GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesidir?

 • A) Üretilen araç ve gereçler
 • B) Gelenek ve görenekler
 • C) Teknolojik ürünler
 • D) Okul ve fabrikalar
SORU 2

Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kültürler, toplumların tarihsel gelişim süreci içinde oluşmuştur.
 • B) Size biraz bekleyin 'daha' sonra sizi içeri alırım demedim mi?
 • C) Çeşitli toplumlar olsa da kültür tek ve aynıdır.
 • D) Kültür, geçmişi geleceğe bağlar.
SORU 3

Bir kültüre diğer kültürlerden giren bazı ögelerin, toplumdaki bazı gruplar ve bireyler tarafından benimsenmemesi sonucu ortaya çıkan durumdur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Kültürel çatışma
 • B) Kültürel gecikme
 • C) Kültürel benzeşme
 • D) Alt kültür
SORU 4

Toplumsal kurumlarla ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Toplumsal kurumların ömrü bireylerin ve normların ömründen daha uzundur.
 • B) Her toplumsal kurum bir diğerinden bağımsız çalışmalar gerçekleştirir.
 • C) Kültür, toplumsal kurumlara kendine özgü bir yapı kazandırır.
 • D) Toplumsal kurumlar, toplumun ihtiyaçlarını gidermek için vardır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsal kurumlar arasında yer almaz?

 • A) Din
 • B) Aile
 • C) Kültür
 • D) Ekonomi
SORU 6

I. Neslin devamını sağlama
II. Çocuğa içinde bulunduğu kültürü öğretme
III. Aile üyelerinin duygusal ihtiyacını karşılama
Yukarıdakilerden hangileri aile kurumunun temel işlevleri arasındadır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir?

 • A) Toplumların en eski kurumudur.
 • B) Diğer kurumlara kaynaklık eden temel kurumdur.
 • C) Birey ilk sosyalleşmesini aile yerine okulda gerçekleştirir.
 • D) Bireyin toplumsal kimliğini kazanmaya başladığı yerdir.
SORU 8

Bireyin üyesi olduğu grubun dışından biriyle gerçekleştirdiği evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Monogami
 • B) Egzogami
 • C) Endogami
 • D) Poligami
SORU 9

I. Zina
II. Geçimsizlik
III. Akıl hastalığı
Yukarıdakilerden hangileri Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebeplerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 10

Doğa güçlerine (güneş, ay, yıldızlargibi) tapma biçimindeki din anlayı şıdır.
Tanımı verilen inanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Natürizm
 • B) Fetişizm
 • C) Animizm
 • D) Totemizm
SORU 11

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte sıkıntı doğuran ve karşılanması gereken biyolojik ve toplumsal olgu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üretim
 • B) İhtiyaç
 • C) Hizmet
 • D) Mal
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız üretim malı niteliğindedir?

 • A) Demir
 • B) Araba
 • C) Ekmek
 • D) Televizyon
SORU 13

• Sermaye
• Bölüşüm
• Emek
Verilen kavramlar aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir?

 • A) Aile
 • B) Eğitim
 • C) Siyaset
 • D) Ekonomi
SORU 14

Sürekli artan enflasyon, hem ekonomik etkinliklerde hem de toplumsal yaşamda birtakım olumsuz sonuçlara neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen olumsuz sonuçlardan değildir?

 • A) İhracat artar, ithalat azalır.
 • B) Gelir dağılımı sabit ve dar gelirli aleyhine bozulur.
 • C) Hayat pahalılığı suç oranlarında artışa sebep olur.
 • D) Yatırımcılar kısa vadede kar getirecek alanlara yönelirler.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?

 • A) Vatan
 • B) Halk
 • C) İktidar
 • D) Seçim
SORU 16

Aristokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Bir grup ya da zümrenin egemenliğine dayanarak kurulur.
 • B) Yönetimin soyluların elinde bulunduğu bir sistemdir.
 • C) Yönetim dinsel kurallara göre düzenlenir.
 • D) İktidar tek kişinin elindedir.
SORU 17

Bir toplumda belli bir dönemde iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?

 • A) Evrim
 • B) İhtilal
 • C) İlerleme
 • D) Egemenlik
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi açıklayan “büyük boy kuramına” uygun bir örnektir?

 • A) İbn-i Haldun’a göre toplumların bedevi toplumdan hadari topluma doğru gelişme göstermesi
 • B) Ülkemizde çok partili yaşamın 40 yılı boyunca gerçekleşen toplumsal değişimler
 • C) Sanayileşme ile gerçekleşen çarpık kentleşme
 • D) Yoğun göçlerin sebep olduğu iş sizlik sorunu
SORU 19

Beğenilerin, ilgilerin oluşturulması, tüketim alışkanlıklarının moda ve reklamlarla yönlendirilmesiyle gerçekleşen değişimlerdir.
Verilen tanım toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine aittir?

 • A) Kültür
 • B) Fizik çevre
 • C) Bilim ve teknoloji
 • D) Kitle iletişim araçları
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen toplumsal değişme örneğidir?

 • A) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
 • B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • C) Harbiye ve Tıbbiye okullarının açılması
 • D) İlköğretimin herkes için zorunlu yapılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABCDCBDABCDADBCADA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?