GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olaraktanınmaya başlayan yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uzak Doğu
 • B) Yakın Doğu
 • C) Orta Asya
 • D) Anadolu
SORU 2

Orta Asya’da Türklere ait en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Afanesyevo
 • B) Anav
 • C) Andronova
 • D) Karasuk
SORU 3

Eski Türk toplumunun sosyal yapı sını oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisi aile anlamına gelir?

 • A) Budun
 • B) Oguş
 • C) Boy
 • D) Urug
SORU 4

İlk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uygur
 • B) Asya Hun
 • C) Kök Türk
 • D) Türgiş
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir?

 • A) Kağan
 • B) Han
 • C) Sultan
 • D) Yabgu
SORU 6

Kavimler Göçü sonrasında kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Asya Hun
 • B) Uygur
 • C) Kök Türk
 • D) Avrupa Hun
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce Arabistan’da yaşamış devletlerden biri değildir?

 • A) Tedmür
 • B) Gassani
 • C) Habeş Krallığı
 • D) Main
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistan’daki sosyal sınıflardan biri değildir?

 • A) Hadariler
 • B) Mevaliler
 • C) Hürler
 • D) Köleler
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır?

 • A) Bedir Savaşı
 • B) Mute Savaşı
 • C) Hendek Savaşı
 • D) Uhud Savaşı
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde meydana gelen olaylardan değildir?

 • A) Ecnâdeyn Savaşı
 • B) Huneyn Seferi
 • C) Taif Seferi
 • D) Tebük Seferi
SORU 11

Müslümanların Mekkelilere karşıkazandığı ilk askerî başarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uhud Savaşı
 • B) Huneyn Savaşı
 • C) Hendek Savaşı
 • D) Bedir Savaşı
SORU 12

Nihavent Savaşı hangi halife döneminde yapılmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ebubekir
SORU 13

Mevaliden alınan cizye vergisini kaldıran Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yezit
 • B) I. Velit
 • C) Abdülmelik
 • D) Ömer Bin Addülaziz
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi İslami bilimlerden biri değildir?

 • A) Coğrafya
 • B) Fıkıh
 • C) Tefsir
 • D) Hadis
SORU 15

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Avarlar
 • B) Türgişler
 • C) Karluklular
 • D) Oğuzlar
SORU 16

İslamiyet’i ilk kabul eden Karahanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II.Kılıç Arslan
 • B) Satuk Buğra Han
 • C) Yusuf Kadir Han
 • D) Alp Arslan
SORU 17

Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tuğrul Bey
 • B) Mete
 • C) Attila
 • D) Gazneli Mahmut
SORU 18

Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yusuf Has Hacib
 • B) Kaşgarlı Mahmut
 • C) Nizamülmülk
 • D) İbn-i Sina
SORU 19

Malazgirt Savaşı aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır?

 • A) Tuğrul Bey
 • B) Alp Arslan
 • C) Sencer
 • D) Melikşah
SORU 20

Türkiye Selçuklu Devleti’nde mali işlerle hangi divan ilgilenirdi?

 • A) Divan-ı İnşa
 • B) Divan-ı İşraf
 • C) Divan-ı İstifa
 • D) Divan-ı Arz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABBCDCABADCDACBDABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?