Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi, Arap Yarımadası’nda toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir?

 • Hürler
 • Askerler
 • Mevali
 • Köleler
Soru 2

Yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâbe
 • Kuba Mescidi
 • Mescid-i Aksa
 • Mescid-i Nebevi
Soru 3

Kâbe’nin onarımı esnasında Hacerü’l-Esved’i yerine koyma konusunda kabileler arasında anlaşmazlık yaşandı. Olaya hakemlik yapan Hz. Muhammed (sav.), Hacerü’l Esved’i bir örtünün üzerine koydu, daha sonra her kabile reisi örtünün bir köşesinden tutarak onu yerine taşıdı. Böylece savaşa varabilecek bir anlaşmazlık da tatlıya bağlanmış oldu.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu olaydaki tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaz?

 • Akıllı ve zeki olmasına
 • Güvenilir olmasına
 • Uzlaşmacı olduğuna
 • Merhametli olduğuna
Soru 4

Cahiliye döneminde kabile fertleri arasında sıkı bir bağ vardı. Kabilenin bir ferdine yapılan haksızlık, tamamına yapılmış sayılıyordu.
Bu durum kabileler arasında bitmek bilmeyen savaşlar ve kan davalarına sebep oluyordu.
Bu anlayış ve tutum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile isimlendirilmiştir?

 • Biat
 • Ümmilik
 • Asabiyet
 • Muahat
Soru 5

Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Tefsir
 • Hadis
 • Siyer
REKLAM
Soru 6

İslam öncesi Arap toplumunda haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

 • Tahrim
 • Ficar
 • Seriyye
 • Gazve
Soru 7

Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu ve vefat ettiği şehirler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Medine - Taif
 • Mekke - Mekke
 • Mekke - Medine
 • Medine - Yemen
Soru 8

Mekke’de can ve mal güvenliğini sağlamak ve haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan ve Hz. Muhammed’in (sav.) de üye olduğu derneğin adı nedir?

 • Hılfu-l Fudul
 • Ashab-ı Suffa
 • Darü’l Erkam
 • Daru-n Nedve
Soru 9

Cahiliye dönemi Mekke halkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Okur-yazar olanlar sayıca azdı.
 • Kâhinlere inanmak ve büyücülük yaygındı.
 • Toplumun çoğunluğu Haniflerden oluşmaktaydı.
 • Halkın geçimi tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıydı.
Soru 10

Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.
Bu hadiste Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret edilmiştir?

 • İsmet
 • Emanet
 • Tebliğ
 • Fetânet
Soru 11

Hz. Peygamber’e ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir?

 • Akabe - 571
 • Arafat - 622
 • Sevr Mağarası - 622
 • Hira Mağarası - 610
Soru 12

Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Risâlet
 • Mucize
 • Nübüvvet
 • Nebilik
Soru 13

Hz. Muhammed’e (sav.) gençlik döneminde insanlar tarafından “Muhammedü’l-Emin” lakabı verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güvenilirliği
 • Çalışkanlığı
 • Sabırlılığı
 • Cesareti
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biridir?

 • Dâru’n-Nedve
 • Beytü’l-Haram
 • Mescid-i Nebevi
 • Ravza-i Mutahhara
Soru 15

Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’in dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir?

 • Ümmî
 • Seyyit
 • Sahabi
 • Hanif
Soru 16

Hz. Muhammed (sav.) dedesinin ölümünden sonra hangi amcasının himayesinde yaşamıştır?

 • Hz. Hamza
 • Hz. Abbas
 • Ebu Tâlib
 • Ebu Lehep
Soru 17

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mülteci
 • Ensar
 • Seyyah
 • Muhacir
Soru 18

Hz. Peygamber’in aşağıdaki yakınlarından hangisi diğerlerinden sonra ölmüştür?

 • Annesi Âmine
 • Babası Abdullah
 • Amcası Ebu Talip
 • Dedesi Abdulmuttalip
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) görevleri arsında yer almaz?

 • Kur’an-ı Kerim’i açıklamak
 • Kıyamet saatini bildirmek
 • İnsanlara örnek olmak
 • İnsanları uyarmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin hicretten önceki adıdır?

 • Yesrib
 • Yemen
 • Cidde
 • Taif
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCDBCACADBABDCDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?