Seçmeli İşletme 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir?

 • Demir çelik fabrikası
 • Ticaret işletmesi
 • Banka
 • Okul
Soru 2

Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Verimli olmak
 • Kâr elde etmek
 • İstihdamı sürekli kılmak
 • Mal veya hizmet üretmek
Soru 3

Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir?

 • Finansman
 • Pazarlama
 • Üretim
 • Yönetim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?

 • Faaliyetlerin gizli olması
 • Kurulmasının kolay olması
 • Yetkilerin bir kişide toplanmış olması
 • Yönetimin belli bir sisteme bağlı olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır?

 • Personelinin çalışmalarından haberdar olmalı
 • Çalışanlarının işle ilgili görüşlerini almalı
 • Sorumluluk almaya hazır olmalı
 • Yetki almaktan kaçınmalı
REKLAM
Soru 6

Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?

 • İşletme bütçesi
 • Teşkilat şeması
 • Kâr/zarar tablosu
 • İşletme bilançosu
Soru 7

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
 • Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir?

 • Büyüme yeteneği sonsuzdur.
 • Yönetim belli bir sisteme bağlıdır.
 • İşletmede yetkiler bir kişide toplanır.
 • İşletmeden alacaklı olanlara karşı sorumlulukları sınırlıdır.
Soru 9

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir?

 • Fabrika
 • işletme
 • Dükkân
 • Büro
Soru 10

Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Denetim
 • Sevk ve idare
 • Organizasyon
 • Koordinasyon
Soru 11

Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar?

 • Girdi
 • İşlem
 • Geri Bildirim
 • Çıktı
Soru 12

Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir?

 • Gözle kontrol yöntemi
 • Sabit sipariş miktarı yöntemi
 • Sabit sipariş süresi yöntemi
 • Stoksuz malzeme yönetim sistemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir?

 • Üretim süresini artırmak
 • Üretimde kaliteyi artırmak
 • Seri üretim yapmak
 • Girdileri uygun fiyattan almak
REKLAM
Soru 14

Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir?

 • Yöneltir.
 • Motive eder.
 • Yarıştırır.
 • İşletmeye olan güveni artırır.
Soru 15

Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez?

 • İşletmenin tanıtımı
 • İşle ilgili bilgilerin aktarımı
 • Personel haklarının açıklanması
 • Amirlerin siyasi görüşleri
Soru 16

I. Aylık Ödeme
II. İhbar Tazminatı
III. Mağduriyet Aylığı
IV. Kıdem Tazminatı
İşletmelerin işten çıkardığı personeline yapacakları zorunlu ödemeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 17

İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları dikkate alındığında, bir işletmenin kuruluş yeri seçiminin doğru yapılmamasının ortaya çıkaracağı sonuçlara, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

 • Kentleşme yavaşlar.
 • Tarım arazileri azalır.
 • Doğal kaynaklar kirletilir.
 • Sanayi belli bölgelerde toplanır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir?

 • Mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklar kullanılmalı
 • İşletme kurulduktan sonra çevre sorunları ile ilgilenmeli
 • Zehirli ve kimyasal gazlar için fabrika bacalarına filtre takılmalı
 • Eğitimler yoluyla çalışanlarında çevre sorumluluk bilinci geliştirmeli
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • Ekonomik sorumluluğu
 • Hukuksal sorumluluğu
 • Gönüllü sorumluluğu
 • Rekabet etme sorumluluğu
Soru 20

Standardizasyon, sağladığı yararlar açısından düşünüldüğünde, öncelikli olarak hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üreticiler
 • Tüketiciler
 • Satıcılar
 • Komisyoncular
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABADDBDCBCDBACDCABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?