Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kendisine vahiy gönderilen ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Âdem
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Musa
Soru 2

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
Soru 3

Kur’an, Hz. Peygamber’in zamanında yassı taş, bez parçaları vb. şeylere yazılmıştı. Onun vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. Ömer’in teklifiyle Kur’an ayetlerini toplamak amacıyla bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, ayetleri iki kapak arasına toplayarak kitap hâline getirmiştir.
Kitap haline getirilen bu ilk nüshaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Furkan
 • Mübin
 • Mushaf
 • Ümmül Kitap
Soru 4

Kur’an-ı Kerim’in her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?

 • Sure
 • Aşir
 • Cüz
 • Hizb
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in eğitici özellikleri arasında değerlendirilemez?

 • İyiye yönlendirir kötülüklerden sakındırır.
 • Örf ve adetlere koşulsuz uymayı emreder.
 • Bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik eder.
 • Aklı kullanmayı öğütler.
REKLAM
Soru 6

Günlük hayatta kullanılan “selamun aleykum, maşallah, barekallah, vallahi vb.” birçok ifade ve sahip olunan “vefa, saygı, yardımlaşma vb.” değerlerin gelişmesinde Kur’an’ın etkisi olmuştur. Birçok aile çocuklarına isim verirken bu ismin Kur’an’da geçmiş olmasına önem verir. Bazı edebi eserlerin yazılmasında da Kur’an’ın etkisi vardır.
Bu paragraftan Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Toplumun kültürel değerlerini geliştirmiştir.
 • Edebiyatın gelişmesinde etkili olmuştur.
 • Bazı gelenekleri ortadan kaldırmıştır.
 • Günlük konuşmaları etkilemiştir.
Soru 7

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
Soru 8

“Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik.”
(İsrâ suresi, 95. ayet)
Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır?

 • Meleklerin insanlardan farkı nelerdir?
 • Peygamberlerin ortak nitelikleri nelerdir?
 • İnsanlar peygamberlere niçin ihtiyaç duyarlar?
 • Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?
Soru 9

Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup “üstün zekâya sahip olma” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetanet
 • Emanet
 • İsmet
 • Tebliğ
Soru 10

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiç kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ‘Geri dönün!’ denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.”
(Nûr suresi, 27-28. ayetler)
Bu ayetlerde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğru sözlü olmak
 • Kötü zanda bulunmamak
 • Başkaları ile alay etmemek
 • Özel yaşama saygı duymak
Soru 11

İnsanın yaratılışından gelen özellikleri, çevrenin etkisi vb. etkilerle oluşturduğu davranışlara ne ad verilir?

 • Hilkat
 • Siret
 • Ahlâk
 • Mizaç
Soru 12

I. Büyüklere saygı göstermek
II. Oruç tutmak
III. Zekât vermek
IV. Hastaları ziyaret etmek
Bunlardan hangileri ahlâkî görev kapsamında değerlendirilmez?

 • I ve II
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 13

İnsanı tembelliğe sürükleyen, çalış ma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açar. İnsanın şahsi ve ailevi hayatında huzursuzluklara neden olur. Kur’an’da bu kötü davranış ve alışkanlığın her türlüsü haram kılınmıştır.
Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dilenmek
 • Miras bırakmak
 • Borçlanmak
 • Kumar oynamak
REKLAM
Soru 14

Şeytanın Allah’ın huzurundan kovulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kibir
 • Hile
 • Yalan
 • İftira
Soru 15

Aşağıdaki ayetlerden hangisiİslam dininin dünya hayatına bakı şını vurgulamaktadır?

 • “Rahmân, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı.”
  (Rahmân suresi, 1-3. ayetler)
 • “Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik…”
  (Sebe’ suresi, 28. ayet)
 • “Allah’ın sana verdiği (nimetlerle) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma...”
  (Kasas suresi, 77. ayet)
 • “Yedi gök, yeryüzü ve bunlarda bulunan varlıklar Allah’ı tesbih ederler...”
  (İsrâ suresi, 44. ayet)
Soru 16

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
Soru 17

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet ile ilgilidir?

 • “… Şirk en büyük zulümdür.”
  (Lokmân suresi, 13. ayet)
 • “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”
  (Kalem suresi, 4. ayet)
 • “… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”
  (Hud suresi, 112. ayet)
 • “Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım.”
  (Zâriyât suresi, 56. ayet)
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir?

 • Üzeyr
 • Zekeriya
 • Zulkarneyn
 • Lokman
Soru 19

Hz. Peygamber bir gün pazarda dolaşırken bir buğday çuvalı görür. Yaklaşır, elini buğdayın içine daldırır ve buğdayın üst kısmının kuru alt kısmının ise yaş olduğunu fark eder. Satıcıya bu durumu alıcılara söyleyip söylemediğini sorar. Satıcı, söylemediğini ifade edince Hz. Peygamber “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurur.
Bu metinde sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kibir ve haset
 • Gıybet ve iftira
 • Hile ve dolandırıcılık
 • Kötü zanda bulunmak
Soru 20

Sünnet, İslam’ın Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum birtakım ayetlerde ifade edilmektedir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek oluşturur?

 • “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin ki size merhamet edilsin.”
  (Âl-i İmrân suresi,132. ayet)
 • “… Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.”
  (İsrâ suresi, 15. ayet)
 • “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”
  (Yûsuf suresi, 2. ayet)
 • “Onlar arasından kendilerine: ‘Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur…’ diyen bir peygamber gönderdik.”
  (Mü’minûn suresi, 32. ayet)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BICDBCIDADCBDACIDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?