GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 8 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Konferanslarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır?

 • A) Açıklayıcı
 • B) Kanıtlayıcı
 • C) Betimleyici
 • D) Öğretici
SORU 2

Bizdeki sadeleşme hareketleri, Anadolu’da sağlam bir başlangıçla kurulup gelişmekte olan yazı dilinin XV. yüzyıldan sonra bağlı bulunduğu yeni şartlar dolayısıyla başlamıştır. Bu hareketler kelime hazinesi, gramer yapısı, sentaks ve üslup özellikleri bakımından yalnızca aydın zümreye hitap eden dilin ağır yapısına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Bir konferanstan alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Sadeleşme hareketleri dilin ağırlaşan yapısına tepki olarak doğmuştur.
 • B) Türkçe XV. yüzyıldan sonra yapısal değişime uğramaya başlamıştır.
 • C) Değişen dil halkın tamamına hitap etmektedir.
 • D) Anadolu’nun ilk yıllarında yazı dilinin temeli sağlam atılmıştır.
SORU 3

Dil bir milletin varlığının asli unsuru ve o milletin sosyal yapısını şekillendiren kültürünün en iyi ifade vasıtası olduğu içindir ki her millet kendi dilinin zaman ve mekân içinde değişerek yol alan şekillenmeleri ile yakından ilgilenmiştir. Millî benliklerinin şuuruna varmış olan toplumlarda dil konusu ön plana çıkmıştır.
Bir konferanstan alınan bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?

 • A) Kanalı kontrol
 • B) Göndergesel
 • C) Alıcıyı harekete geçirme
 • D) Şiirsel(sanatsal)
SORU 4

-Konu dinleyiciler önünde sohbet havasında tartışılır.
-Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte düşünme isteği çerçevesinde düzenlenir.
-Başkan konuşmacılara sırayla sorular yöneltir.
Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?

 • A) Açık oturum
 • B) Sempozyum
 • C) Konferans
 • D) Münazara
SORU 5

Sempozyumlarda sunulan bildirilerde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dinleyicilerin kültür seviyesine uygun olmalıdır.
 • B) Güncel konular üzerinde hazırlanmalıdır.
 • C) Bilimsel bir yenilik getirmelidir.
 • D) Cümleler kısa ve anlaşılır olmalıdır.
SORU 6

Aşağıda verilen türlerden bir grup oluşturulduğunda hangisi grup dışında kalır?

 • A) Deneme
 • B) Konferans
 • C) Açık oturum
 • D) Sempozyum
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi münazaralardahakem kurulunun konuş macıları değerlendirme esaslarından değildir?

 • A) Beden dilini doğru kullanıp kullanmamaları
 • B) Savunmada inandırıcı olmaları
 • C) Dili kullanma becerileri
 • D) Savundukları düşüncenin kurulun görüşleriyle uyumlu olması
SORU 8

Hemen herkesin bir gün anlatmak üzere beklettiği güzel bir hikâyesivardır. Bu hikâyeler sabırla yıldızı nın parlayacağı anı bekler durur. Bazısı söylenmeden kalır, bazıları dilden dile aktarılıp anonimleşir. Çocukluktan kalma hüzünlü hikâyeler, lisedeki haşarılıklar, gündelik hayatın sıradanlığını delip geçen olağanüstü anlar, rastlaşmalar, tesadüfler, ilk aşklar, nesilden nesile miras bırakılan eşyalar, kayboluşlar ve buluşlar. Hepsi, insanlığın büyük nisyanından kaçmak için anlatılmayı bekler.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

 • A) Kanıtlayıcı
 • B) Öyküleyici
 • C) Betimleyici
 • D) Açıklayıcı
SORU 9

Tek bir dilin hâkim olmasının pratik yararları bir tarafa bırakılırsa dillerin kaybolmasının kültürlerin yok olması anlamına da geldiğini görüyoruz. Dil kültürün en büyük taşıyıcısıdır.Kültüre dair kodlar, hikâyeler, alış kanlıklar ve düşünme biçimi dilin içinde gömülü durur. Yani dilin yok oluşu kültürün de yok olacağı anlamına gelir.
Bir sempozyum bildirisinden alı nan bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dünyada tek bir dilin konuşulması faydalı olacaktır.
 • B) Kültürün kuşaklar arası aktarılmasında dil önemli bir paya sahiptir.
 • C) Dilini kaybedenler baskın kültür içinde eriyip gideceklerdir.
 • D) Dil kültürün tüm özelliklerini içinde barındırır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla makale türünün benzerliklerinden değildir?

 • A) Anlatılanların kanıtlanması gerekir.
 • B) Kurallı cümleler kullanılır.
 • C) Nesnel bir anlatım söz konusudur.
 • D) Günlük dilde kullanılan söyleyişlere yer verilir.
SORU 11

Türk edebiyatındaki ilk makale hangi gazetede yayımlanmıştır?

 • A) Tercüman-ı Ahval
 • B) Milliyet
 • C) İbret
 • D) Hürriyet
SORU 12

Bilimsel yazıların bu bölümünde araştırma sonucu elde edilen bulgular açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konur. Bu bulgular, tartışılıp genelleştirilerek başka çalışmalarla ilişkilendirilir.
Bu parçanında bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir?

 • A) Giriş
 • B) Özet
 • C) Başlık
 • D) Sonuç ve tartışma
SORU 13

Bilimsel yazılarda aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması intihal kabul edilir?

 • A) İfade edilen bilgilerin anlaşılır olmaması
 • B) Çalışmanın gerekliliğinin ortaya konmaması
 • C) Alıntı yapılan kaynağın belirtilmemesi
 • D) Araştırma için uygun yöntemin seçilmemesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmacının uyması gereken kurallardan değildir?

 • A) Münazarayı kişiselleştirmemek
 • B) Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak
 • C) Düşüncelerini sanatlı cümlelerle anlatmak
 • D) Tartışma konusu dışına çıkmamak
SORU 15

Yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya kaynak belirten açıklamaya _________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Özet
 • B) Başlık
 • C) Giriş
 • D) Dipnot
SORU 16

Aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi bilimsel yazılarda daha az kullanılır?

 • A) Kanıtlayıcı
 • B) Öğretici
 • C) Açıklayıcı
 • D) Öyküleyici
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerden hangisi gö rüşlerin dile getirilmesi açısından ötekilerden farklıdır?

 • A) Türk şairlerinden biri olan Yahya Kemal, Üsküp’te doğdu.
 • B) Osmanlı Türkçesi ile eser vermiş binlerce şair ve yazar vardır.
 • C) Dünya, Güneş çevresindeki dönü şünü 365 günde tamamlamaktadır.
 • D) Yeşil buğday başakları sevinçle güneşe doğru yükseliyordu.
SORU 18

Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez?

 • A) Davet edilen bir dinleyici topluluğu bulunur.
 • B) Her oturumun mutlaka bir başkanı vardır.
 • C) Bildirilerde metne bağlı kalma zorunluluğu yoktur.
 • D) Konuşmaların sonunda konuşmacılar birbirine soru sorabilir.
SORU 19

Makale yazarı aşağıdakilerden hangisini daha az kullanır?

 • A) Açıklama
 • B) Betimleme
 • C) Kanıtlama
 • D) Karşılaştırma
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi bir plan dâhilinde yapılan konuşmalardan değildir?

 • A) Günlük
 • B) Konferans
 • C) Forum
 • D) Açık oturum
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCBACADDCDADCCDDDCBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?