GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?

 • A) Fayda
 • B) Kıymet
 • C) Tüketim
 • D) İhtiyaç
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir?

 • A) Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
 • B) Kumaş üretiminde yünün kullanılması
 • C) Otobüste seyahat edilmesi
 • D) Elbisenin giyilerek eskitilmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

 • A) Keban
 • B) Tunçbilek
 • C) Seyitömer
 • D) Yatağan
SORU 4

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

 • A) Sporculuğu meslek olarak yapmak
 • B) Konaklama işletmesinde çalışmak
 • C) Zevk için dağ sporu yapmak
 • D) Taksi şoförlüğü yapmak
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar?

 • A) Binalar
 • B) Makineler
 • C) Ham maddeler
 • D) Ulaşım araçları
SORU 6

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Halkçılık
 • B) Devletçilik
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 7

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir?

 • A) Büro
 • B) Girişim
 • C) Mağaza
 • D) Fabrika
SORU 8

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • A) Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
 • B) İhtiyaçların kişiden kişiye değişken olmasına
 • C) İhtiyaçların birbirinin yerine geçmesine
 • D) İhtiyaçların sınırsız olmasına
SORU 9

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?

 • A) Özel tekel
 • B) İdari tekel
 • C) Yasal tekel
 • D) Fiili tekel
SORU 10

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • A) Özelleştirme
 • B) Vergi oranları
 • C) Asgari ücret
 • D) Çalışma süreleri
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 • A) Bir elbisenin kullanılması
 • B) Meyve ve sebzenin yenmesi
 • C) Bir otobüste seyahat edilmesi
 • D) Ekmek üretimi için unun kullanılması
SORU 12

Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyüklük
 • B) Kalite
 • C) Fiyat
 • D) Maliyet
SORU 13

Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar?

 • A) Ekonomik gelişmenin hızlanması
 • B) İş alanlarının artması
 • C) Yatırımların kısılması
 • D) İşsizliğin azalması
SORU 14

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?

 • A) Harcama
 • B) Tahmini
 • C) Üretim
 • D) Gelir
SORU 15

Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?

 • A) Gelir
 • B) Ücret
 • C) Rant
 • D) Kâr
SORU 16

I. Ücret
II. Rant
III. Faiz
IV. Kâr
Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir?

 • A) I ve IV.
 • B) II ve III
 • C) I, II ve IV.
 • D) I, II, III ve IV.
SORU 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • A) Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • B) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • C) İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
 • D) Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
SORU 18

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?

 • A) Serbest faiz
 • B) Nominal faiz
 • C) Yasal faiz
 • D) Reel faiz
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir?

 • A) Kamu giderleri
 • B) İhracat gelirleri
 • C) Turizm gelirleri
 • D) İthalat giderleri
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • A) Faiz oranlarının düşmesi
 • B) Ürün maliyetlerinin azalması
 • C) Dolaşımdaki para miktarının artması
 • D) Mal ve hizmet üretiminin artması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACCBBCCADDCBADABAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?