Siyer 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Muhammed’in (sav.) doğum tarihi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • 19 Nisan 569
 • 23 Kasım 570
 • 20 Nisan 571
 • 24 Kasım 572
Soru 2

Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yetim olarak büyümüştür.
 • Vefakâr bir insandır.
 • Ticaretle uğraşmıştır.
 • Medine’de doğmuştur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hayatını öğrenmenin gerekliliğine neden olamaz?

 • Dini doğru anlamak
 • Peygamberin yaşantısını örnek almak
 • Arapçanın yaygınlaşmasına katkı sağlamak
 • Peygamber hakkında doğru bilgiye ulaşmak
Soru 4

• Azat edilen kölelere verilen isimdir.
• Köy ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara denir.
• Çöl ve vahalarda göçebe hayat yaşayan Araplar için kullanılır.
Bu tanımlara göre hakkında bilgi verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hadarî
 • Ümmî
 • Bedevî
 • Mevâlî
Soru 5

İslam öncesi Mekke’nin kültürel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Okuryazar oranı azdır.
 • Sözlü edebiyat gelişmiştir.
 • Güneş takvimi kullanılmıştır.
 • Her kabilenin en az bir putu vardır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi haniflerin özelliklerinden biridir?

 • Okuryazar oranı düşüktür.
 • Yahudiliği benimsemişlerdir.
 • Putlara tapmayı reddetmişlerdir.
 • Cahiliye âdetlerine göre yaşamış lardır.
Soru 7

Fetretü’l-vahiy” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Hatice ve Ebu Talip’in vefat etmesi
 • Hz. Peygamber’e ilk vahyin gelmesi
 • Kâbe’nin putlardan temizlenmesi
 • Vahyin kesintiye uğraması
Soru 8

Hz. Muhammed’e (sav.) gelen ilk vahiy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Müddessir suresinin ilk beş ayetidir.
 • 610 yılı, Ramazan ayının 27. gecesi indirilmiştir.
 • Hira Mağarası’nda Cebrail tarafından getirilmiştir.
 • Hz. Peygamber bu olayı ilk olarak Hz. Hatice ile paylaşmıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı reddetme nedenlerinden biri değildir?

 • Hz. Muhammed’in (sav.) Arap oluşu
 • Kabileler arasındaki rekabet
 • Ekonomiye dayalı kaygılar
 • Atalara olan bağlılık
Soru 10

Müslümanların hicret yeri olarak Habeşistan’ı seçme nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mekke ile sosyo-kültürel yapının benzerliği
 • Habeşistan’ın krallıkla yönetilmesi
 • Hükümdarının adaletli olması
 • Mekke’ye yakın olması
Soru 11

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı aldıkları boykot kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Alışveriş yapılmaması
 • Her türlü yardımın kesilmesi
 • Taraflar arası evliliğe izin verilmemesi
 • Medine’den çıkmalarının yasaklanması
Soru 12

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmı nı gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir…”
Bu ayette aşağıdaki hangi olaydan söz edilmektedir?

 • Vahyin başlangıcı
 • İsra ve Miraç
 • Medine’ye Hicret
 • Taif’e yolculuk
Soru 13

Hz. Muhammed (sav.) ilk Cuma namazını ne zaman ve nerede kıldırmıştır?

 • 621 - Akabe
 • 622 - Mescid-i Nebevi
 • 622 - Ranuna Vadisi
 • 628 - Hudeybiye
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?

 • Medine’de İslam Devleti kurulmuştur.
 • Medine’de farklı inanç sahipleri bir arada yaşamışlardır.
 • İslam dininin Arap Yarımadası’nda yayılması hız kazanmıştır.
 • Mekke’li müşriklerin Müslümanlara karşı düşmanlıkları azalmıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmede temel kaynak olamaz?

 • Kur’an-ı Kerim
 • Felsefe kitapları
 • Siyer kitapları
 • Hadis kitapları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin Kur’an-ı Kerim’de yer alan isimlerinden biridir?

 • Beytü’l-Atik
 • Beyt-i Makdis
 • Dârü’l-Erkâm
 • Beytü’l-Hikme
Soru 17

“Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiğinde, ‘Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız! derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?”
(Bakara suresi, 170. ayet)
Bu ayetten Mekkeli müşriklerindurumu hakkında aşağıdaki yargı lardan hangisine ulaşılamaz?

 • Sözlü edebiyatta gelişmişlerdir.
 • Taassup içinde yaşamaktadırlar.
 • Din anlayışları gelenekseldir.
 • Ataerkil bir yaşantıları vardır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “Ficar Savaşları”nı tanımlamaktadır?

 • Hz. Peygamber’in katılmadığı savaşlardır.
 • Haram aylarda yapılan savaşlardır.
 • Yahudilerle yapılan savaşlardır.
 • Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan savaşlardır.
Soru 19

Miraç gecesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

 • Beş vakit namaz farz kılınmıştır.
 • Mekke’nin fethi müjdelenmiştir.
 • Müşriklerle savaşa izin verilmiştir.
 • Alak suresinin ilk ayetleri vahyedilmiştir.
Soru 20

İkinci Akâbe Biatı hakkında aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 622 yılında Akabe’de gerçekleş miştir.
 • Müslümanlara Medine’ye hicret yolu açılmıştır.
 • İslam’ın Mekke dışında yayılması hızlanmıştır.
 • Bu olaydan sonra Hz. Hamza ile Hz. Ömer Müslüman olmuştur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCBCCDAACDBCDBAABAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?