Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanlar tarih boyunca meydana gelen olayları ve bunların nedenlerini,nasıl oluştuklarını anlamaya çalış mışlardır.
Verilen ifade sosyolojinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkisine örnek olabilir?

 • Coğrafya
 • Antropoloji
 • Tarih
 • Psikoloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun özelliklerindendir?

 • Soyuttur.
 • Tek tek gerçekleşir.
 • Sayılarla ifade edilir.
 • Yeri ve zamanı belli değişimlerdir.
Soru 3

I. Göç
II. Seçim
III. Kurtuluş Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal olay örneğidir?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
Soru 4

Bir insan birlikteliğinin toplum olabilmesiiçin bazı koşulların gerçekleş mesi gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen koşullardan değildir?

 • Belli bir toprak parçasında yerleş miş olmak
 • Bireylerin birlikte yaşama isteği taşıması
 • Ortak bir kültürü paylaşmak
 • İhtiyaç dışı işlevlerin yerine getirilmesi
Soru 5

Toplumların sınıflandırılmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi ölçüt olarak alınmamıştır?

 • Ekonomi
 • Yerleşim
 • Saygınlık
 • Yönetim
REKLAM
Soru 6

Ölen ataların ruhlarına tapınma anlamı taşıyan inanış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Natüralizm
 • Animalizm
 • Fetişizm
 • Manizm
Soru 7

“Sınıftaki öğrenciler arasında benzerlik arttıkça, sınıf içi uyum da o oranda artar.”
Verilen örnek aşağıdaki bilimsel yöntem aşamalarından hangisine ait olabilir?

 • Hipotez
 • Gözlem
 • Deneyleme
 • Genelleme
Soru 8

Araştırmacının, gözlemlediği olay ya da gruba katılmadan bilgi elde ettiği gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Katılımsız gözlem
 • Katılımlı gözlem
 • Sistematik gözlem
 • Basit gözlem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalara başlamadan önce uyulması gereken ilkelerden değildir?

 • Nesnellik
 • Somutluk
 • Bilmediğini var saymak
 • Konunun çeşitlendirilmesi
Soru 10

Sosyometri tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Küçük gruplarda bireyler arasındaki yaklaşma ve uzaklaşma modellerini açıklamayı sağlar.
 • Okuldaki bir sınıfta, yurtta, bir iş yerinde ya da küçük bir köyde uygulanabilir.
 • Herhangi bir konuda çok sayıda insanın görüşlerini ve eğilimlerini öğrenmek amacıyla kullanılır.
 • Kimin lider özellikler taşıdığını, hangi bireylerin birbirleriyle daha çok iletişimi olduğunu öğrenebilmek mümkündür.
Soru 11

Dört yılda bir yapılan olimpiyatlar ya da bir şehirde her yıl kurulan fuarlar aşağıdaki ilişki türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Kısa süreli
 • Periyodik
 • Uzun süreli
 • Birincil
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yığın biçimlerinden değildir?

 • İzleyici ve dinleyici kalabalığı
 • Sıradan kalabalıklar
 • Gösteri kalabalığı
 • Toplumsal gruplar
Soru 13

İnsanın yaşam içerisinde emek, eğitim ve deneyimleri ile sonradan kazandığı konumlardır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Verilmiş statü
 • Kazanılmış statü
 • Anahtar statü
 • Toplumsal prestij
REKLAM
Soru 14

• Toplayıcılık ve avcılık alanlarının azalması
• Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi
• Nufüs sayısı ve yoğunluğu arttığı için göç etmenin zorlaşması
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Toplumlar artık yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır.
 • Göçebe topluluklar genellikle su kenarlarını tercih etmişlerdir.
 • İlk topluluklarda cinsiyete dayalı iş bölümü vardır.
 • Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerinden değildir?

 • Sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.
 • Cinsiyete dayalı doğal iş bölümü vardır.
 • Nüfus yoğunluğu fazladır.
 • Hukuk kuralları etkilidir.
Soru 16

Ülkemizde büyük kentlere yapılan yoğun göçler ve ekonomik gelişmeye paralel olmayan nüfus artışı önemli birtakım sorunlara neden olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sorunlardan değildir?

 • Çevre kirliliği
 • Gecekondulaşma
 • Bölgeler arası eşitlik
 • Kültürel çözülme
Soru 17

“Millet” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Feodal düzenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkmıştır.
 • Toprak, ekonomik yaşam, duygu, dil ve kültürel özellikler yönünden ortak niteliklere sahip bir bütündür.
 • Bağımsız bir siyasal kimlikle aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur.
 • Tarih ve kültür birliğinin olması bir millet oluşturmada ilk ve tek koşuldur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun refah seviyesinin yüksek olduğunun göstergelerindendir?

 • Alt tabakanın orta tabakadan daha geniş olması
 • Orta tabakayı oluşturan bireylerin sayıca fazla olması
 • Alt, orta ve üst tabaka bireylerinin sayıca eşit olması
 • Alt tabakanın, üst ve orta tabaka toplamından geniş olması
Soru 19

Birey ya da grupların bir tabakadan başka bir tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir?

 • Bir fabrikatörün yeni bir fabrika açması
 • Bir köylünün şehre göç ederek işçi olması
 • Bir işçinin ailesinden kalan mirasla fabrika açması
 • Bir işçinin bir fabrikadan başka bir fabrikaya geçmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde statülerin artması ya da azalması bireylerin yetenek ve başarılarına bağlıdır?

 • Açık sınıf tabakalaşması
 • Yarı kapalı tabakalaşma
 • Kapalı tabakalaşma
 • Alt tabaka
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDCDAADCBDBABCDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?