Seçmeli Kimya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

NaCl (yemek tuzu) maddesi;
I. H2O (su)
II. C6H6 (benzen)
III. CCl4 (karbon tetraklorür)
çözücülerinden hangilerinde çözünür?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

0,2 mol Ca(OH)2 ile hazırlanan 0,2 L çözeltinin derişimi kaç M’dır?

 • 6
 • 4
 • 2
 • 1
Soru 3

2 M 100 mL NaOH çözeltisine 300 mL su ilave edilirse çözeltinin derişimi kaç M olur?

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir?

 • Molarite
 • Metre
 • Molalite
 • ppm
Soru 5

I. Kaynama noktası yükselmesi
II. Donma noktası düşmesi
III. Çözünürlük
Verilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

“İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran çözeltilere _________ çözelti denir.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Aşırı doymuş
 • Derişik
 • Doymuş
 • Seyreltik
Soru 7

Yağların istenmeyen maddelerden arıtılması işlemine ne ad verilir?

 • Rafinasyon
 • Kromatografi
 • Buharlaştırma
 • Kristallendirme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi açık sisteme örnektir?

Soru 9

“İdeal pistonlu kaptaki bir gaz genleşirken, sistem çevreden 24 J’lük ısı almıştır.” Bu ifadedeki “ısı” niceliğinin sembol ve işareti hangi seçenekte doğru yazılmıştır?

 • Q = -24 J
 • W = +24 J
 • Q = +24 J
 • W = -24 J
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi ekzotermik (ısı veren) tepkimedir?

Soru 11

Yukarıda verilen maddelerden hangisinin △H° değeri yanlış yazılmıştır?

 • Cl2(g)
 • H2(g)
 • N2(g)
 • O3(g)
Soru 12

I. Buzun erimesi
II. Suyun donması
III. Şekerin suda çözünmesi
Verilen olaylardan hangilerinde entropi artışı gerçekleşir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

I. Uygun geometrik doğrultuda çarpışmaları
II. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları
III. Katalizör kullanmaları
Yukarıda verilenlerden hangileri N2O(g) + NO(g) → N2(g) + NO2(g) tepkimesinin gerçekleşmesi için N2O ve NO moleküllerinin sahip olması gereken şartlardır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızına etki eden faktörlerden değildir?

 • Tepkimeye giren maddelerin derişimleri
 • Katalizör
 • Sıcaklık
 • Hacim
Soru 15

H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g) tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • k.[H2][CI2]
 • k.[HCI]
 • k.[H2]
 • k.[CI2]
Soru 16

A + 2B ↔ 3C tepkimesinin belli bir sıcaklıkta Kc değeri 5’tir.
Buna göre;
3C ↔ A + 2B tepkimesinin aynı sıcaklıktaki Kc değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/10
 • 1/5
 • 5
 • 10
Soru 17

B(g) ↔ A(g) + ısı
Verilen denge tepkimesinde, kap soğutulursa Kc nasıl değişir?

 • Artar.
 • Azalır.
 • İki katına çıkar.
 • Yarıya düşer.
Soru 18

25ºC’ta hazırlanan sulu çözeltinin pOH değeri 9 ise pH değeri kaçtır?

 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi zayıf asittir?

 • HCI (hidroklorik asit)
 • HNO3 (nitrit asit)
 • H2SO4 (sülfürik asit)
 • CH3COOH (asetik asit)
Soru 20

çözünürlük denge tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta Kçç değeri 9.10-6 dır.
Buna göre aynı sıcaklıkta CaSO4 katısının sudaki molar çözünürlüğü kaçtır?

 • 4.10-3
 • 3.10-3
 • 4.10-6
 • 3.10-6
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADABCDABCCDBCDABADDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?