Tarih 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

XII. yüzyıl sonlarında aşağıdaki topluluklardan hangisinin Orta Asya’yı istilası sonucunda Anadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başlamıştır?

 • Moğollar
 • Araplar
 • Rumlar
 • Ruslar
Soru 2

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırp Krallığı
 • Macaristan Krallığı
 • Erdel Beyliği
 • Gürcistan Krallığı
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olan ve ahlakla zanaatı birleştiren meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müsellemler
 • Ahilik
 • Reaya
 • İlmiye
Soru 4

Osmanlı Devleti’nin Bizans’la yaptığı Koyunhisar Savaşı’nın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlıların Bizans’la yaptığı ilk savaştır.
 • Osmanlılar ilk defa Balkan topraklarına geçmiştir.
 • Bizans Devleti Osmanlıların ilerleyişine engel olmuştur.
 • Bizans İmparatoru savaşta esir düşmüştür.
Soru 5

• Osmanlı Devleti ilk defa deniz gü cüne sahip olmuştur.
• Osmanlı Devleti’nin Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda attığı ilk adımdır.
• Rumeli’ye geçiş için önemli bir adım atılmış oldu.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi beyliğin Osmanlılara katılmasıyla gerçekleşmiştir?

 • Karamanoğulları
 • Aydınoğulları
 • Karesioğulları
 • Germiyanoğulları
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki hangi savaşın sonunda Anadolu’daki siyasi birlik bozulmuş ve Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamıştır?

 • Palekanon
 • Sırp Sındığı
 • Ankara
 • Otlukbeli
Soru 7

Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

 • Fethedilen bölgelerdeki Hristiyan halkının zorla göç ettirilmesine
 • Şehirlerin yağmalanıp, ganimet elde edilmesine
 • Osmanlı Devleti’nin teşkilatlanmasını tamamlamasına
 • Yeni yerlerin fetihlerine zemin hazırlamasına
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde eyalet, sancak ve kazalarda davalara bakan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadı
 • Sipahi
 • Müderris
 • Defterdar
Soru 9

II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle aldığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çelebi
 • Fatih
 • Hüdavendigâr
 • Yıldırım
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet yönetiminde görülen bir özellik değildir?

 • Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlanması için Kurultay kurulmuştu.
 • Ülke eyaletlere, sancaklara, kazalara ve köylere ayrılmıştı.
 • Padişahlık genel olarak babadan oğula geçerdi.
 • Ülke toprakları dirlik adıyla gelirlerine göre bölümlere ayrılmıştı.
Soru 11

XV. ve XVI. yüzyıllarda İpek ve Baharat yollarını denetim altına alan Osmanlı Devleti, beklediği ekonomik kazancı elde edememiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ticarete yeterince önem verilmemesi
 • Azınlıkların ticarete hâkim olması
 • Coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması
 • Gümrüklerde yüksek vergi uygulanması
Soru 12

Reform hareketlerinden Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyanların olumsuz etkilenmemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı Devleti’nin askeri tedbirler alması
 • Din adamlarının halka baskı uygulaması
 • Avrupa devletlerine hoş görünmek istenmesi
 • Osmanlının gayrimüslim halka hak ve özgürlükler tanıması
Soru 13

Rodos Adası’nın fethi aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı zamanında gerçekleşmiştir?

 • I. Mehmet
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • II. Selim
 • I. Selim
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti zamanında yaşamış tasavvuf önderlerinden değildir?

 • Hacı Bayram Veli
 • Akşemsettin
 • Ahmet Yesevî
 • Pir Sultan Abdal
Soru 15

1538 yılında Osmanlı Devletinde baş mimarlığa kadar yükselen ve kendine özgü bir üslup geliştirerek üç yüzün üzerinde eser veren, Türk mimarisini doruk noktasına ulaştıran mimar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Piri Reis
 • Mimar Sinan
 • Mimar Kemalettin
 • Sedefkar Mehmet Ağa
Soru 16

Mısır’ın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlamak isteyen Osmanlı Devlet yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sokullu Mehmet Paşa
 • Çandarlı Halil Paşa
 • Lala Mustafa Paşa
 • Turgut Reis
Soru 17

Kanuni Dönemi’nde Avrupa’da kurulacak olan Haçlı ittifaklarından koparmak için aşağıdaki devletlerden hangisine kapitülasyonlar verilmiştir?

 • Almanya
 • İtalya
 • Rusya
 • Fransa
Soru 18

Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya müderrisliğine atanan, matematik ve astronomi ilgili kitaplarıbulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Piri Reis
 • Ali Kuşçu
 • Âşık Paşazade
 • Takiyüddin Mehmet
Soru 19

Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır?

 • Niğbolu
 • Varna
 • II. Kosova
 • Otlukbeli
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıtoplumunda askeri olarak adlandı rılan yönetici sınıfında yer almaz?

 • İlmiye
 • Kalemiye
 • Reaya
 • Seyfiye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBACCDABACDBCBADBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?