Seçmeli Tarih 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir?

 • Boylar arası anlaşmazlıklar
 • Salgın hastalıklar
 • Otlakların yetersizliği
 • İklim şartlarının elverişsizliği
Soru 2

Orta Asya’da Afanesyovo’nun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası olduğu kabul edilir.
Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anav
 • Karasuk
 • Tagar
 • Andronovo
Soru 3

Türk adı Uygur kaynaklarında hangi anlamda geçmektedir?

 • Olgunluk Çağı
 • Güç, kudret
 • Miğfer
 • Türeme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün dini sonuçlarından biridir?

 • Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
 • Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
 • İlk Çağ sona erdi, Orta Çağ baş ladı.
 • Hristiyanlığın yayılmasıyla kilise güç kazandı.
Soru 5

“Şanyü’’ unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mukan Kağan
 • Mete Han
 • İstemi Yabgu
 • Almış Han
REKLAM
Soru 6

Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?

 • Uldız
 • Balamir
 • Attila
 • Mete Han
Soru 7

Kök Türkler Akhunları ortadan kaldırmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliği yapmıştır?

 • Sasani
 • Çin
 • Uygur
 • Gazneli
Soru 8

Mani dinini benimseyen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asya Hun
 • Kök Türkler
 • Uygur
 • Akhunlar
Soru 9

Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazarlar
 • Bulgarlar
 • Macarlar
 • Avarlar
Soru 10

İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için “Bozkırın Kuyumcuları” denilmiştir?

 • Hayvancılık
 • Maden işlemeciliği
 • Resim
 • Dokumacılık
Soru 11

Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’ hazineleriyle ünlüdür?

 • Macarlar
 • Peçenekler
 • Oğuzlar
 • Kıpçaklar
Soru 12

Oğuzlarda din adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tamu
 • Ol Acun
 • Sağış
 • Kam
Soru 13

Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Budun
 • Boy
 • Oguş
 • Urug
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “kut’’ kelimesinin anlamlarından biri değildir?

 • Baht
 • İkbal
 • Bağımsızlık
 • Saadet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir?

 • Buyruk
 • İlteber
 • Keregü
 • Tudun
Soru 16

“Sekiz Yükmek’’ , “Kardeş Hikâyesi’’ adlı metinler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

 • Kırgızlar
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Uygurlar
Soru 17

Aşağıda Orta Asya Türklerinin destanları ve ait oldukları milletler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Alp Er Tunga - Saka Türkleri
 • Bozkurt - İskitler
 • Manas - Kırgızlar
 • Türeyiş - Uygurlar
Soru 18

Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir?

 • Kuzey Şansi
 • I.Balkan
 • Talas
 • II.Balkan
Soru 19

Türkler Müslüman Araplarla ilk kezhangi savaştan sonra karşı karşı ya gelmiştir?

 • Malazgirt
 • Katvan
 • Nihavent
 • Dandanakan
Soru 20

“Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır?

 • Sasani Devleti
 • Timur Devleti
 • Altın Orda Devleti
 • Babür Devleti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBDBCACDBBDDCCDBACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?