zordur, dedi bilge tavşan. “Siz istediğiniz kadar doğruyu, gerçeği gösterin; bana mısın demezler.” diye noktaladı sözünü.
 • B) Kendini yönetmesini bilmezken Maymun atılmış krallıktan. Ve hayvanlar anlamış ki böylece Her kafa baş olamaz taca.
 • C) Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere. Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire. Karga şaşkın, mahcup biraz da geç ama Yemin etti gayrı faka basmayacağına.
 • D) Ben de düğünlerine vardım. Bana üç fesleğen yaprağı verdiler; biri benim, biri bunu okuyanın, biri de bunu dinleyenin yüreğine mutluluk versin.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi fablların ortak özelliklerinden değildir?

 • A) Kahramanları genellikle hayvanlardır.
 • B) Hem nesir hem nazım biçiminde yazılabilir.
 • C) Benzetme sanatı üzerine kurulmuştur.
 • D) Sonunda her zaman bir ahlak dersi bulunur.
SORU 5

Bir gece en küçük kız rüyasında bahçedeki fesleğen ağacının dibinde dokuz küp altın olduğunu görmüş. İlk önce buna pek aldırmamış ama üç gece üst üste aynı rüyayı görünce kardeşlerine anlatmış. Hemen gidip fesleğen ağacının dibini kazmışlar ve gerçekten de dokuz küp altın olduğunu görmüşler. Mutluluktan birbirlerine sarılıp ağlaşan bu üç kardeş hemen kendilerine sarayın karşısında güzel bir ev yaptırmışlar ve fesleğeni de oradaki bahçelerine dikip her gün sırayla sulamaya başlamışlar.
Bir masaldan alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Öğretici
 • B) Öyküleyici
 • C) Açıklayıcı
 • D) Tartışmacı
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi masal derleme ve araştırmaları alanında eser vermiş yazarlardan değildir?

 • A) Pertev Naili Boratav
 • B) Eflatun Cem Güney
 • C) Orhan Pamuk
 • D) Ziya Gökalp
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerinden biridir?

 • A) Leyla ile Mecnun
 • B) Yusuf ile Züleyha
 • C) Kerem ile Aslı
 • D) Ferhat ile Şirin
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin temsilcilerinden değildir?

 • A) Memduh Şevket Esendal
 • B) Ömer Seyfettin
 • C) Sait Faik Abasıyanık
 • D) Tarık Buğra
SORU 9

Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 • A) Şehrin kıyısında, ufacık bir derenin kenarında, dalları suya sarkan ihtiyar bir söğüt ağacı vardı. İlkbaharın başlangıcında bu söğüdün dallarına bir dişi kırlangıç gelip kondu, derenin bir başından bir başına yıldırım gibi uçan şeffaf kanatlı küçük böcekleri yakalayan diğer kırlangıçlara bakmaya başladı.
 • B) Gül ağaçlarının çit olarak ayırdığı bahçenin ön bölümüne menekşe, zambak ekmiş; orada bir çiçek kümbeti oluşturmuştu. Minik bir setin kıyısından giden kanaldan da kille yapılan havuza su doluyordu.
 • C) Üç yüz otomatik dokuma tezgâhının kulakları sağır eden bir şakırtıyla çalıştığı dokumahane toz içindeydi. Basık çatıdaki pencerelerden birer sütun gibi betona vuran sabah güneşinde pamuk tozları uçuşuyor, dokumahane kola koyuyordu.
 • D) Sadece yazma ve okumayla geçmiş günlerimi, gecelerimi üst üste koymuş ve onların yaşadıklarının bir bölümünü, nice ayrıntıyı ve bilgiyi atlayarak geçtiğimi düşünmüştüm. Buna rağmen hayıflanmadım.
SORU 10

Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının, bir davranış biçiminin veya belli bir özelliğin roman boyunca sürekli olarak yinelenmesidir.
Bu cümlede tanımı verilen çağdaşBatı romanı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bilinç akımı
 • B) Leitmotiv
 • C) Görece zaman anlayışı
 • D) Montaj
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde romanda işlenen konulardan değildir?

 • A) Batılılaşmanın yanlış anlaşılması
 • B) Kadın-erkek arasındaki eşitsizlik
 • C) Anadolu köylüsü ve sorunları
 • D) Kölelik ve tarihsel olaylar
SORU 12

1-Rol gereği yapılan yüz ifadeleridir.
2-Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleridir.
Numaralanmış tiyatro terimlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) 1.Rol – 2.Jest
 • B) 1.Suflör – 2.Rol
 • C) 1.Mimik – 2.Jest
 • D) 1.Mimik – 2.Suflör
SORU 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi konusuna göre sosyal roman türüne örnek gösterilemez?

 • A) Sefiller
 • B) Gazap Üzümleri
 • C) Define Adası
 • D) Bereketli Topraklar Üzerinde
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tragedyalarıyla ün yapmış sanatçılardan biridir?

 • A) Sophokles
 • B) Shakespeare
 • C) Gogol
 • D) J.P. Sartre
SORU 15

Aşağıdaki Türk halk tiyatrosu türlerinden hangisi tek oyuncu ile oynanır?

 • A) Karagöz
 • B) Orta oyunu
 • C) Meddah
 • D) Köy seyirlik oyunları
SORU 16

Bu tiyatronun göze çarpan yönü kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkmak; tabiattan, mantıktan uzaklaşmak ve uzaklaştırmak, insanları düşündürmektir. Az olay ve sözle önemli şeyler anlatmak düşüncesi vardır. Sahne, perde düzeni, giriş-çıkışlar, serim, düğüm, çözüm bölümleri önemli değildir. Bu eserler; semboller, bilmeceler ve saçma tasarılarla doludur.
Bu parçanında sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Absürd
 • B) Epik
 • C) Dram
 • D) Komedya
SORU 17

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yâd ellere açıcı olma

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Lirik
 • B) Pastoral
 • C) Didaktik
 • D) Dramatik
SORU 18

Her nere gidersen eyle talanı
Öyle yap ki ağlatasın güleni
Bir saatte söyle yüz yalanı
El bir doğru söylerse inanma

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstiare(eğretileme)
 • B) Tariz(iğneleme)
 • C) İntak(konuşturma)
 • D) Teşbih(benzetme)
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

 • A) Koşma
 • B) İlahi
 • C) Mani
 • D) Gazel
SORU 20

Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan, soran kimsemiz.
Öylesine karanlık ki gecemiz;
Ha olmuş ha olamamış penceremiz;
Akarsuda aksimizden eser yok.

Bu dizelere hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Umut
 • B) Pişmanlık
 • C) Ölüm
 • D) Korku
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADCBCCBDBCCCACACBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?