Tarih 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin “amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” politik anlayışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makyavelizm
 • Meşrutiyet
 • Merkantilizm
 • Dogmatizm
Soru 2

Lale Devri’nde Doğu ve Batı’dan çeşitli eserler tercüme edilip, matbaada çoğaltılarak basılması sağlanmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 • Dış baskıların ortadan kalkmasına
 • Kültürel hayatının canlanmasına
 • Sömürgecilik hareketlerinin baş lamasına
 • Ülkede çıkan isyanların son bulmasına
Soru 3

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da görülen;
I. Bilimde akıl, deney ve gözlem yönteminin ön plana çıkması
II. Sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşanması
III. Fransız İhtilali ile özgürlük, eşitlik, milliyetçilik fikirlerinin yayılması
gelişmelerinden hangileri dünyada önemli siyasi değişiklere neden olmuştur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
Soru 4

Rus Çarı I. Petro Karadeniz’e inebilmek için Osmanlı Devletinin aşağıdaki hangi toprağını ele geçirmek istemiştir?

 • Eflak
 • Kırım
 • Mora
 • Belgrad
Soru 5

III. Selim Dönemi’nde Paris’teki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı ğa benzer başlıklar kullanmışlardır.
Bu olay Osmanlı Devleti’nin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Siyasi
 • Ekonomik
 • Hukuk
 • Kültürel
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde Divanıhü mayun’un kaldırılarak yerine kabine sistemine geçilmesi aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

 • III. Selim
 • I. Abdülmecit
 • II. Abdülhamit
 • II. Mahmut
Soru 7

Avrupalıların, İlk kez Viyana Kongresi (1815) sırasında kullandıkları ve Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şark (Doğu) meselesi
 • Panslavizm
 • Boğazlar meselesi
 • Osmanlıcılık
Soru 8

Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti.
Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir?

 • Ordunun
 • Hukukun
 • Yabancı devletlerin
 • Azınlıkların
Soru 9

Islahat Fermanı ile gayrimüslimler devlet memuru olma ve kanun önünde Müslüman halkla eşitlik gibi yeni haklar elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere bu fermanla yeni haklar tanımasının amaçlarından biri olduğu söylenemez?

 • Toplumsal eşitliği sağlamak
 • Devlete olan bağlılıkları artırmak
 • Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını önlemek
 • Hristiyan halkı İslamiyet’i kabul etmeye zorlamak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Avrupa’da üretim arttı.
 • Büyük sanayi kentleri oluştu.
 • Avrupa’da mezhep birliği bozuldu.
 • Ham madde ve pazar bulma önemli bir sorun oldu.
Soru 11

II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebusan Meclisini kapatmıştır?

 • Mecelle
 • Tanzimat Fermanı
 • Kanunuesasi
 • Senediittifak
Soru 12

Trablusgarp Savaşı aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir?

 • Uşi
 • Atina
 • Berlin
 • Bükreş
Soru 13

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesi kurulan Üçlü İttifak devletleri arasında yer almamıştır?

 • Fransa
 • Almanya
 • İtalya
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
REKLAM
Soru 14

Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlıcılık
 • Türkçülük
 • Batıcılık
 • İslamcılık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin sebeplerinden biri değildir?

 • Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakları geri alabilmek
 • Kapitülasyonları kaldırmak
 • Kafkaslarda toprak elde ederek Türk Dünyası ile birleşmek
 • İngiltere ve Fransa ile aynı grupta yer alabilmek
Soru 16

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

 • Rusya
 • Fransa
 • İtalya
 • İngiltere
Soru 17

Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle; Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda büyük zaferler kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çanakkale
 • Kafkas
 • Yemen
 • Irak
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi XIX. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin Avrupa mimari üslubu örnek alınarak yapılmıştır?

 • Çırağan Sarayı
 • Süleymaniye Camii
 • Bursa Ulu Camii
 • Topkapı Sarayı
Soru 19

I. Dünya Savaşı sonunda sağlanan barışı korumak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • NATO
 • Sadabat Paktı
 • Milletler Cemiyeti
 • Briand - Kellogg Paktı
Soru 20

Osmanlı’da ilk resim eğitimi veren okul olan Sanayiinefise Mektebi’ni açan ünlü Türk ressam aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fatma Aliye
 • Osman Hamdi Bey
 • Agâh Efendi
 • Şinai
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCBDDABDCCAACDDAACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?