Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Her kim yetişkinlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını birbirine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.”
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İki kız çocuğu olan kimseleri Allah cennetine koyacaktır.
 • Kız çocukları erkek çocuklarından üstün tutulmalıdır.
 • Erkek çocuklarının yetiştirilmesi de kızlar kadar önemlidir.
 • Kız çocuklarının yetiştirilmesine önem verilmelidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri arasında yer almaz?

 • İstişare etmek
 • Yakınlarına ayrıcalık tanımak
 • Ehliyet ve liyakate öncelik vermek
 • Halkın yönetime katılımını sağ lamak
Soru 3

İslam dinine göre, yöneticilerin uymaları gereken en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Merhamet
 • Cömertlik
 • Adalet
 • Tevazu
Soru 4

Hz. Peygamber yönetimle ilgili verdiği kararlarda aşağıdakilerden hangisini temel kriter olarak kabul etmiştir?

 • Kur’an-ı Kerim
 • Örf ve âdet
 • İstişare
 • Akıl
Soru 5

Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır?

 • “Arkadan çekiştiren, kaş göz işareti ile alay eden her bir kimsenin vay haline!”
  (Humeze suresi 1. ayet)
 • “De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”
  (Kehf suresi 29. ayet)
 • “Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.”
  (Beyyine suresi 2. ayet)
 • “Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”
  (Bakara suresi 3. ayet)
REKLAM
Soru 6

İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Ümitsizlik durumunda geçerli kabul edilir.
 • Kişinin özgür iradesine dayanmalıdır.
 • İman esaslarının tamamına inanılmalıdır.
 • Şüphe ve tereddütten uzak olmalıdır.
Soru 7

Hz. Muhammed (sav.) Medine’ye hicret ettikten sonra orada bulunan diğer din mensupları ile bir sözleşme yapmıştır.
Bu sözleşme ile Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

 • Adaleti
 • Toplumsal barışı
 • İnanç birliğini
 • Şehrin güvenliğini
Soru 8

“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”
(Zümer suresi, 18. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Önyargıdan kaçınılmalıdır.
 • Farklı görüşler dinlenmelidir.
 • En doğru görüş benimsenmelidir.
 • Fikirler savunulurken cesur olunmalıdır.
Soru 9

Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.
Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur?

 • Dürüstlüğüne
 • Çalışkanlığına
 • İnsanlara değer vermesine
 • Cesaret ve kararlılığına
Soru 10

“İki günü birbirine eşit olan zarardadır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?

 • Faydasız şeylerden kaçınılması
 • İşlerin kolaylaştırılması
 • İşlerin düzgün yapılması
 • Üretkenliğin artırılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik özgürlük anlayışına uygundur?

 • Başkasının sırtından geçinmek
 • Meşru olmayan yollardan kazanmak
 • Ticaret yoluyla geçimini sağlamak
 • Malını zararlı ve faydasız işlerde harcamak
Soru 12

“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir.”
Bu hadise göre aşağıdaki davranışlardan hangisi helal kapsamında değerlendirilebilir?

 • Yasal yollarla zanlıları takip etmek
 • Başkalarının evine izinsiz girmek
 • İnsanların özel görüşmelerini dinlemek
 • Ailelerin sırlarını elde etmeye çalışmak
Soru 13

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kadın ve erkek eşitliği beklenmez?

 • Allah’a kullukta
 • Hukuk karşısında
 • Fiziksel dayanıklılıkta
 • Temel hakların kullanımında
REKLAM
Soru 14

“… İş konusunda onlarla müşavere et…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?

 • Dua ve sabrın
 • Kararlı olmanın
 • İlim öğrenmenin
 • Fikir alışverişinin
Soru 15

“Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar,zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülü ğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.”
(Hac suresi, 41. ayet)
Bu ayette yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

 • İstişareye önem vermek
 • İbadetlerini yerine getirmek
 • İyiliğin yerleşmesi için çalışmak
 • Kötülüğü önlemek için tedbir almak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) yönetim anlayışı hakkında önemli bir belge niteliği taşır?

 • Akabe Biatları
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
 • Hılf’ul Fudul’a katılması
Soru 17

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sosyal adaletin tesis edilmesine yöneliktir?

 • “Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini yaratır…”
  (Şûra suresi, 49. ayet)
 • “Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere (elçilere) tabi olun…”
  (Yâsîn suresi, 21. ayet)
 • “Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.”
  (Zâriyât suresi, 19. ayet)
 • “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık...”
  (İsrâ suresi, 70. ayet)
Soru 18

Mekke fethedildiği gün Hz. Muhammed (sav.) ile görüşmeye gelen bir adam onun karşısında birden titremeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber adama: “Arkadaş benden korkma, ben de aynen senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” dedi.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu tavrında yöneticilerde bulunması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmektedir?

 • Alçak gönüllülük
 • Cömertlik
 • Adaletli olma
 • Sabırlı olma
Soru 19

“Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ailenin geçiminden erkek sorumludur.
 • Aile içinde iletişime önem verilmelidir.
 • Kadınların aile üzerindeki emeği fazladır.
 • Eşler arasında hak ve hukuk gö zetilmelidir.
Soru 20

Hz. Peygamber’in ailesine karşı tutum ve davranışlarında aşağıdakilerden hangisi görülmezdi?

 • Hoşgörülü ve merhametli davranması
 • Çocukları arasında ayrım yapması
 • Kararlarını danışarak alması
 • Ev işlerinde yardımcı olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCABACDBDCACDABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?