GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Servet-i Fünûn dergisinin yazı işleri müdürlüğüne Tevfik Fikret’i getirerekyeni bir edebiyat çığırının başlaması nı sağlar. Yenilik yanlısı bir şairdir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Namık Kemal
 • B) İbrahim Şinasi
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem
 • D) Ziya Paşa
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisiServetifünun Dönemi’nin belli baş lı yazarlarından değildir?

 • A) Mehmet Rauf
 • B) Orhan Kemal
 • C) Halit Ziya Uşaklıgil
 • D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
SORU 3

Viyana’da bulunduğum süre boyunca ayaklarım sık sık Kertenstrasse’ye giderdi. Bu cadde şehrin süs ve zekâ sergisidir. Gördüğünüz her şeyi Viyanalıların bir dimağ belgesi olarak düşünebilirsiniz. En küçük ve en değersiz şeye bile düşünülmeksizin bir şekil ve yer ayrılmaz. İşte çakır göz kadar firuzeler, göztaşı gibi pırlantalar, kan damlası renginde yakutlar ve pek derin denizleri hatırlatan zümrütlerle dolu kuyumcu camekânları…
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • A) Gezi yazısı
 • B) Hikâye
 • C) Edebî tenkit
 • D) Makale
SORU 4

Edebiyatımızın ilk gerçekçi hikâye ve romancılarındandır. Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar gibi eserleri bulunur ve birçok farklı türde eser verir.
Bu parçanında sözü edilen servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mehmet Rauf
 • B) Ali Ekrem Bolayır
 • C) Halit Ziya Uşaklıgil
 • D) Hüseyin Cahit Yalçın
SORU 5

Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Türkçeyi aruza ustalıkla uygulamıştır.
 • B) Serbest müstezat, sone, terza-rima gibi nazım biçimlerini kullanmıştır.
 • C) Şermin adlı kitabında sade bir dil tercih etmiştir.
 • D) Roman türünde pek çok eser vermiştir.
SORU 6

Servetifünun edebiyatında ön plana çıkan edebî akımlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Parnasizm – Romantizm
 • B) Sembolizm – Parnasizm
 • C) Klasisizm – Sembolizm
 • D) Romantizm – Klasisizm
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi mensur şiirin bir özelliği değildir?

 • A) Düzyazı cümleleriyle yazılır.
 • B) Ses ve söyleyiş bakımından şiire benzer.
 • C) Duyguların daha rahat ifade edilmesini sağlar.
 • D) Vezin, redif ve kafiye gibi belirlenmiş ögelere sahiptir.
SORU 8

Mehmet Rauf tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eylül
 • B) Nemide
 • C) Aşk-ı Memnu
 • D) Mai ve Siyah
SORU 9

• Romantizme tepki olarak doğmuştur.
• Gerçeği olduğu gibi anlatmayı amaçlar.
• Okuyucuda gerçeklik hissi uyandıracak tahlillere ve tasvirlere yer verilir.
Özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dadaizm
 • B) Klasisizm
 • C) Realizm
 • D) Sembolizm
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi klasik olay hikâyesinin(Maupassant tarzı hikâye) özelliklerinden değildir?

 • A) Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulur.
 • B) Okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır.
 • C) Merak unsuru hikâye boyunca devam eder.
 • D) Rastlantılara sık sık yer verilir.
SORU 11

Şiirlerini önce “Sisler ve Hisler” ile “Kırlar ve Denizler” adları altında iki cilt hâlinde toplamışken daha sonra “Rûh-ı Bîkayd” adı altında yayımlar.
Bu cümlede bahsedilen Fecriati sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tahsin Nahit
 • B) Namık Kemal
 • C) Tevfik Fikret
 • D) İbrahim Şinasi
SORU 12

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olması gerekir.
Böyle düşünen birinin savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslamcılık
 • B) Osmanlıcılık
 • C) Türkçülük
 • D) Batıcılık
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının başlıca temsilcilerinden değildir?

 • A) Ziya Gökalp
 • B) Ömer Seyfettin
 • C) Mehmet Emin Yurdakul
 • D) Halit Ziya Uşaklıgil
SORU 14

“Yaprak Dökümü” adlı roman aşağı daki sanatçılardan hangisine aittir?

 • A) Namık Kemal
 • B) Halit Ziya Uşaklıgil
 • C) Reşat Nuri Güntekin
 • D) Mehmet Rauf
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait bir eser değildir?

 • A) Yaban
 • B) Kiralık Konak
 • C) Sinekli Bakkal
 • D) Sodom ve Gomore
SORU 16

1909 yılında bazı sanatsever gençler tarafından kurulur. Bu topluluk, edebiyatımızdaki ilk bildiriyi yayımlar.
Bu parçanında sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fecriâti
 • B) Beş Hececiler
 • C) Servetifünun
 • D) Yedi Meşaleciler
SORU 17

Reşat Nuri Güntekin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yazın hayatına servetifünunda başlar.
 • B) Hemen bütün romanlarında Anadolu atmosferi görülür.
 • C) Eserlerinde hem bireysel hem de sosyal konuları işler.
 • D) Farklı türlerde pek çok eser veren, üretken bir yazardır.
SORU 18

Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. Şiirde anlam ikinci planda tutularak hissettirmek ve sezdirmek amaçlanır. Sözcükler arasındaki ahenk ön plana çıkarılır.
Bu parçanında sözü edilen şiir anlayı şı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tanzimat
 • B) Saf(öz) şiir
 • C) Servetifünun
 • D) Millî Edebiyat
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin hikâye ve roman özelliklerinden değildir?

 • A) Sosyal konular işlenmiştir.
 • B) Konuşma dili kullanılmıştır.
 • C) Ulusal kaynaklı bir edebiyat oluş turulmak istenmiştir.
 • D) Mekân olarak sadece İstanbul yer almıştır.
SORU 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halide Edip Adıvar’a ait değildir?

 • A) Sinekli Bakkal
 • B) Çalıkuşu
 • C) Ateşten Gömlek
 • D) Vurun Kahpeye
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBACDBDACDABDCCAABDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?