Seçmeli Türk Edebiyatı 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın yakından ilişkili olduğu bilim dallarından biri değildir?

 • Tarih
 • Psikoloji
 • Geometri
 • Sosyoloji
Soru 2

1839’da Osmanlı Devleti’nin bü tünlüğünün ve gücünün korunması adına aşağıdakilerden hangisi ilan edilmiştir?

 • Tanzimat Fermanı
 • Cumhuriyet
 • Lale Devri
 • Rönesans
Soru 3

Tanzimat Dönemi sanatçıları ağırlıklı olarak Batı’daki hangi edebiyatı örnek almıştır?

 • İtalyan
 • Fransız
 • Alman
 • İngiliz
Soru 4

Tanzimat Edebiyatı aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?

 • Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle
 • Osmanlı aydınlarının Batı’daki ülkelere gönderilmesiyle
 • Yabancı tiyatro topluluklarının İstanbul’u ziyaret etmesiyle
 • Tercüman-ı Ahvâl gazetesinin çıkartılmasıyla
Soru 5

Tanzimat Birinci Dönem edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Toplumsal konular işlenmiştir.
 • Özgürlük, adalet ve eşitlik gibi kavramlar edebiyatımıza girmiştir.
 • Sanatlı bir dil kullanılması savunulmuştur.
 • Gazeteye bağlı yazı türleri (makale, fıkra, eleştiri vb.) ortaya çıkmıştır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönem sanatçısı değildir?

 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Ziya Gökalp
 • Samipaşazâde Sezai
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 7

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
 • İbrahim Şinasi
Soru 8

Ölen eşi Fatma Hanım için “Makber” adlı şiiri kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • İbrahim Şinasi
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 9

Türk edebiyatının ilk tarihî romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cezmi
 • Sergüzeşt
 • Araba Sevdası
 • Felâtun Bey ile Rakım Efendi
Soru 10

• Türk toplumuna ait geleneksel bir konu ele alınmıştır.
• Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk tiyatro oyunudur.
• Oyunda Müştak Bey, Kumru Hanım, Ziba Dudu gibi karakterler yer almaktadır.
Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afife Anjelik
 • Şair Evlenmesi
 • Macera-yı Aşk
 • Vatan yahut Silistre
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönem’de, şiirde işlenen konulardan değildir?

 • Ölüm
 • Doğa
 • Aşk
 • Vatan
Soru 12

Tanzimat edebiyatındaki ilk çeviri eser ________, çeviriyi yapan kişi ise ________
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Tercüme-i Manzume – İbrahim Şinasi’dir.
 • Emile – Ziya Paşa’dır.
 • Telemak – Yusuf Kamil Paşa’dır.
 • Duhter-i Hindu – Abdülhak Hamit’tir.
Soru 13

• İlk yarı resmî gazete Ceride Havâdis’tir.
• İlk mizahî gazete Tasvir-i Efkâr’dır.
• İlk resmî gazete Takvim-i Vekayi’dir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – Y
 • Y – Y – D
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının realist romanlarından biri değildir?

 • Zehra
 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Araba Sevdası
Soru 15

Ali Bey hâli vakti yerinde iyi bir ailenin çocuğudur. İyi eğitim görmüştür. Bir gün babasını kaybeder. Üzüntüsünü hafifletmek için sık sık Çamlıca’ya gezintiye çıkar. Bu gezintilerin birinde Mehpeyker adında bir kadınla tanışır ve ona âşık olur. Aralarında bir gönül ilişkisi başlar. Annesi durumu öğrenince onaylamadığı bu ilişkiden oğlunu uzak tutmak için onu Dilâşup adlı bir cariyeyle evlendirir.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zafername
 • Ateş-pare
 • İntibah
 • Harabat
Soru 16

Gülhane Hatt-ı Hümâyunu olarak bilinen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reform
 • Vaka-yı Hayriyye
 • Misak-ı Millî
 • Tanzimat Fermanı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “terkibibent” için söylenemez?

 • Divan edebiyatı nazım biçimlerindendir.
 • Bentlerinin her birine terkiphane, bentleri bağlayan beyitlere vasıta adı verilir.
 • Hece ölçüsüyle yazılır.
 • Dinî, felsefi ve sosyal yaşamla ilgili konuları işler.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılılaşma konusunu işleyen eserlerden biri değildir?

 • Şıpsevdi
 • Yaban
 • Araba Sevdası
 • Felâtun Bey ile Rakım Efendi
Soru 19

Edebiyatımızda roman ve hikâye türünde ün kazanan yazarın eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. “Sergüzeşt” adlı romanı ve “Küçük Şeyler” adlı, Batılı teknikle yazdığı bir hikâye kitabı vardır.
Bu parçanında bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuz Atay
 • Yusuf Atılgan
 • Ömer Seyfettin
 • Samipaşazâde Sezai
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatı için söylenemez?

 • Divan edebiyatından gelen ögeler tamamen reddedilmiştir.
 • Yazarlar, edebî metni halkı eğitmekiçin bir araç olarak görmüş lerdir.
 • Seyretmenin daha etkili olduğu düşünülerek halka iletilmek istenen mesaj tiyatro ile verilmiştir.
 • Akıl, hak, adalet, vatan, millet, hürriyet gibi konular şiire girmiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDCBDAABDCABCDCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler