Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Güçlü olanlar zayıf ve kimsesizleri ezerdi.
• Bazı kabilelerde kadınlara hiç değer verilmezdi.
• Erkekler kız çocuğu babası olmaktan utanırdı.
Hakkında bilgi verilen İslam öncesi bu döneme ne ad verilir?

 • Taassup
 • Cahiliye
 • Ayrımcılık
 • Kabilecilik
Soru 2

İslamiyet’ten önce Hz. Peygamber’in doğduğu çevrede evli kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileden sayılırdı. Kız çocukları değersiz, erkek çocukları ise bir övünç kaynağı sayılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında sayılamaz?

 • Kız çocuklarının diri diri gömülmesi
 • Kız çocuğu olanların utancından toplum içine çıkamaması
 • Nüfusun büyük bölümünün erkek çocuklardan oluşması
 • Kadının toplumsal statüsünün düşük olması
Soru 3

İslam öncesi Arap toplumunda; güç lüler zayıfları ezer, haklı olan hakkını alamaz, kadınlara da mirastan hakları verilmezdi. Bununla beraber onlarda bazı güzel özelliklere de rastlanmaktaydı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arapların sahip olduğu özelliklerden biri olamaz?

 • Adalet
 • Ahde Vefa
 • Cömertlik
 • Misafirperverlik
Soru 4

On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir hâlbuki bekleşmedelerdi!

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Din konusunda toplumunun bilgisiz olması
 • Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlaması
 • İslam’ın ilahi dinlerin sonuncusu olması
 • Hz. Muhammed’in (sav.) dünyaya gelmesi
Soru 5

628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek için Müslümanlarla yola çıkan Hz. Peygamber, amaçlarının sadece Kâbe’yi tavaf olduğunu, savaşmak için gelmediklerini anlatması için Mekkelilere bir elçi göndermiştir.
Gönderilen bu elçi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Abbas
 • Hz. Osman
 • Hz. Ammar
 • Hz. Mus’ab
REKLAM
Soru 6

Bir yerde bulaşıcı hastalık görürseniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayınız.
Bu hadiste dikkat çekilen konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hastalıkların yayılmasını önlemek
 • Sağlık için temizliğe dikkat etmek
 • Hastalara karşı merhametli olmak
 • Hastaların tedavisinde erken davranmak
Soru 7

“Temizlik imanın yarısıdır.” hadisi, aşağıdaki davranışlardan hangisi için dayanak oluşturmaz?

 • Çevreyi temiz tutmak
 • Dişleri günlük temizlemek
 • İbadetlerden önce niyet etmek
 • Yemeklerden önce elleri yıkamak
Soru 8

“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.”
Bu hadiste vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlâk
 • Tedbir
 • Hoşgörü
 • Denge
Soru 9

İslami kaynakların “Tıbb-ı Nebevi” bölümü aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir?

 • Nübüvvet
 • Sağlık
 • Ahlâk
 • Temizlik
Soru 10

Hz. Peygamber’in vefatına yakın rahatsızlığı arttığında mescittenamaz kıldırması için yerine gö revlendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 11

Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisinin gıyabi cenaze namazını kılmıştır?

 • Yasir
 • Necaşi
 • Sümeyye
 • Hamza
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi inanç yönünden sapma ve dengesizliği ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • Nifak
 • Şirk
 • Hanif
 • İnkar
Soru 13

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi anlatılmaktadır?

 • Akabe biatı
 • İsra hadisesi
 • Taif yolculuğu
 • Medine’ye Hicret
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan duygulardan biridir?

 • Cesaret
 • Sevgi
 • Haset
 • Cömertlik
Soru 15

İktisat eden fakirlik çekmez.
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmiştir?

 • Tutumluluk
 • Zenginlik
 • Yardımlaşma
 • Üretim
Soru 16

Hicretten önce Akabe’de Hz. Muhammed (sav.) ile görüşen kişiler aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur?

 • Kinane
 • Ümeyye
 • Hazreç
 • Kurayza
Soru 17

Putperest Araplar, Yüce Yaratıcı olarak Allah’a inanır, aynı zamanda putlara da tapar, bunların Allah ile aralarında aracı olduklarını söylerlerdi.
Kur’an-ı Kerim bu şekilde bir inanmayı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir?

 • İman
 • Küfür
 • Nifak
 • Şirk
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri değildir?

 • Mekke
 • Medine
 • Hayber
 • Yemen
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in koruyucu hekimlik anlayışıyla uyuşmaz?

 • Haramlardan sakınmak
 • Temizliğe riâyet etmek
 • Yemeği fazla yemek
 • Spor yapmak
Soru 20

Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu dönemdeki Mekke şehri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tarım yapmaya uygun topraklara sahipti.
 • Toplumun çoğunluğu putlara tapmaktaydı.
 • Başlıca geçim kaynağı kervancılık ve ticaretti.
 • Arap Yarımadası’nın inanç, kültür ve ticaret merkeziydi.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBACDBDBCBCACDACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?