Seçmeli Tarih 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir?

 • Yılın dört ayında savaş yapılmazdı.
 • Putlara tapılırdı.
 • Panayırlar kurulurdu.
 • Kadın ve erkekler eşit haklara sahipti.
Soru 2

Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tebük
 • Uhut
 • Hıttin
 • Hendek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Dönemi’nde yaşanmamıştır?

 • Horasan ve Harzem fethedildi.
 • İlk İslam donanması oluşturuldu.
 • Kuran-ı Kerim çoğaltıldı.
 • Cemel ve Sıffin savaşları yapıldı.
Soru 4

“Oğuz” adına ilk kez aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanmıştır?

 • Divan-ı Lügat-it-Türk
 • Orhun Yazıtları
 • Divan-ı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
Soru 5

• Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler yumuşadı.
• Orta Asya Çinlilerin kontrolüne girmekten kurtarıldı.
• Abbasi Devleti yönetiminde Türkler görev almaya başladı.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur?

 • Talas
 • Dandanakan
 • Bedir
 • Nihavend
REKLAM
Soru 6

• Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.
• Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
• İkili yönetim anlayışı vardır.
Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazneliler
 • Harzemşahlar
 • Karahanlılar
 • Emeviler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde halkın yaşayış biçimlerinden biri değildir?

 • Burjuvalar
 • Göçebeler
 • Köylüler
 • Şehirliler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

 • Suriye Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Katvan Selçukluları
 • Irak Selçukluları
Soru 9

Pasinler Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?

 • Anadolu Selçuklu - Moğol
 • Büyük Selçuklu - Bizans
 • Karahanlı - Gazneli
 • Tolunoğlu - Harzemşah
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Horasan toprakları kesin olarak Selçuklulara geçti.
 • Arap yarımadası Türklerin eline geçti.
 • Tuğrul Bey sultan ilan edildi.
 • Gazneliler yıkılış sürecine girdiler.
Soru 11

Türk İslam devletlerinde uygulanan el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışlarla süslendiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fresko
 • Hat
 • Minyatür
 • Tezhip
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir?

 • Karahanlılar
 • Selçuklular
 • Özbekler
 • Gazneliler
Soru 13

I. Karahanlılardan itibaren hükümdarlar “Sultan” unvanı kullanmaya başlamıştır.
II. Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.
III. Hutbe okutmak, para basmak hü kümdarlık sembollerindendir.
IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine “tıraz’’ denilmiştir.
Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde devlete ait bayrağı taşıyan görevliye verilen isimdir?

 • Emir-i ahur
 • Emir-i candar
 • Emir-i silah
 • Emir-i alem
Soru 15

Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cizye
 • Öşür
 • İkta
 • has
Soru 16

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Lügat-it-Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
Soru 17

Uluğ Bey’in öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbul’un ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. “Risâletu’lFethiyye’’, “Meserretu’l Kulûb’’ önemli eserleri arasındadır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?

 • Ali Kuşçu
 • Abdülkadir Meragi
 • Endicanlı Yusuf
 • Kemalettin Bihzad
Soru 18

Memlûklerde devletin yazışmaları nı yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazır-ı Ceyş
 • Dîvân-ı Has
 • Divan-ı İnşa
 • Amir-i Ahur
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla merkezden ayrılarak kurulan devletlerden biri değildir?

 • Kubilay Hanlığı
 • Altın Orda Devleti
 • İlhanlılar
 • Harzemşahlar
Soru 20

Kudüs’ü Hıttin Zaferi ile Haçlılardan alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Babür Şah
 • Selahaddin Eyyubi
 • Sultan Baybars
 • Cengiz Han
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBACACBBDCCDABACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?