GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik yönüne örnektir?

 • A) Ümmî bir insan olması
 • B) Rızkını çalışarak elde etmesi
 • C) İlahi emirlerden sorumlu olması
 • D) Aldığı vahiyleri insanlara ulaştırması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşen olaylardandır?

 • A) Miraç hadisesi
 • B) Akabe Görüşmeleri
 • C) Kıblenin değişmesi
 • D) Hz. Hatice’nin vefatı
SORU 3

Hz. Peygamber’in aile bireyleriyle iletişimi hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

 • A) Ailesinin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
 • B) Ailesiyle ilgili kararları tek başına almıştır.
 • C) Eş ve çocuklarına karşı adaletli olmuştur.
 • D) Ev işlerinde ailesine yardım etmiştir.
SORU 4

Hz. Peygamber döneminde aşağıdaki gruplardan hangileri arasında kardeşleştirme (muahat) yapılmamıştır?

 • A) Yahudiler ve Müslümanlar
 • B) Evs ve Hazreç kabileleri
 • C) Ensar ve muhacirler
 • D) İlk Müslümanlar
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in adalet yönüyle ilgili değildir?

 • A) Görev verirken liyakati esas alması
 • B) Kendisine yapılan haksızlıkları affetmesi
 • C) Hakem olarak verdiği kararların taraflarca kabul görmesi
 • D) Hükümleri uygulamada insanlar arasında ayrım yapmaması
SORU 6

Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

 • A) Toplumsal huzuru sağlamak
 • B) Şehrin savunmasını kuvvetlendirmek
 • C) Kendisine bağımlılık yapan bir etkiye sahiptir.
 • D) Medine’yi ticaret merkezi hâline getirmek.
SORU 7

Gördüğü rüya üzerine namaza davetin ezan ile yapılmasına sebep olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdullah bin Zeyd
 • B) Ammar bin Yasir
 • C) Bilal-i Habeşi
 • D) Ümmü Mektum
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi “Elçiler Yılı” olarak bilinmektedir?

 • A) 610
 • B) 622
 • C) 631
 • D) 632
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • A) Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaştır.
 • B) Savaş Müslümanların galibiyeti ile sona ermiştir.
 • C) Şehri savunmak amacıyla Medine’nin etrafına hendekler kazılmıştır.
 • D) Savaşın asıl sebebi müşriklerin istemeleridir.
SORU 10

Hz. Osman Mekkeliler tarafından alıkonulmuştu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, onun kurtarılması için savaş da dahil her türlü mücadelede kendisinin yanında yer almaları konusunda sahabeden söz aldı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

 • A) Rıdvan biatı
 • B) II. Akabe biatı
 • C) Medine Sözleşmesi
 • D) Kardeşlik Sözleşmesi
SORU 11

Hz. Peygamber’in hükümdarlara gönderdiği İslam’a çağrı mektuplarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Kendisinin Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunun kabul edilmesi
 • B) Çağrıya uymayan yöneticilerin, halklarının da günahlarını yüklenmiş olacakları
 • C) Çağrısı kabul edilmediği takdirde kendilerine savaş açılacağı
 • D) Yöneticilerin ve halkların Allah’a şirk koşmayı bırakıp İslam’ı kabul etmesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Medine’den sürülen son yahudi kabilesidir?

 • A) Kaynukaoğulları
 • B) Kureyzaoğulları
 • C) Lembalar
 • D) Nadiroğulları
SORU 13

Mute Savaşı’nda İslam ordusunun başında son komutan olarak görev alan ve aldığı kararlarla savaşın seyrini değiştiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Halit bin Velid
 • B) Zeyd bin Harise
 • C) Cafer bin Ebi Talip
 • D) Abdullah bin Revaha
SORU 14

Tebük seferine “Gazvetü’l-Usre” denilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Hicaz bölgesindeki kuraklık
 • B) Mevsimin yaz olması
 • C) Düşmanın Bizans olması
 • D) Haram aylarda yapılması
SORU 15

Hz. Peygamber’in ‘‘ümmi’’ olmasının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yetim olması
 • B) Hanif olması
 • C) Okur-yazar olmaması
 • D) İnsanüstü bir varlık olmaması
SORU 16

“Hani siz vadinin yakın tarafında; onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki) şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız ayrılığa düşerdiniz (savaşa yanaşmazdınız). Fakat Allah, olacak bir işi (mü’minlerin zaferini) gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın…”
(Enfal suresi, 42. ayet)
Bu ayette bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uhud
 • B) Bedir
 • C) Hendek
 • D) Hayber
SORU 17

‘‘Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu rahatsızlandığında diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.’’
Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağı daki eğitim yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Tartışarak ikna etmesi
 • B) Soru sorarak öğretmesi
 • C) Örnekler vererek öğretmesi
 • D) Kolaylaştırıcı ve müjdeleyici olması
SORU 18

Hz. Peygamber İslam’ı tebliğden vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmediği gibi kendisine yapılan tehditlere de boyun eğmemiştir.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki yönlerinden hangisine örnek gösterilemez?

 • A) Adaletine
 • B) Cesaretine
 • C) Kararlılığına
 • D) Samimiyetine
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’de yer alan bölümlerden biridir?

 • A) Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evi
 • B) Makam-ı İbrahim
 • C) Daru-l Erkam
 • D) Suffe
SORU 20

“O, arzusuna göre konuşmaz. (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.”
(Necm suresi, 3 ve 4.ayetler)
Bu ayetlere göre aşağıdaki yargı lardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) Kuran, insan sözü değildir.
 • B) Kur’an, kutsal kitapların sonuncusudur.
 • C) Hz. Muhammed (sav.) Allah’ın peygamberidir.
 • D) Peygamber, vahye ekleme ve çıkarma yapamaz.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBABDACDACBADCBCADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?