Seçmeli İşletme 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I- Tüketici
II- Fayda
III- Üretim
IV- Emek
V- Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?

 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
 • IV ve V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?

 • Ticari bir işletmenin var olması
 • Ticari bir işletmenin kendine ait olması
 • Ticari bir işletmenin işletilmesi
 • Ticari bir işletmenin kendi adına işletilmesi
Soru 3

“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?

 • Statü ve saygınlık ihtiyacı
 • Kendini geliştirme ihtiyacı
 • Ait olma ihtiyacı
 • Güvenlik ihtiyacı
Soru 4

Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?

 • Lider, işi doğru yapar, yönetici doğru işi yapar.
 • Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
 • Lider denetime güvenir, yönetici insana güvenir.
 • Yönetici yenilik getirir, lider kuralları izler ve uygular.
Soru 5

I. Yemek yemek
II. Spor yapmak
III. Giyinmek
IV. Kitap okumak
V. Su içmek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • I ve II
 • II, III ve IV.
 • I, III ve V.
 • III, IV ve V.
REKLAM
Soru 6

Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • Girdi seçimini doğru yapmak
 • Kaynakları en ucuz, en az kullanmak
 • Girdilerin fayda-maliyet analizini yapmak
 • Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak
Soru 7

Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
Üretim faktörleri ----- Aldığı pay

 • Emek ----- Kâr
 • Girişimci ----- Faiz
 • Sermaye ----- Ücret
 • Doğa ---- Rant
Soru 8

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Mallar ----- Hizmetler

 • Devredilebilir. ----- Devredilemez.
 • Müşteri sürecin bir parçasıdır. ----- Müşteri süreçten ayrıdır.
 • Sermaye yoğundur. ---- Emek yoğundur.
 • Tekniktir. ---- İnsan odaklıdır.
Soru 9

Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • Uluslararası Telekominikasyon Birliği
 • Avrupaya Uygunluk
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?

 • Kâr elde etmek
 • Topluma hizmet etmek
 • İşletmenin varlığını devam ettirmek
 • Uzun vadeli büyümeyi hedef hâline getirmek
Soru 11

Aşağıda verilen “kâr” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Kâr, gelirler ile giderler arasındaki olumlu farktır.
 • Kâr, işletmeler için gelişme ve büyüme göstergesidir.
 • Kâr, işletmelerin yaşamını sürdürmesi ve gelişmesini sağlamaz.
 • Kâr, çalışanlar için bir özendirme ve teşvik aracıdır.
Soru 12

Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Psikoloji
 • Hukuk
 • Ekonomi
 • İstatistik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir?

 • Risk alabilmeli
 • İyi bir yönetici olabilmeli
 • Rekabetçi düşünebilmeli
 • Organizasyon yapabilmeli
REKLAM
Soru 14

Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • İnsanların ihtiyaçlarını esas alır.
 • Ekonomik ve teknik bir birimdir.
 • Üretim faktörleri bir arada düşünülemez.
Soru 15

Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir?

 • Fotoğraf
 • İlan gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Ana sözleşme
Soru 16

Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

 • İş gücünün miktarı
 • İş gücünün niteliği
 • İş gücünün maliyeti
 • İş gücünün yönetimi
Soru 17

Verimlilik ilkelerinden “uygunluk ilkesi” hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?

 • Girdi seçimini doğru yapmak
 • Kaynakları doğru kullanmak
 • Kaynakları en ucuz, en az kullanmak
 • Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir?

 • Yenilikçidir.
 • Denetime güvenir.
 • Mevcut durumu sorgular.
 • İnsana güvenir.
Soru 19

Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üretim
 • İhtiyaç
 • Verimlilik
 • Tüketim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir?

 • Maliyeti düşürür.
 • Verimliliği artırır.
 • Seri imalata imkan verir.
 • Can ve mal güvenliği sağlar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBABCCDBADCDBCADDBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?