Seçmeli Fizik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar vardır. Elektronlar geniş boşluklar bırakacak şekilde dağılmış hâldedir ve atomun büyük bir kısmı boşluktur.
Buna göre yukarıdaki şekilde gösterilen hangi bilim insanının geliştirdiği atom modelidir?

 • Rutherford
 • Aziz Sancar
 • Aydın Sayılı
 • Hulisi Behçet
Soru 2

Hidrojen atomunun kesikli tayfı sonucunda elde edilen bilgilere göre, Bohr’un geliştirdiği atom modelinde açısal momentumu ( Resim 1 ) eşitliği ile bulunur.
Buna göre açısal momentum,
I. Yörünge numarası (n)
II. Planck sabiti (h)
III. Pi sayısı ( π )
verilenlerden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Alfa ve beta bozunması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hâle geçmesi için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar.
Bu yayılan enerji paketlerine ne ad verilir?

 • İyon
 • Foton
 • Fizyon
 • Fisyon
Soru 4

James Chadwick, bazı çekirdek tepkimeleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda çekirdekte protonlardan başka taneciklerin de bulunduğunu deneylerle belirledi.
Bu parçanıncıklar yüksüz fakat protonla yaklaşık aynı kütleye sahiptir.
Bu parçanıncıklara ne ad verilir?

 • Elektron
 • Proton
 • Nötron
 • Çekirdek
Soru 5

Radyasyon kullanımının insan yaşamına olumlu ve olumsuz etkileri vardır.
Buna göre;
I. Kanserli hücreleri yok etmede kullanılması
II. İnsanların röntgenlerinin çekilmesinde ve tıp alanında kullanılması
III. Barajlarda su kaçaklarının tespit edilmesinde kullanılması
verilenlerden hangileri radyasyon kullanımının insan yaşamına olumlu ve faydalı etkilerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

De Broglie’ye göre hareket eden her parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu hangi bağıntı ile bulunur?

 • λ = h . P
 • λ = h/P
 • λ = p + h
 • λ = p - h
Soru 7

Havası boşaltılmış cam kap içindeki katot metaline ışık düşürdüğümüzde şekildeki gibi fotosel devrede ampermetre üzerinden i akımı geçer.
Geçen bu akıma (i) ne ad verilir?

 • Boşelektrik
 • Suelektrik
 • Havaelektrik
 • Fotoelektrik
Soru 8

İzafiyet (Görelilik) Teorisi’ne göre ışık hızına yakın hızlarda hareket eden gözlemcinin ölçtüğü;
I. Zaman aralığı, durgun gözlemciye göre daha uzundur.
II. Hareket doğrultusundaki uzunlukları, durgun hâldeki uzunluklara göre daha kısadır.
III. Bir cismin kütlesi, durgun gözlemciye göre de aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Bir elektronunun bir voltluk potansiyel fark altında kazandığı enerjiye ne ad verilir?

 • Elektronvolt
 • Elektronamper
 • Nötronamper
 • Protonvolt
Soru 10

Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.
Buna göre;
I. Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.
II. Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.
III. Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.
atom altı parçacıkla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 11

Bir fotosele 9 eV’luk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.
Koparılan elektronların kinetik enerjisi 3 eV olduğuna göre metalin bağlanma (eşik) enerjisi kaç eV’tur?

 • 3
 • 5
 • 6
 • 12
Soru 12

Bir fotoelektrik olayda şekildeki gibi fotoelektronların maksimum kinetik enerji‒frekans grafiği veriliyor.
Buna göre;
I. A noktası eşik frekansıdır. (f0)
II. B noktası metalin bağlanma enerjisidir. (Eb)
III. Grafiğin eğimi a planck sabitini (h) verir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Compton x-ışınlarını metallerin serbest elektronları ile çarpıştırdı. Compton olayı gelen foton durgun kabul edilen elektronlar çarpıştığında elektron gelen foton (ışıma) doğrultusu ile a açısı yaparak saçılır. Saçılan foton ise geliş doğrultusu ile β açısı yaparak şekilde yoluna devam eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

 • Gelen fotonun hızı saçılan fotonun hızından büyüktür.
 • Bu çarpışmada enerji korunur.
 • Bu çarpışmada momentum korunur.
 • Compton saçılmasında çarpışma esnek çarpışmadır.
REKLAM
Soru 14

Işık ile yapılan deneylerde ışığın hem tanecik model hem de dalga modeli olduğu ispatlanır.
I. Fotoelektrik olayı
II. Compton olayı
III. Girişim olayı
Buna göre hangileri ışığın tanecik modelini destekleyen fiziksel olaydır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 15

Günümüzün modern tıbbında hastalıkların tanısında ve tedavisinde hekimlere kılavuzluk etmek amacıyla mühendislerin geliştirdiği cihazlar kullanılır.
Buna göre;
I. manyetik rezonans görüntüleme cihazı,
II. tomografi cihazı,
III. ultrason cihazı
verilen cihazlardan hangileri biyomedikal cihaza örnektir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 16

İngilizcede “ışık yayan diyot” anlamına gelen, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına ne ad verilir?

 • LED
 • TRANSİSTÖR
 • DİYOT
 • LAZER
Soru 17

Elektronik araçlarda ve elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?

 • N tipi yarı iletkenlerde akım taşıyıcılar çoğunlukla elektronlardır.
 • P tipi yarı iletkenlerde akım taşıyıcılar çoğunlukla boşluklardır.
 • Transistörler elektronik devrelerde düşürücü olarak kullanılır.
 • Bir yarısı P tipi, diğer yarısı N tipi malzemeden oluşan iki bölümlü olan temel elektronik parçaya yarı iletken diyot denir.
Soru 18

P tipi ve N tipi yarı iletken eklemden oluşan Güneş enerjisine dönüştüren araca ne ad verilir?

 • Plazma
 • Güneş pili
 • Volta pili
 • Transistör
Soru 19

1 nanometre (nm) metrenin milyarda birine (10-9) karşılık gelir. Nanoteknoloji ile yaklaşık olarak nanometre boyutunda yapılan çalışmalardır.
Buna göre;
I. tıp ve sağlık,
II. uzay çalışmaları ve havacılık,
III. malzeme ve imalatı
verilenlerden hangileri nanoteknolojinin uygulama alanlarındandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Radyoskopi ve radyografi için genellikle 200-500 kV’luk hızlandırıcı gerilimlerle çalışan, bir çeşit ışın tüpünden elde edilen kısa, dalga boylu sert olan hangi ışınlardan yararlanılır?

 • X-Işınları
 • α -Işınları
 • Lazer-Işınları
 • β -Işınları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCDBDBACCDACDACBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?