Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesidir?

 • Üretilen araç ve gereçler
 • Gelenek ve görenekler
 • Teknolojik ürünler
 • Okul ve fabrikalar
Soru 2

Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Kültürler, toplumların tarihsel gelişim süreci içinde oluşmuştur.
 • Her toplumun kendine özgü kültürel değerleri vardır.
 • Çeşitli toplumlar olsa da kültür tek ve aynıdır.
 • Kültür, geçmişi geleceğe bağlar.
Soru 3

Bir kültüre diğer kültürlerden giren bazı ögelerin, toplumdaki bazı gruplar ve bireyler tarafından benimsenmemesi sonucu ortaya çıkan durumdur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Kültürel çatışma
 • Kültürel gecikme
 • Kültürel benzeşme
 • Alt kültür
Soru 4

Toplumsal kurumlarla ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Toplumsal kurumların ömrü bireylerin ve normların ömründen daha uzundur.
 • Her toplumsal kurum bir diğerinden bağımsız çalışmalar gerçekleştirir.
 • Kültür, toplumsal kurumlara kendine özgü bir yapı kazandırır.
 • Toplumsal kurumlar, toplumun ihtiyaçlarını gidermek için vardır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsal kurumlar arasında yer almaz?

 • Din
 • Aile
 • Kültür
 • Ekonomi
REKLAM
Soru 6

I. Neslin devamını sağlama
II. Çocuğa içinde bulunduğu kültürü öğretme
III. Aile üyelerinin duygusal ihtiyacını karşılama
Yukarıdakilerden hangileri aile kurumunun temel işlevleri arasındadır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir?

 • Toplumların en eski kurumudur.
 • Diğer kurumlara kaynaklık eden temel kurumdur.
 • Birey ilk sosyalleşmesini aile yerine okulda gerçekleştirir.
 • Bireyin toplumsal kimliğini kazanmaya başladığı yerdir.
Soru 8

Bireyin üyesi olduğu grubun dışından biriyle gerçekleştirdiği evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Monogami
 • Egzogami
 • Endogami
 • Poligami
Soru 9

I. Zina
II. Geçimsizlik
III. Akıl hastalığı
Yukarıdakilerden hangileri Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebeplerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 10

Doğa güçlerine (güneş, ay, yıldızlargibi) tapma biçimindeki din anlayı şıdır.
Tanımı verilen inanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Natürizm
 • Fetişizm
 • Animizm
 • Totemizm
Soru 11

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte sıkıntı doğuran ve karşılanması gereken biyolojik ve toplumsal olgu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üretim
 • İhtiyaç
 • Hizmet
 • Mal
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız üretim malı niteliğindedir?

 • Demir
 • Araba
 • Ekmek
 • Televizyon
Soru 13

• Sermaye
• Bölüşüm
• Emek
Verilen kavramlar aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir?

 • Aile
 • Eğitim
 • Siyaset
 • Ekonomi
REKLAM
Soru 14

Sürekli artan enflasyon, hem ekonomik etkinliklerde hem de toplumsal yaşamda birtakım olumsuz sonuçlara neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen olumsuz sonuçlardan değildir?

 • İhracat artar, ithalat azalır.
 • Gelir dağılımı sabit ve dar gelirli aleyhine bozulur.
 • Hayat pahalılığı suç oranlarında artışa sebep olur.
 • Yatırımcılar kısa vadede kar getirecek alanlara yönelirler.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?

 • Vatan
 • Halk
 • İktidar
 • Seçim
Soru 16

Aristokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Bir grup ya da zümrenin egemenliğine dayanarak kurulur.
 • Yönetimin soyluların elinde bulunduğu bir sistemdir.
 • Yönetim dinsel kurallara göre düzenlenir.
 • İktidar tek kişinin elindedir.
Soru 17

Bir toplumda belli bir dönemde iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?

 • Evrim
 • İhtilal
 • İlerleme
 • Egemenlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi açıklayan “büyük boy kuramına” uygun bir örnektir?

 • İbn-i Haldun’a göre toplumların bedevi toplumdan hadari topluma doğru gelişme göstermesi
 • Ülkemizde çok partili yaşamın 40 yılı boyunca gerçekleşen toplumsal değişimler
 • Sanayileşme ile gerçekleşen çarpık kentleşme
 • Yoğun göçlerin sebep olduğu iş sizlik sorunu
Soru 19

Beğenilerin, ilgilerin oluşturulması, tüketim alışkanlıklarının moda ve reklamlarla yönlendirilmesiyle gerçekleşen değişimlerdir.
Verilen tanım toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine aittir?

 • Kültür
 • Fizik çevre
 • Bilim ve teknoloji
 • Kitle iletişim araçları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen toplumsal değişme örneğidir?

 • Şapka Kanunu’nun çıkarılması
 • Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • Harbiye ve Tıbbiye okullarının açılması
 • İlköğretimin herkes için zorunlu yapılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABCDCBDABCDADBCADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?